Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Видання 2017 року PDF Печать E-mail
Автор: Елена Король   
07.09.2018 10:11


з/п

Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок

1

2

Монографії

1.

Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 412 с.

2.

Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 340 с.

3.

Проценко І.І. Формування професійно-творчих педагогічних умінь майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін у процесі евристичної діалогової взаємодії : [монографія] / Ірина Іванівна Проценко .– Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2017. – 223с.

Розділи у колективних монографіях

(кількість сторінок – перша та остання сторінки)

1.

Бикова М.М. Розвиток емоційної культури особистості в процесі самовизначення як чинник забезепечення якості освіти / М.М. Бикова // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології[монографія] / [за ред. проф.А.А. Сбруєвої ]. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 9–34.

2.

Бойченко М.А. Professional development of GT (gifted and talented) teachers in the USA, Canada and the UK // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 5–28

3.

Бойченко М.А. Інноваційні підходи до забезпечення якості освітніх прослуг для обдарованих школярів у США, Канаді та Великій Британії / М.А. Бойченко // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології[монографія] / [за ред. проф.А.А. Сбруєвої ]. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 35–70.

4.

Ohiienko O., Litovchenko I. Influence of lifelong learning concept on support of professional self-actalization of an individual. /Educationalists versus politicians – who should integrate Europe for wellbeing of all inhabitants: monograph / Editor: prof. Dr. Hab. Ryszard kucha, University of social sciences, łódź 2016, Poland , European Union. – P. 271- 280 (0,5 др.арк)

5.

Будянський Д.В. Використання здобутків риторики у професійній діяльності викладачів вищої школи / Д.В. Будянський // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології[монографія] / [за ред. проф.А.А. Сбруєвої ]. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 71–90.

6.

Коваленко Н.В. Проектно-тренінговий підхід в організації навчальної педагогічної практики та науково-дослідної роботи студентів / Н.В. Коваленко // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології[монографія] / [за ред. проф.А.А. Сбруєвої ]. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 90–123.

7.

Кривонос О.Б. Профессионально-творческие умения учителя и пути их формирования / О.Б.Кривонос // Проблемы современной дидактики в высшей и средней школе: Монография / Общая редакция проф. Михайличенко О.В.–   Саарбрюккен / Германия: LAP LAMBEKT AcademicPubliching, 2017. – С. 146 - 164.

8.

Кривонос О.Б. Інноваційний підхід до організації дидактичної адаптації студентів / О.Б. Кривонос // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології[монографія] / [за ред. проф.А.А. Сбруєвої ]. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 124–153

9.

Зарубіжний досвід професійної підготовки педагогів: аналітичні матеріали /[Авшенюк Н.М., Дяченко Л.М., Котун К.В., Марусинець М.М., Огієнко О.І., Сулима О.В., Постригач Н.О.]. – Київ: ДКС «Центр», 2017. – С. 19 – 24 (0,3)

10.

Огієнко О.І. Теоретичні аспекти управління якістю освіти дорослих / Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології: монографія /За ред. А.А.Сбруєвої – Суми, 2017. – С.180–201.

11.

Огієнко О.І. Тенденції розвитку освіти дорослих у Данії та Швеції /Тенденції розвитку освіти дорослих у зарубіжних країнах: кол. монографія. – К., 2017.

12.

Огієнко О.І. Професійна підготовка фахівців у галузі освіти дорослих: американський досвід: монографія /О.І. Огієнко, О.Ю. Чугай. –К: НТУУ «КПІ», 2017. – 245 с. (авт. – 2др.арк)

13.

Проценко І.І. Моделювання педагогічних ситуацій як засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей / І.І. Проценко // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології:[монографія] / [за ред. проф.А.А. Сбруєвої ]. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 224–246.

14.

Проценко І.І. Організаційно-педагогічні умови управління самостійною роботою студентів / І.І. Проценко // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології:[монографія] / [за ред. проф.А.А. Сбруєвої ]. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 247–265.

15.

Сбруєва А.А. Тенденції розвитку політики Європейського Союзу у сфері забезпечення якості вищої освіти// Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 218-240.

16.

Сбруєва А.А. Європейський вимір забезпечення якості вищої освіти: етапи та актуальні тенденції розвитку / А.А. Сбруєва, І.В. Єременко // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології:[монографія] / [за ред. проф.А.А. Сбруєвої ]. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 266–295.

17.

Чернякова Ж. Ю. Інновації в управлінні самостійною роботою студентів-бакалаврів: теоретичні та методичні засади // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія   / за заг. ред. А. А. Сбруєвої та   Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 387–410.

18.

Чернякова Ж. Ю. Формування управлінської культури студентів-бакалаврів педагогічного вищого навчального закладу у контексті організації самостійної роботи з педагогічних дисциплін // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології:[монографія] / [за ред. проф.А.А. Сбруєвої ]. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 296–339.

Навчальні посібники

1.

Тиждень толерантності : проект школи та університету : методичні рекомендації / [за заг. ред Н. В. Коваленко]. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2017. – 56 с.

2.

Навчальна педагогічна практика : організаційно-методичні рекомендації / [уклад. КоваленкоН.В.]. – Суми : Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 46 с.

3.

Педагогіка: Навчально- методичний комплекс навчальної дисципліни / Н. В. Коваленко. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2017. – 215 с.

4.

Педагогіка вищої школи : Робоча програма / Н. В. Коваленко. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2017. – 79 с.

5.

Педагогіка і психологія вищої школи : Педагогіка : Навчально- методичний комплекс навчальної дисципліни / Н. В. Коваленко. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2017. – 98 с.

6.

Керівник адміністративної служби : навч.-метод. посібник / укл. Сбруєва А. А., Козлова О. Г., Довгополова Г. Г.. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – 187 с.

7.

Управління проектами матеріального та нематеріального виробництва: навч.-метод. посібник / укладачі: А.А. Сбруєва, О.Г. Козлова, Ю.В. Тарабан, Д.О.Козлов. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. –   180 с.

8.

Навчально-методичний посібник до курсу «Управління проектами матеріального та нематеріального виробництва» для студентів заочного відділення : навч.метод. посіб./ укладачі: А.А. Сбруєва, О.Г. Козлова, О.О. Штань. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 104 с.

Статті (закордонні/фахові)

1.

Бикова М.М. Емоційна культура креативної особистості в процесі самовизначення / М.М. Бикова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – №3 (67), 2017. С 129-139

2.

Бойченко М. Передумови становлення та розвитку освіти обдарованих школярів у США, Канаді та Великій Британії / М. Бойченко // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». – 2017. – Вип. 4/36. – С. 23–32. DOI: 10.24919/2313-2049.4/36.98539.– 0,4 д.а.

3.

BoichenkoM. GenesisofgiftededucationinUkraine / M. Boichenko // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – 2017. – №2 (66). – С. 182–192. – 0,65 д.а. DOI 10.24139/2312-5993/2017.2/182-192

4.

BoichenkoM. A. Gifted education in Ukraine : history and modernity/ M. A. Boichenko // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology,V (51), Issue 112, 2017. – P. 11–14. – 0,5 д.а.

5.

Бойченко М. А. Развитие способностей математически и технически одарённых школьников посредством STEM-образования в США и Канаде / М. А. Бойченко // «ТжКБ ұйымдарының индустриалды-инновациялық даму   жағдайындағы білім мазмұнын жаңғырту» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференция материалдары, 15 наурыз – Шымкент , 2017. – С. 19–24. – 0,4 д.а.

2.

Будянський Д. В. Напрямки використання здобутків риторики в процесі розвитку риторичної культури викладача вищого навчального закладу / Д. В. Будянский // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота» : зб. наук. праць. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2017. – Вип. 1 (40). – С. 38–41.

3.

Будянський Д. В. Змістова характеристика професійної діяльності викладача вищої школи та її можливості для розвитку риторичної культури / Д. В. Будянский // Вісник Черкаського університету : зб. наук. праць. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2016. – № 15. – С.18–26.

4.

Будянський Д. В. Використання засобів театрального мистецтва в системі розвитку риторичної культури сучасного педагога / Д. В. Будянський // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти: наук. електронне видання [ http://pptma.dn.ua/index.php/uk/]. – Слов’янськ : Донбаський держаний педагогічний університет, 2017. – Вип. 5, Ч.1– С.226–234. (фахове видання

5.

Кривонос О.Б. Умови формування професійних компетентностей майбутніх педагогів / О.Б.Кривонос // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки»: збірник наукових праць. – Черкаси: Бізнес-інноваційний центр Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2016. – № 9. – С. 117 -122.

6.

Кривонос О.Б. Організація соціально-педагогічної адаптації студентів / О.Б.Кривонос // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред.. А.А. Сбруєва. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – № 6. – С. (подано до друку).

7.

Огієнко О.І. Сучасні тенденції у професійній підготовці фахівців-андрагогів: європейський вимір (Modern trends in adult educator training: European dimension) //Edukacja Zawodowa i Ustawiczna: Polsko – Ukrainski Pocznik Naukowy. – 2017. –no..2, pp. 509-520 (0,5 др.арк).

8.

Огієнко О.І. Освіта XXI століття: пошук пріоритетів (EdukacjadlaXXIwieku: wposzukipriorytetow) // Edukacjadlaprzyszłościwperspektywieorientacjinarynekpracy /Red. R. Gerlach, R. Tomaszewska-Lipiec, Bydgoszcz, 2017. С. 15-30

9.

Огієнко О.І. Сутність і зміст поняття «освіта дорослих» у вітчизняних та зарубіжних   дослідженнях // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал СумДПУ імені А.С. Макаренка (прийнято до друку )

10.

Огієнко О.І. Інтерактивні моделі вивчення англійської мови в системі освіти дорослих у США: досвід для України // Наука і освіта (прийнято до друку )

11.

Ohiienko O., Terenko O. Non-formal adult education: challenges and prospects 21st century // Education – technology – computer science: quarterly journal. (прийнято до друку )

12.

Ohiienko O. Andragogy as theoretical basis of employee training in American companies / Olena Ohiienko, Iryna Lytovchenko //Education – technology – computer science: quarterly journal. Vol. 19. No. 2. 2017. Pp. 36-48

13.

Проценко І. І. Професійно-творчі діалогові вміння студентів-хортингістів у процесі пізнавальної діяльності // Теорія і методика хортингу, 2017 (прийнято до друку).

14.

Protsenko I. Мonitoring of educational achievements of students-undergraduates //Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics, Association 1901 "SEPIKE", Edition 18, (прийнято до друку).

15.

Проценко І.І. Формування професійно-творчих діалогових умінь студентів гуманітарних дисциплін у процесі евристичної діалогової взаємодії: результати експериментального дослідження / І.І. Проценко // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки»: збірник наукових праць. – Черкаси: Бізнес-інноваційний центр Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2016. – № 15. – С. 65–73.

16.

Сбруєва А.А. Актуальні проблеми якості викладання у європейській вищій школі: аналіз пріоритетів освітньої політики ЄС // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2017.‒ №5 (69)‒ С. 49 -63.

17.

Сбруєва А.А. Менеджмент ризиків діяльності сучасного університету: порівняльний аналіз британського та українського досвіду // Освіта і наука. ‒ 2017. ‒ № 10. ‒ С. (прийнято до друку).

18.

Сбруєва А.А., Єременко І.В. Етапи розвитку Європейського виміру забезпечення якості вищої освіти у контексті Болонського процесу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – № 9 (73), 2017.‒   (прийнято до друку).

19.

Сбруєва А.А., Сбруєв М.Г. Організаційні та змістові засади хореографічно-педагогічної освіти у розвинених англомовних країнах // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – № 10 (74), 2017.‒   (прийнято до друку).

20.

ChernyakovaZhanna, ShapovalovaOlgaProfessionalandpedagogicaltrainingofteachersinthecontextofmanagingqualityof educational services in Great Britain // ScienceandEducationaNewDimension. PedagogyandPsychology, V (56), Issue: 128, 2017. – P. 11-14. др. ар. 0, 4.

21.

Chernyakova Zhanna, Сhystiakova I. Innovative strategies in higher education: international experience of forming the students’ research competence // Proceedings of international scientific conference «Science of the XXI century: problems and prospects of research», Vol. 3, October 2017, Warsaw, Poland. – P. – 9-15.

22.

Чернякова Ж.   Ю. Формування управлінської культури студентів-бакалаврів педагогічного вищого навчального закладу як педагогічна проблема // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – №     (), 2017. – С..

23.

Chernyakova Zhanna, Сhystiakova I. Innovative strategies in higher education: international experience of forming the students’ research competence // Proceedings of international scientific conference «Science of the XXI century: problems and prospects of research», Vol. 3, October 2017, Warsaw, Poland. – P. – 9-15.

24.

Чистякова І. А. Теорії дистрибутивного лідерства в   міжуніверситетських мережах // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – № 8 (72), 2017.   

 

Публікації молодих учених

№ з/п

Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок

1

2

Монографії

1.

Проценко І.І. Формування професійно-творчих педагогічних умінь майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін у процесі евристичної діалогової взаємодії : [монографія] / Ірина Іванівна Проценко .– Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2017. – 223с.

Розділи у колективних монографіях

(кількість сторінок – перша та остання сторінки)

4.

Бойченко М.А. ProfessionaldevelopmentofGT (giftedandtalented) teachersintheUSA, CanadaandtheUK // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 5–28

2.

Бойченко М.А. Інноваційні підходи до забезпечення якості освітніх прослуг для обдарованих школярів у США, Канаді та Великій Британії / М.А. Бойченко // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології [монографія]  / [за ред. проф. А.А. Сбруєвої ]. – Суми: Вид-во  СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 35–70.

3.

Корж-Усенко Л. В. Академічні традиції та інновації: ретроспекція правового поля та практики вітчизняної вищої школи / Л. В. Корж-Усенко // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 324–349.

.

4.

Корж-Усенко Л. В. Автономія та державний контроль у вищій школі: законодавча база й освітянська практика / Л. В. Корж-Усенко // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки майбутнього менеджера : монографія / за заг. ред. О. Г. Козлової. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017

5.

Корж-Усенко Л. В. Академічні традиції та інновації: ретроспекція правового поля та практики вітчизняної вищої школи / Л. В. Корж-Усенко // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / за заг. ред. А.А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 324–349.

6.

Проценко І.І. Моделювання педагогічних ситуацій як засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей / І.І. Проценко // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології: [монографія]  / [за ред. проф. А.А. Сбруєвої ]. – Суми: Вид-во  СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 224–246.

7.

Проценко І.І. Організаційно-педагогічні умови управління самостійною роботою студентів / І.І. Проценко // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології: [монографія]  / [за ред. проф. А.А. Сбруєвої ]. – Суми: Вид-во  СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 247–265.

Статті (закордонні/фахові)

1.

Аріщенко А.С. Нормативно-правове забезпечення інклюзивної вищої освіти США/ А. С. Аріщенко // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V (52), Issue: 113, 2017 – P. 11–15.

2.

Аріщенко А. С.Реалізація принципів універсального дизайну для навчання в університетах // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»

3.

Бойченко М. Передумови становлення та розвитку освіти обдарованих школярів у США, Канаді та Великій Британії / М. Бойченко // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». – 2017. – Вип. 4/36. – С. 23–32. DOI: 10.24919/2313-2049.4/36.98539.– 0,4 д.а.

4.

BoichenkoM. GenesisofgiftededucationinUkraine / M. Boichenko // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – 2017. – №2 (66). – С. 182–192. – 0,65 д.а. DOI 10.24139/2312-5993/2017.2/182-192

5

BoichenkoM. A. Gifted education in Ukraine : history and modernity/ M. A. Boichenko // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology,V (51), Issue 112, 2017. – P. 11–14. – 0,5 д.а.

6.

Бойченко М. А. Развитие способностей математически и технически одарённых школьников посредством STEM-образования в США и Канаде / М. А. Бойченко // «ТжКБ ұйымдарының  индустриалды-инновациялық  даму  жағдайындағы  білім  мазмұнын жаңғырту» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференция материалдары, 15 наурыз – Шымкент , 2017. – С. 19–24. – 0,4 д.а.

7.

Білошапка Н.М. Візуалізація як провідна ідея сучасного навчального процесу в умовах інформатизації світу // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки.

8.

Євтушенко Є.Г. «Позанавчальна фізкультурна діяльність у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина 40-х – 80-і рр. ХХ ст.) // Теоретичні питання культури, освіти та виховання –№ 54, 2016 р. С.111–114.

9.

Євтушенко Є.Г. «Організація навчального процесу з фізичного виховання у педагогічних інститутах України (друга половина 40 – 80-ті рр. ХХ ст.)» Надруковано в збірнику наукових праць «Педагогічні науки» випуск 66, 2017р. (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка)

10.

Yevtushenko Y. «Physical education development stages at higher educational institutions of Ukraine (in 1945-1991)» Надруковано в Чеському науковому журналі «Středoevropský vĕstník provĕdu a výzkum» №19-2 (33) 2016 с.72-77

11.

Євтушенко Є.Г. «Види та структура обов’язкових навчальних занять з фізичного вихованняу педагогічних інститутах України (друга половина 40-х – 80-ті рр. ХХст.)» НадруковановУгорськомунауковомужурналі «Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology», V (50), Issue: 111, 2017. с.59-62

12.

ГорськихЮ.В. Науковий простір хореографічно-педагогічної освіти в Pосійській Федерації, прийнято до друку у міжнародний журнал ScienceandEducationaNewDimension (м.Будапешт, Угорщина)

13.

Карпусь О. Змістові засади здров’язбережувального виховання учнів у загальноосвітніх школах Фінляндії/ О.Карпусь // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / ред. кол. : А. А. Сбруєва (гол. ред.) [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 6 (70). – С. 3–12.

14.

Корж-Усенко Л. В. Развитие кадрового потенциала высшей школы в XIX – начале XX века / Л. В. Корж-Усенко // Весці БДПУ. Серыя 1. Педагогiка. Псiхалогiя. Фiлалогiя : научное издание Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. – Минск, 2016. – № 4 (90). – С. 11–14.

15.

Korzh-Usenko L. Self-realization of ukrainian women in scientific-pedagogical and artistic activities: ukrainian experience / L. Korzh-Usenko // Україна та українська національна ідентичність у Європі : англійсько-німецький збірник наукових статей. – Мюнхен, 2016.

16.

Корж-Усенко Л. В. Академічна автономія у вищій школі України в ХІХ – на початку ХХ століття / Л. В. Корж-Усенко // Історико-педагогічні студії : науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2016. – № 9–10. – С. 75–81.

17.

Корж-Усенко Л. В. Інформаційний потенціал архівосховищ та інституту рукописів у вивченні історії вищої освіти України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Л. В. Корж-Усенко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / ред. кол. : А. А. Сбруєва (гол. ред.) [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 6 (60). – С. 172–180.

18.

Корж-Усенко Л. В. Джерельна база з історії вищої освіти в Україні на початку ХХ століття / Л. В. Корж-Усенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – № 4 (55). – С. 338–344.

19.

Корж-Усенко Л. В. Законодавча база в галузі вищої освіти України: ретроспективний аналіз / Л. В. Корж-Усенко // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси, 2016. – № 12. – С. 75–81.

20.

Корж-Усенко Л. В. Ґенеза концептуальних підходів до організації навчального процесу у вищій школі України / Л. В. Корж-Усенко // Наукові записки Серія : Педагогічні науки / ред. кол. : В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – Вип. 156. – С. 80–86.

21.

Корж-Усенко Л. В. Народні університети в Україні як феномен освіти дорослих / Л. В. Корж-Усенко // Науковий вісник Львівського національного університету імені І. Франка. Серія : Педагогічні науки – 2017. – № 32.

22.

Корж-Усенко Л. В. Права та обов’язки суб’єктів педагогічного процесу в законодавстві України / Л. В. Корж-Усенко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / ред. кол. : А.А. Сбруєва (гол. ред.) [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 7.

23.

Корж-Усенко Л. В. Развитие кадрового потенциала высшей школы в XIX – начале XX века / Л. В. Корж-Усенко // Весці БДПУ. Серыя 1. Педагогiка. Псiхалогiя. Фiлалогiя : научное издание Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. – Минск, 2016. – № 4 (90). – С. 11–14.

24.

Корж-Усенко Л. В. Права та обов’язки суб’єктів педагогічного процесу в законодавстві України / Л. В. Корж-Усенко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / ред. кол. : А. А. Сбруєва (гол. ред.) [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 7.

25.

Корж-Усенко Л. В. Народні університети в Україні як феномен освіти дорослих / Л. В. Корж-Усенко // Науковий вісник Львівського національного університету імені І. Франка. Серія : Педагогічні науки – 2017. – № 32.

26.

Корж-Усенко Л. В. Ґенеза концептуальних підходів до організації навчального процесу у вищій школі України / Л. В. Корж-Усенко // Наукові записки Серія : Педагогічні науки / ред. кол. : В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – Вип. 156. – С. 80–86.

27.

Корж-Усенко Л. В. Законодавча база в галузі вищої освіти України: ретроспективний аналіз / Л. В. Корж-Усенко // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси, 2016. – № 12. – С. 75–81.

28.

Корж-Усенко Л. В. Джерельна база з історії вищої освіти в Україні на початку ХХ століття / Л. В. Корж-Усенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – № 4 (55). – С. 338–344.

29.

Корж-Усенко Л. В. Інформаційний потенціал архівосховищ та інституту рукописів у вивченні історії вищої освіти України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Л. В. Корж-Усенко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / ред. кол. : А. А. Сбруєва (гол. ред.) [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 6 (60). – С. 172–180.

30.

Корж-Усенко Л. В. Академічна автономія у вищій школі України в ХІХ – на початку ХХ століття / Л. В. Корж-Усенко // Історико-педагогічні студії : науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2016. – № 9–10. – С. 75–81.

31.

Korzh-Usenko L. Self-realization of ukrainian women in scientific-pedagogical and artistic activities: ukrainian experience / L. Korzh-Usenko // Україна та українська національна ідентичність у Європі : англійсько-німецький збірник наукових статей. – Мюнхен, 2016.

32.

Симоненко Н.О. «Організація самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах США: витоки і сучасність» («Науковий вісник Мукачівського державного університету». Серія «Педагогіка і психологія»);

33.

Симоненко Н.О. «Медичні заклади освіти США як осередок організації самостійної роботи студентів» (збірник наукових праць Херсонського державного університету «Педагогічні науки», № 75);

34.

Крівшенко Л.М.Подано до друку наукові статті «Навчальний діалог провідна складова евристичної освіти»; «Евристичне навчання: сутність і змістові характеристики».

35.

Крівшенко Л.М. Зарубіжна і вітчизняна педагогіка про особливості застосування евристичного діалогу // Педагогічні наук : теорія, історія, інноваційні технології (подано до друку)

36.

Проценко І. І. Професійно-творчі діалогові вміння студентів-хортингістів у процесі пізнавальної діяльності // Теорія і методика хортингу, 2017 (прийнято до друку).

37.

Protsenko I. Мonitoring of educational achievements of students-undergraduates //Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics, Association 1901 "SEPIKE", Edition 18, (прийнятододруку).

38.

Проценко І.І. Формування професійно-творчих діалогових умінь студентів гуманітарних дисциплін у процесі евристичної діалогової взаємодії: результати експериментального дослідження / І.І. Проценко // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки»: збірник наукових праць. –  Черкаси: Бізнес-інноваційний центр Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького,  2016. – № 15. –  С. 65–73.

39.

Сидоренко Н.В. Організаційно-педагогічні особливості становлення й розвитку єврейських професійних шкіл м. Чернігова в 20 - 30-х роках ХХ століття / Н.В. Сидоренко // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V (51), Issue: 112, 2017 Р.56-60.

40.

Сидоренко Н.В., Осьмук Н.Г. Організаційно-педагогічні особливості розвитку установ освіти національних меншин для дітей дошкільного віку в Чернігівській губернії (20-30-ті рр. ХХ ст.) / Н.В. Сидоренко, Н.Г.Осьмук // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Випуск LXXVI. Том 1. – Херсонський державний університет. – 2016. – С.68–72.

41.

Сидоренко Н.В. Становлення мережі шкіл для національних меншин на території Північно-Східного регіону в період радянізації українського суспільства / Н.В. Сидоренко // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки : наук. журн. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси: Вид-во Черкас. нац. ун-т, 2017. (Прийнято до друку)

42.

Сидоренко Н.В. Становлення клубів національних меншин Північно-Східної України у 20- 30-х роках. ХХ століття як освітньо-культурних закладів / Н.В. Сидоренко // Науковий вісник Мукачівського державного університету Серія «Педагогіка та психологія» Мукачево 2017 (Прийнято до друку)

43.

Чуричканич І. Передумови розвитку когнітивно-графічної теорії / І.І. Проценко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – 2017. – № 6 (70). – С. 237–252.

44.

Чуричканич И. Использование когнитивно-визуального подхода для формирования креативного элемента мышления в школах Великобритании и США / И. Чуричканич // Pedagogy andPsychology, V (53), Issue, 114, 2017. – C. 15–18.

Матеріали конференцій

1.

Горських Ю.В., Гончаренко І.М. Перша студентська олімпіада зі спеціальності «Хореографія» : особливості проведення / Ю.В. Горських, І.М. Гончаренко // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць. Випуск 7. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2017. – С. 44-50.

2.

Симоненко Н.О. «Зародження та розвиток ідей самостійної роботи студентів в американській педагогічній думці: історичний аспект» у матеріалах ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка», яка відбулася 8 грудня 2016 року (м. Суми, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти);

3.

Симоненко Н.О.“Normative Documents Regulating Medical Education Worldwide” (англійською мовою) у матеріалах V науково-практичної конференції «Наука третього тисячоліття», яка буде проведена 29 квітня 2017 року у м. Моррісвілль, США, у дистанційному форматі.

4.

Сидоренко Н.В. Інноваційнні підходи до організації управління діяльністю освіти національних меншин в УСРР у 20-х роках ХХ століття/ Н.В. Сидоренко // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 8 грудня 2016 р. – Частина третя. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2016 . С.59 – 63.

5.

Сидоренко Н.В. Зарубіжна та вітчизняна наукова думка про сутність понять «національна меншина» та «етнічна меншина» / Н.В. Сидоренко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. /[ редкол.:Т.І. Сущенко (голов. ред) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2016. – Вип. 49 (102). –С.181-188.

6.

Сидоренко Н.В. Подготовка педагогических кадров к работе в учреждениях образования для национальных меньшинств северо-восточной украины в 20-х годах ХХ века / Н.В. Сидоренко // «ТжКБ ұйымдарының индустриалды-инновациялық даму жағдайындағы білім мазмұнын жаңғырту» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференция материалдары Материалы международной научно-практической онлайн конференции «модернизация содержания образования в условиях индустриально-инновационного развития ТиПО». 15 наурыз – Шымкент , 2017, 246 бет С.42-45.

7.

Сидоренко Н.В. Вірменські освітні заклади м. Харкова у 20-х р.р. ХХ століття / Н.В. Сидоренко // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичній конференції «Слобожанщина в 1917–1921 рр.: вимір революції»

Обновлено 07.09.2018 10:18