Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Публікації кафедри PDF Печать E-mail
Автор: Лариса   
10.05.2011 09:28

Наукові видання кафедри з прикріпленим архівом номерів:

Матеріали І–IV науково-практичних семінарів «Психологічна культура особистості: сутність, проблеми, перспективи» (завантажити архів

Матеріали І–IІ науково-практичних семінарів «Психологічна просвіта: сутність, проблеми, перспективи» (завантажити архів

 

СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ за 2012-2015 рр.

Навчальні посібники з грифом МОН України:

 1. Тарасова, Т.Б. Психологічна просвіта : навчальний посібник / Т.Б.Тарасова. – Суми : Університетська книга, 2013. – 462 с.

Методичні рекомендації:

 1. Історія психології : метод. реком. для студентів спеціальності «Практична психологія» заочної форми навчання Інституту педагогіки і психології (відділення післядипломної та додаткової освіти) СумДПу ім. А. С. Макаренка [Текст] / [уклад. : С. В. Пухно, Т. М. Максименко]. – Видання 2-ге, доповн. та переробл. – Суми, 2014. – 75 с.
 2. Науково-педагогічна практика магістрантів у вищих навчальних закладах: наук-метод посіб. [Текст] / [А.А. Сбруєва, О.Г.Козлова, Т.Б. Тарасова та інші]– Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренко, 2012. – С. 30–41, С. 30–42, С. 44–96.
 3. Психологія: метод. реком. [кредитно-модульна система організації навчального процесу] [Текст] / [уклад.:  С. В. Пухно]. – Частина 1. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 64 с.
 4. Психологія: метод. реком. [кредитно-модульна система організації навчального процесу] [Текст] / [уклад.:  С. В. Пухно]. – Частина 2. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 48 с.
 5. Самостійна робота з психології : методичні рекомендації для студентів [Текст] / [уклад. С.В. Гальцова, Т.Б. Тарасова]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – 108 с.
 6. Тарасов, Л.В. Тарасова, Т.Б. Космос [Текст] / Л.В. Тарасов, Т.Б. Тарасова. – М. : ЭКСМО, 2015. – 98 с. – (Твоя первая энциклопедия).
 7. Тарасов, Л.В., Тарасова, Т.Б. Природа [Текст] / Л.В. Тарасов, Т.Б. Тарасова. – М. : ЭКСМО, 2013. – 96 с. – (Твоя первая энциклопедия).
 8. Улунова, Г.Є. Психологія публічного виступу державних службовців [Текст]: навчально-методичний посібник / Г.Є. Улунова. – Суми, 2012. – 59 с.

Публікації у фахових наукових журналах:

 1. Бедлінський, О.І., Бедлінський, В.О. Роль аналогії в розвитку мислення [Текст] / О.І.Бедлінський В.О.Бедлінський // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К: вид-во Фенікс, 2012. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Вип. 15. част. І – С. 54-61.
 2. Гальцова, С.В. Особливості підготовки майбутніх вчителів до прийняття педагогічних рішень [Текст] / С.В. Гальцова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Збірник наукових праць. – К.: НПУім. М.П. Драгоманова, 2012. – №39 (63) .
 3. Карпенко, Н.В., Мережкіна, А. Проблема маніпулювання свідомістю особистості іншими людьми у віці ранньої зрілості (від 18 до 30 років) [Текст] / Н.В. Карпенко, А. Мережкіна // Психологія і соціологія – Том 22. – Перемишль, 2014 – С. 10-20.
 4. Ніколаєнко, С.О. Активний гіпнотичний транс як фактор рішення сугестивно-педагогічних задач [Текст] / С.О. Ніколаєнко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип. 29, Том  V: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські  психолого-педагогічні читання». – К.: Грозис, 2013. – С. 258-264.
 5. Тарасова, Т.Б. Викладання психології в процесі професійної підготовки практичних психологів [Текст] / Т.Б. Тарасова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Збірник наукових праць. – К.: НПУім. М.П. Драгоманова, 2012. – №39 (63).
 6. Улунова, Г.Є. Особливості розвитку культури професійного спілкування державних службовців при підвищенні кваліфікації як етапі безперервної освіти [Текст] / Г.Є. Улунова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Збірник наукових праць. – К.: НПУімені М.П. Драгоманова, 2012. – №42 (66). –С. 181-187.
 7. Улунова, Г.Є. Досвід оптимізації професійного спілкування державних службовців [Текст] / Г.Є. Улунова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Ялта, 2014. – Випуск 44. – Частина 2. – С. 352-360.
 8. Улунова, Г.Є. Особливості професійного спілкування державних службовців [Текст] / Г.Є. Улунова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Психологія». – Харків: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2012. –№ 1032.– Випуск 50. – С. 177-181.
 9. Улунова, Г.Є. Особливості психодіагностики структурних компонентів перцептивно-аналіичного аспекту культури професійного спілкування державних службовців [Текст] / Г.Є. Улунова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 29, Том ІІІ : Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2013. – С. 114-120.
 10. Улунова, Г.Є. Особливості розвитку культури спілкування як культури дитинства та культури зрілості [Текст] / Г.Є. Улунова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 27, Том ІХ (42) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2012. – С. 583-591.
 11. Улунова, Г.Є. Професійна культура державних службовців як культура мікросистеми [Текст] / Г.Є. Улунова // Актуальні проблеми психології: психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія: збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2012. – Т.Х. – Вип.23. – С. 667-677.
 12. Улунова, Г.Є. Професійна культура державного службовця як культура особистості [Текст] / Г.Є. Улунова // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 19. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – С. 726-736.
 13. Улунова, Г.Є. Професійна психологічна культура державних службовців як культура мікросистеми [Текст] / Г.Є. Улунова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Збірник наукових праць. – К.: НПУім. М.П. Драгоманова, 2012. – №39 (63). –С. 161-168.
 14. Улунова, Г.Є. Професійна психологічна культура державного службовця як культура особистості [Текст] / Г.Є. Улунова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Ялта, 2013. – Випуск 38. – Частина 1. – С. 238-244.
 15. Улунова, Г.Є. Професійна психологічна культура державного службовця як культура особистості [Текст] / Г.Є. Улунова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Ялта, 2012. – Випуск 38. – Частина 1. – С. 238-244.

Публікації у закордонних виданнях:

 1. Гальцова, С.В. Особливості формування прогностичних умінь у майбутніх вчителів // Nowoczesnaedukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie – Nr 2. – Łódź : WydawnictwoNaukoweWyższejSzkołyInformatykiiUmiejętności.
 2. Семененко Л.В. / Особенности организации повышения квалификации специалистов психологических служб высших учебных заведений[Текст] / Л.В. Семененко // Научно-прикладные основы психологической службы: состояние, проблемы и перспективы развития: Материалы Круглого стола с международным участием, Казахский Национальный Педагогический университет имени Абая, Республика Казахстан,14-15 мая 2015 г. - Алматы, 2015.
 3. Улунова, А.Е. Культура профессионального общения государственных служащих как культура профессиональной группы и культура личности [Электронный рессурс] / А.Е. Улунова // Учёные записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета – 2013. – Выпуск 1 (25) //  http://www.scientific-notes.ru/index.php?page=6&new=29.
 4. Улунова, Г.Є. Ідеальний та реальний профілі комунікативно-організаторських якостей державних службовців // Nowoczesnaedukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie – Nr 2. – Łódź : WydawnictwoNaukoweWyższejSzkołyInformatykiiUmiejętności. – Р. 82-86.
 5. UlunovaA. Functional and structural aspects of the culture of civil servants’ professional communication // Państwoispołeczeństwo / podredakcją AgnieszkiGajdyiJackaM. Majchrowskiegoю –  Kraków 2014. – № 4 .

Публікації у колективних монографіях:

 1. Анохін, Є. В. Особливості різновікового спілкування дітей та підлітків у позаформальному середовищі [Текст] /Є.В. Анохін, В.В. Чайка // Творча спадщина А.С. Макаренка: осмислення історичного досвіду та інноваційного потенціалу : монографія. – Суми: вид-во СумДПУ ім.. А.С. Макаренка. – 2013. – С. 183-204.
 2. Анохін, Є.В, Чайка, В.В.Особливості формування психологічної культури вихователя різновікового дитячо-юнацького об’єднання [Текст] / Є.В. Анохін, В.В. Чайка // Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток : монографія / кол. авт.; відп. ред. Г. Є. Улунова. Суми : ВВП «Мрія», 2014. – С. 270– 284.
 3. Бедлінський, О.І. Традиційні та інноваційні підходи до проблеми соціальної адаптації підлітків [Текст] / О.І. Бедлінський // Змістові інновації у професійній підготовці магістрів соціальної педагогіки: колективна монографія / за ред. проф. А.А. Сбруєвої. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – С. 6-26.
 4. Бедлінський, О. І. Формування психологічної культури підлітка у процесі навчання географії [Текст] / О. І. Бедлінський // Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток : монографія / кол. авт.; відп. ред. Г. Є. Улунова. Суми : ВВП «Мрія», 2014. – С. 200-220.
 5. Гальцова, С.В. Психологічна культура майбутнього вчителя як чинник прийняття ефективних педагогічних рішень [Текст] / С.В. Гальцова // Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток : монографія / кол. авт.; відп. ред. Г. Є. Улунова. Суми : ВВП «Мрія», 2014. – С. 238-256.
 6. Ніколаєнко, С.О. Структурно-функціональний аналіз сугестивно-психологічної культури вчителя [Текст] / С.О Ніколаєнко // Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток : монографія / кол. авт.; відп. ред. Г. Є. Улунова. Суми : ВВП «Мрія», 2014. – С. 221-237.
 7. Пухно, С. В. Значення організації самостійної дослідницької діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів освіти для ефективної подальшої професійної діяльності [Текст] / С. В. Пухно // Розвиток інтелектуальних здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу: монографія / О. С. Чашечникова, І. Є. Малова, К. В. Власенко, О. В. Семеніхіна, М. В. Каленик, Л. Г. Чашечнікова, Л. Г. Шестакова, С. В. Пухно. – Суми : Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – С. 255-268.
 8. Пухно, С. В. Психологічна культура особистості: історичний аспект [Текст] / С. В. Пухно // Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток : монографія / кол. авт. ; відп. ред. Г. Є. Улунова. – Суми : ВВП «Мрія», 2014. – С. 36-54.
 9. Семененко, Л.В. Формування управлінських здібностей майбутніх менеджерів у процесі освіти як чинник становлення психологічної культури [Текст] / Л.В. Семененко // Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток : монографія / кол. авт.; відп. ред. Г. Є. Улунова. Суми : ВВП «Мрія», 2014. – С. 342-359.
 10. Суходубова, Г.Д. Професійна ідентифікація і професійна самосвідомість як фактор формування психологічної культури майбутнього практичного психолога [Текст] / Г.Д. Суходубова // Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток : монографія / кол. авт.; відп. ред. Г. Є. Улунова. Суми : ВВП «Мрія», 2014. – С. 285-302.
 11. Тарасова, Т.Б. Психологічна просвіта – шлях до психологічної культури особистості [Текст] / Т.Б. Тарасова // Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток : монографія / кол. авт.; відп. ред. Г. Є. Улунова. Суми : ВВП «Мрія», 2014. – С. 155-174.
 12. Тарасова, Т.Б. Теоретико-методологічні засади психологічної просвіти як напряму діяльності практичних психологів та соціальних педагогів [Текст] / Т.Б. Тарасова // Змістові інновації у професійній підготовці магістрів соціальної педагогіки : колективна монографія. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – С. 316-334.
 13. Улунова, Г.Є. Психологічна культура як інваріант загальної та професійної культури // Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток : монографія / кол. авт.; відп. ред. Г. Є. Улунова. Суми : ВВП «Мрія», 2014. – С. 8-36.
 14. Улунова, Г.Є. Розвиток культури професійного спілкування соціальних педагогів [Текст] / Г.Є. Улунова // Змістові інновації у професійній підготовці магістрів соціальної педагогіки: колективна монографія / за ред. проф. А.А. Сбруєвої. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – С. 334-352.

Публікації у наукових журналах:

 1. Анохін, Є. В. Особливості процесу формування наукової картини світу в системі громадської освіти [Текст] / Є. В. Анохін,  В. В. Чайка  // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С.181-188.
 2. Анохін, Є.В. Розвиток інтелектуальної діяльності підлітків в позашкільному середовищі [Текст] / Є.В. Анохін, В.В. Чайка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка. – 2013. – С. 8-16.
 3. Ніколаєнко, С.О. Проблема психологической структуры сугестивного воздействия [Текст] / С.О. Ніколаєнко // Світогляд - Філософія - Релігія : збірник наукових праць : заснований у 2011 р. / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України", Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. – Вип. 3. – С. 75-86.
 4. Ніколаєнко, С.О. Проблема структури професійно-педагогічної культури вчителя [Текст] / С.О. Ніколаєнко // Світогляд – філософія – релігія : зб. наук.праць. / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України", Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Випуск 4. [за заг. редакцією д-ра філос.. наук. проф.. І.П. Мозгового]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – С. 277-285.
 5. Ніколаєнко, С.О. Психолого-педагогічний аналіз комунікативної діяльності педагога [Текст] / С.О. Ніколаєнко // Світогляд - Філософія - Релігія : збірник наукових праць : заснований у 2011 р. / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України", Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. – Вип. 2. – С. 77-85.
 6. Ніколаєнко, С.О. Традиционный славянский заговор как «архетипическое путешествие» [Текст] / С.О. Ніколаєнко // Світогляд – філософія – релігія : зб. наук. праць. / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України", Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Випуск 4. [за заг. ред. д-ра філос. наук. проф. І. П. Мозгового]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – С. 205-214.
 7. Ніколаєнко, С.О., Ніколаєнко, С.І.  Проблема спілкування як діяльності [Текст] / С.О. Ніколаєнко, С.І. Ніколаєнко // Світогляд - Філософія - Релігія : збірник наукових праць : заснований у 2011 р. / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України", Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. – Вип. 2. – С. 85-94.
 8. Ніколаєнко, С.О.,Ніколаєнко, С.І. Особливості сугестивної технології навчання з використанням релаксопедії [Текст] / С.О. Ніколаєнко, С.І. Ніколаєнко // Світогляд - Філософія - Релігія : збірник наукових праць : заснований у 2012 р. / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України", Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. – Вип. 3. –- С. 230-239.
 9. Пухно С. В. Особливості організації навчально-дослідної роботи студентів педагогічних спеціальностей ВНЗ / С. В. Пухно, Т. М. Максименко // Міжнародний науковий журнал «Фізико-математична освіта». – №2 (5), 2015. http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/publ/4-1-0-35
 10.  Пухно, С. Психологічні ідеї П. Д. Юркевича – представника вітчизняної філософсько-психологічної думки ХІХ століття [Текст] / С. В. Пухно // Світогляд – Філософія – Релігія : збірник наукових праць / [за заг. редакцією д-ра філос. наук, проф. І. П. Мозгового]. – Випуск 6. – Суми : ТОВ ВПП «Фабрика друку», 2014. – С. 119-129.
 11. Пухно, С. Самостійна науково-дослідна робота студентів вищих навчальних закладів освіти як складова їх професійної компетентності [Текст] / С. В. Пухно // Світогляд – Філософія – Релігія : збірник наукових праць / [за заг. редакцією д-ра філос. наук, проф. І. П. Мозгового]. – Випуск 4. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – С. 83-93.
 12. Семененко, Л. В. Психологічні аспекти духовності [Текст] /Л. В. Семененко / Світогляд - Філософія - Релігія : збірник наукових праць : заснований у 2012 р. / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України", Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. – Вип. 4. 
 13. Суходубова, Г. Саморозуміння як філософсько-психологічна проблема [Текст] / Г. Д. Суходубова // Світогляд – Філософія – Релігія : збірник наукових праць /[за заг. редакцією д-ра філос. наук, проф. І. П. Мозгового]. – Випуск 4. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – С.100-109. 
 14. Тарасова, Т.Б. Проблеми контролю та оцінювання у сучасній освіті [Текст] / Т.Б. Тарасова, Л.В.Тарасов // Освіта Сумщини, 2012, №1. – С. 15-20.
 15. Тарасова, Т.Б. Психологічна культура особистості як актуальний виклик сьогодення [Текст] / Т.Б. Тарасова // Світогляд-філософія-релігія : Збірник наукових праць / За заг. ред. І.П. Мозгового. – Суми: Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи національного банку України», 2013. –  Вип. 4. – С. 315-324.
 16. Тарасова, Т.Б. Психолого-педагогічні резерви інтерактивних методів навчання [Текст] / Т.Б. Тарасова // Освіта Сумщини, 2013, №2. – С.  54-59.
 17. Тарасова, Т.Б. Розвиток складових психологічної культури як напрями психологічної просвіти вчителів [Текст] / Т.Б. Тарасова, Г.Є Улунова // Освіта Сумщини, 2012, №3, – С. 54-59.
 18. Тарасова, Т.Б. Роздуми про раціональне та емоційне у навчанні [Текст] / Т.Б.Тарасова, Л.В.Тарасов // Освіта Сумщини, 2013, – №3. –С. 33-37.
 19. Улунова, Г.Є. Психологічна культура державних службовців як інваріант професійної культури [Текст] / Г.Є. Улунова // Світогляд-філософія-релігія : Збірник наукових праць / За заг. ред. І.П. Мозгового. – Суми: Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи національного банку України», 2012. –  Вип. 3. – С. 297-306.
 20. Улунова, Г.Є. Структура та рівні культури професійного спілкування як інваріанту професійної психологічної культури [Текст] / Г.Є. Улунова // Світогляд-філософія-релігія : Збірник наукових праць / За заг. ред. І.П. Мозгового. – Суми:Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи національного банку України», 2012. –  Вип. 2 – С. 300-309.
 21. Улунова, Г.Є. Тренінг-семінар «Розвиток культури публічного виступу державних службовців» [Текст] / Г.Є. Улунова // Формування регіонального лідера:  навчання впродовж життя: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Баюка М.І., Гаман Т.В. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – С. 92-98.
 22. Улунова, Г.Є. Функціонально-структурний аналіз культури професійного спілкування державних службовців [Текст] / Г.Є. Улунова // Світогляд-філософія-релігія : Збірник наукових праць / За заг. ред. І.П. Мозгового. – Суми: Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи національного банку України», 2013. –  Вип. 4. –  С. 325-335.
Обновлено 08.12.2015 13:46