Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ PDF Печать E-mail
Автор: Елена Король   
11.09.2017 07:27

Назва групи: Актуальні проблеми порівняльно-педагогічного дослідження

Науковий керівник:   докт. пед. наук, проф. Сбруєва Аліна Анатоліївна

Мета: формування методологічної  культури дослідників у сфері порівняльної педагогіки.

Завдання:

 • Формування системи знань щодо методологічних засад порівняльно-педагогічного дослідження
 • Формування системи умінь щодо розробки наукового апарату порівняльно-педагогічного дослідження.
 • Розвиток умінь щодо пошуку джерел порівняльно-педагогічного дослідження та систематизації

 

Назва групи: ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Науковий керівник:   к.п.н., доцент Коваленко Наталія Володимирівна

Мета діяльності наукової проблемної групи:  сприяти активній творчій праці студентів у процесі навчання, науково-дослідної роботи, підготовки до навчальної педагогічної практики та професійного самозростання, залучення студентства до самостійного наукового пошуку вирішення педагогічних проблем, виховання національної свідомості молоді, примноження інтелекту нації.

Завдання діяльності наукової проблемної групи:

 • оволодіння студентами загальнонауковими та педагогічними методами дослідження;
 • усвідомлення студентами сутності понять “науково-дослідна робота”, “курсова робота”, “дипломна робота”, “наукова стаття”, “наукова доповідь”, “науковий апарат дослідження”;
 • формування умінь визначати науковий апарат дослідження, реалізовувати поставлені завдання;
 • підготовка до організації, проведення та презентації результатів власного педагогічного дослідження;
 • поглиблене і творче засвоєння програмного матеріалу з навчальної дисципліни «Педагогіка»;
 • розвиток навичок творчого пошуку в науковому колективі;
 • активізація прагнення студентів розвивати науково-дослідні уміння.

 

Назва групи: «Евристична освіта – інтеграційна особистісно зорієнтована технологія формування творчої особистості»

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Проценко І.І.

Мета: поглиблення психолого-педагогічної підготовки майбутнього вчителя, формування його творчого потенціалу і практичної готовності до управління навчально-виховним процесом у сучасній школі

Завдання:

 • оволодіти теоретичними знаннями про евристичне навчання як складовою професійної компетентності вчителя;
 • освоїти на практичному рівні одну з  інноваційних технологій навчання;
 • вдосконалювати і розвивати культуру професійного спілкування, професійних здібностей й уміння майбутнього педагога.