Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Наукові школи PDF Печать E-mail
Автор: Елена Король   
11.09.2017 07:13

Наукова школа докт. пед.наук, проф. Сбруєвої Аліни Анатоліївни

Напрям досліджень:  проблеми глобалізації, інтернаціоналізації та регіоналізації освіти в умовах побудови суспільства знань

Результати:

 • з’ясовано систему чинників та вимірів реалізації Болонського процесу як інструменту європеїзації освітньої політики;
 • виявлено змістові та процесуальні особливості розвитку міжнародних професійно-педагогічних спільнот на європейському та глобальному просторах;
 • окреслено особливості застосування відкритого методу координації в європейській та національній політиці розвитку вищої освіти;
 • схарактеризовано систему компетентностей менеджера інноваційної діяльності у сфері вищої освіти;
 • виявлено специфіку  державної політики щодо захисту інтелектуальної власності у розвинених країнах;
 • показано тенденції глобального поширення волонтерських рухів та особливості управління міжнародними волонтерськими програмами;
 • виявлено інноваційні підходи до підготовки магістрів соціально-педагогічної галузі у Великій Британії;
 • систематизовано зарубіжні стратегії мінімізації професійного вигорання працівників соціально-педагогічної сфери.

НАУКОВА ШКОЛА З ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ І ПЕДАГОГІЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА

Керівник наукової школи – кандидат педагогічних наук, доцент Корж-Усенко Лариса Вікторівна

 1. Напрям наукових досліджень – історико-педагогічні аспекти педагогіки вищої школи і педагогічного краєзнавства.
 2. Досліджувані проблеми:
 • розроблення та реалізація ідеї українського національного університету;
 • концептуальні та організаційно-педагогічні аспекти засади розвитку навчального процесу у вищій школі України: контекст історичної ретроспективи;
 • персоналії в історії педагогічного краєзнавства;
 •  розвиток національного шкільництва і козацької педагогіки;

Головні здобутки наукової школи.

Головним здобутком наукової школи є розроблення проблем історії вищої освіти та педагогічного краєзнавства на методологічному, теоретичному, методичному та практичному, зокрема:

 • розроблення історіографічних та джерелознавчих аспектів розвитку вищої освіти України в історичній ретроспективі;
 • визначення провідних тенденцій та особливостей розвитку національного шкільництва в козацький період;
 • з’ясування організаційно-педагогічних засад розвитку шкільного краєзнавства Північно-східної України в 20–30-ті рр. XX ст.
 • розроблення напрямів поглиблення національно-патріотичного виховання в умова роботи класу козачат.

Результати та перспективи роботи наукової школи.

За результатами досліджень аспірантів успішно захищено 3 кандидатські дисертації зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; захищено 27 магістерських робіт зі спеціальностей «Педагогіка вищої школи» та «Соціальна педагогіка»; підготовлено низку статей студентів, магістратів та аспірантів.

До перспектив роботи наукової школи належать захист докторської дисертації керівником школи, написання монографій і посібників для вищої школи, активізація надання методичної допомоги класу козачат Сумської школи № 25.

 

НАУКОВА ШКОЛА З ПРОБЛЕМ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ Й

УКРАЇНІ

1. Керівник наукової школи – доктор педагогічних наук, професор Огієнко Олена Іванівна

2. Напрям наукових досліджень – проблеми інноваційного розвитку педагогічної освіти і освіти дорослих у розвинених країнах світу й Україні в контексті реалізації концепції освіти впродовж життя.

3. Досліджувані проблеми:

теоретико-методологічні та організаційно-педагогічні засади розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу;

теоретичні та методичні засади підготовки вчителя до інноваційної діяльності у різних країнах світу;  

теоретико-методологічні засади розвитку порівняльних досліджень у галузі освіти дорослих;

інноваційні підходи до професійної підготовки педагогічного персоналу для системи освіти дорослих у розвинених країнах світу.

4. Головні здобутки наукової школи:

 • розроблено методологічні та теоретичні засади розвитку освіти дорослих у скандинавських країнах, США;
 • розроблено науковий апарат та перспективні напрями наукових досліджень у галузі порівняльної андрагогіки як міждисциплінарної складової педагогічної науки;
 • з’ясовано теоретичні та організаційно-педагогічні засади неформальної освіти дорослих у розвинених країнах;
 • окреслено тенденції розвитку освіти дорослих в умовах розбудови суспільства знань;
 • схарактеризовано змістові та процесуальні засади підготовки вчителів у розвинених країнах світу і Україні;
 • виявлено можливості використання інноваційних ідей зарубіжного досвіду щодо розвитку педагогічної освіти і освіти дорослих у вітчизняному освітньому просторі;

5. Результати роботи наукової школи.

1. За результатами досліджень аспірантів успішно захищено 8 кандидатських дисертацій:

- зі спеціальності 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки»:

 • Коваленко Світлана Миколаївна «Тенденції розвитку освіти дорослих в Англії (остання чверть ХХ – початок ХХІ ст.)». Період керівництва - 2002-2004 рр. Захист – 2005 р. Місце роботи і посада на даний час:  доцент кафедри практики англійської мови СумДПУ імені А.С. Макаренка.
 • Литовченко Ірина Миколаївна «Розвиток теорії та практики освіти дорослих у педагогічній спадщині Малколма Ноулза (1913-1997 рр.)». Період керівництва - 2009-2012 рр. Захист – 2012 р. Місце роботи і посада на даний час:   доцент кафедри англійської мови технічного спрямування № 2. Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
 • Теренко Олена Олексіївна «Розвиток вищої жіночої освіти у США (друга половина XX - початок XXI століття». Період керівництва - 2010-2012 рр. Захист – 2013 р. Місце роботи і посада на даний час: старший викладач кафедри практики англійської мови СумДПУ імені А.С. Макаренка.
 • Терьохіна Наталія Олексіївна «Організаційно-педагогічні засади розвитку неформальної освіти дорослих у США (остання чверть XX - початок XXI століття)». Період керівництва - 2012-2015 рр. Захист – 2015 р. Місце роботи і посада на даний час: старший викладач кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету.

-зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти»:

 • Генкал Світлана Едуардівна «Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів профільних класів на основі індивідуальних освітніх проектів». Період керівництва - 2005-2007 рр. Захист – 2008 р. Місце роботи і посада на даний час:  доцент кафедри біології людини і тварин СумДПУ імені А.С. Макаренка
 • Зосименко Оксана Вікторівна «Організація проектної діяльності майбутніх педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін». Період керівництва - 2004-2009 рр. Захист – 2010 р. Місце роботи і посада на даний час:   зав. кафедри професійної освіти та менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 • Роляк Ангеліна  Олексіївна «Професійна підготовка вчителів у вищих навчальних закладах Данії». Період керівництва - 2007-2011 рр. Захист – 2011 р. Місце роботи і посада на даний час:   доцент кафедри іноземних мов Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • Чугай Оксана Юріївна «Професійна підготовка педагогічного персоналу для системи освіти дорослих у США». Період керівництва - 2012-2015 рр. Захист – 2016 р. Місце роботи і посада на даний час: старший викладач кафедри англійської мови технічного спрямування № 2. Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

2. Захищено низку магістерських робіт зі спеціальностей «Педагогіка вищої школи» та «Соціальна педагогіка.

3. Підготовлено 6 монографій,  7 методичних рекомендацій.

4. Прийнято участь у роботі всеукраїнських та міжнародних конференцій, серед яких European Conference on Educational Research (Гетенборг, Швеція, 2008; Відень, 2009; Хельсінкі, 2010; Берлін, 2011; Порту, 2014; Будапешт, 2015), Quality in Teacher Education: TEPE (Швеція, 2009), Information Technologies and Technical education (Оломоуц, Чехія, 2011), Studienreise „Ukraine“ (Реген, Германія, 2011), Cтратегия качества в промышленности и образовании (Варна, Болгарія, 2010), Edukacja - Technika - Informatyka (Ряшів, Польща, 2010), Interdyscyplinarnosc pedagogika i jej subdyscypliny (Краків, Польща, 2013) та ін.

6. Перспективи роботи наукової школи:

1.Передбачається здійснення наукових досліджень з проблем інноваційного розвитку педагогічної освіти і освіти дорослих у розвинених країнах світу.

2. Передбачено видання 3 монографій, 5 методичних рекомендацій.

3. Планується захист 5 кандидатських дисертаційних досліджень.

Обновлено 11.09.2017 11:17