Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Видання 2016 року PDF Печать E-mail
Автор: Елена Король   
27.02.2017 18:58

Монографії

 1. Бикова М. М. Професійне самовизначення як складова процесу самореалізації особистості // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті : (монографія) / за ред. проф. М.О. Лазарєва. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – С. 19-30. 0,4д.а.
 2. Кривонос О. Б. Формування професійно-творчих умінь майбутнього вчителя в евристичному навчання // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті: (монографія) / за ред. проф. М.О. Лазарєва. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – С. 189-207. 0,8 д.а.
 3. Проценко І. І. Змістовно-процесуальний компонент формування професійно-творчих діалогових умінь студентів у процесі евристичної діалогової взаємодії // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті: (монографія) / за ред. проф. М.О. Лазарєва. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – С. 155–195. 1,7 д.а.

Навчальні посібники

 1. Навчальна педагогічна практика : організаційно-методичні рекомендації/ [уклад. Коваленко Н. В]. – Суми : Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 48 с.(2 д.а.)
 2. Наскрізна педагогічна практика 6 навчально-методичний посібник / [за ред.  А. А. Сбруєвої]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016- 320 с. 18,6 д.а.

Публікації у фахових виданнях

 1. Бикова М.Комунікативні аспекти самовизначення креативної особистості // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – №5 (59). – 2016. – С. 260-267. 0,3 д.а.
 2. Бойченко М. А. Зарубіжні психолого-педагогічні концепції обдарованості : сучасний стан / М. А. Бойченко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – 2016. – № 4 (58). – С. 33–42. – 0,6 д.а.
 3. Бойченко М. А. Літні навчальні програми як форма педагогічної підтримки обдарованих школярів у США, Канаді та Великій Британії / М. А. Бойченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. А. Л. Ситченка. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського. – 2016. – № 1 (52). – С. 312–316. – 0,4 д.а.
 4. Бойченко М. Особливості ідентифікації обдарованих школярів у загальноосвітніх навчальних закладах: американський досвід / М. Бойченко // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». – 2016. – Вип. 2/34. – С. 14–19. – 0,4 д.а.
 5. Бойченко М. А. Розвиток лідерських якостей обдарованих школярів у США, Канаді та Великій Британії : теоретичний та практичний аспекти / М. А. Бойченко // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Вип. 29. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – С. 28–34. – 0,5 д.а.
 6. Бойченко М. А. Розвиток обдарованих учнів засобами STEM-освіти у США / М. А. Бойченко // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 31 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2016. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 31). – С. 151–159. – 0,65 д.а.
 7. Бойченко М. А. Підготовка майбутніх учителів до роботи з обдарованими учнями у вищих навчальних закладах США, Канади та Великої Британії / М. А. Бойченко // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – № 2. – С. 18–23. – 0,4 д.а.
 8. Бойченко М. А. Професійний розвиток учителів, які працюють із обдарованими учнями у школах США, Канади та Великої Британії / М. А. Бойченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 137 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2016. – С. 302–305. – 0,4 д.а.
 9. Бойченко М. Поняттєво-термінологічний інструментарій порівняльно-педагогічного дослідження освіти обдарованих школярів у США, Канаді та Великій Британії. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – №5 (59). – 2016 – С 221-230.
 10. Будянский Д. В. Лекція як риторична подія у структурі риторичної культури викладача вищого навчального закладу / Д.В.Будянский // Педагогічні науки: Збірник наукових праць. - №3(57). – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. – С. 364-376.  (0,5др.арк)
 11. Волошко Г. В.  Підготовка майбутніх робітників соціальної сфери до створення профілактичної соціальної реклами  //  Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 13 (56). Частина 1 – Рівне: РДГУ, 2016.- 175 с. С.89-93. 0,4 д.а.
 12. КоваленкоН.В. Студентське педагогічне дослідження: проектно-тренінговий підхід / Н.В.Коваленко // Вісник Черкаського університету : Серія Педагогічні науки: наук. журн. / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкаський національний університет, 2016. – № 2. – C. 71-77. (0,5 д.а.)
 13. Корж-Усенко Л. В. Академічна автономія у вищій школі України в ХІХ – на початку ХХ століття // Історико-педагогічні студії : науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Спецвипуск ІV Морозівські педагогічні читання: «Академічні свободи і автономія університету» (15–16 квітня 2016 р., м. Київ) – 2016. – № 9–10. – прийнято до друку. (умов.др. арк. 0,5)
 14. Корж-Усенко Л. В. Інформаційний потенціал архівосховищ та інституту рукописів у вивченні історії вищої освіти України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / ред. кол.: А.А. Сбруєва (гол. ред.) [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – прийнято до друку. (умов.др. арк. 0,5)
 15. Корж-Усенко Л. В. Народні університети в Україні як феномен освіти дорослих // Науковий вісник Львівського національного університету імені І. Франка. Серія : Педагогічні науки – 2016. – прийнято до друку. (умов.др. арк. 0,5)
 16. Корж-Усенко Л. В. Джерельна база з історії вищої освіти в Україні на початку ХХ століття// Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – прийнято до друку. (умов.др. арк. 0,5)
 17. Кривонос О. Б. Формування педагогічної компетентності майбутнього вчителя в інноваційному полі евристичного навчання // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології». – № 4(58), 2016р. – С. 294-302. 0,4 д.а.
 18. Кривонос О. Б. Евристичне навчання як важливий чинник успішної дидактичної адаптації студентів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології». – № ?(58), 2016р. – С. ? 0,5 д.а.
 19. Ogiienko O. Facilitation in the context of educational activities / Advanced Education. Новітня освіта: наук. журнал КПІ… - Вип.5. -  2016. – С. 85-89. (0,5 др.арк).  
 20. Ogiienko O. Professional Training of Economists at Polish Universities //Порівняльнапрофесійнапедагогіка. Comparative Professional Pedagogy. – 2016. – Вип. 6 (3). – С. 12-18 (0,5 др.арк).
 21. Огієнко О.І. Інтернаціоналізація вищої освіти: досвід німецькомовних країнах (Австрія, Бельгія, Німеччина, Ліхтенштейн, Люксембург, Швейцарія) /О.І. Огієнко //Вісник Черкаського університету: Серія: Педагогічні науки. – 2016. - №10. – С. 113-118 (0,5 др.арк).
 22. Осьмук Н. Г. Розробка загальнотеоретичних засад  педагогічної типології в українській науковій думці першої третини XX століття //Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін.]. – Запоріжжя  (подано до друку; 0,35 др. арк).
 23. Осьмук Н. Г. Загальнотеоретичні основи періодизації вивчення й використання реформаторської педагогіки у вітчизняній педагогічній думці кінця XIX –  початку XXI століть // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов.ред. А.А. Сбруєва. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – № 9 (63). – С. 391–400..(прийнято до друку; 0,4 др. арк. )
 24. Проценко І. І. Аналіз результатів експериментального дослідження формування професійно-творчих діалогових умінь студентів гуманітарних дисциплін у процесі евристичної діалогової взаємодії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов.ред. А.А. Сбруєва. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – № 4 (60). – С. 391–400. 0,4 д.а.
 25. Проценко І. І. Методологічні засади формування евристичного діалогу у майбутніх учителів гуманітарних дисциплін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов.ред. А.А.Сбруєва. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2016. – (подано до друку)
 26. Сбруєв М. Г. Проблеми, суперечності та перспективи розвитку танцювальної освіти в сучасній американській школі / А. А. Сбруєва, М. Г. Сбруєв. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2016. – № 7. – С. 12–26. 0,4 д.а.
 27. Сбруєва А. А., Козлов Д. О. Критерії та рівні сформованості управлінської компетентності викладача вищого навчального закладу / А. А. Сбруєва, Д. О. Козлов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2016. - № 3(57). – С. 504-515. 0,5 д.а.
 28. Сбруєва А.А., Козлов Д.О. Інтернаціоналізація як драйвер розвитку інноваційної системи університету  / А.А. Сбруєва, Д.О. Козлов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.  – 2016. - № 6 (60). – С.71-87. 0,7 д.а.
 29. Сбруєва А.А., Сбруєв М.Г. Проблеми, суперечності та перспективи розвитку  танцювальної освіти в сучасній американській школі / А.А. Сбруєва, М.Г. Сбруєв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - № 7 (61). – С. 12-25. 0,6 д.а.
 30. Сбруєва А.А. Лідерство у вищій школі: трансформації та інновації / А.А. Сбруєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - № 9 (63). – С.68-86. 0,8 д.а.
 31. Чернякова  Ж.  Ю. Теоретичні засади управління самостійною роботою студентів-бакалаврів ВНЗ // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Випуск 31 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [та  ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2016.  – С. 159 –166. – (Серія: Педагогічні науки; вип. 31). – др. ар. 0, 4.
 32. Chernyakova Zhanna, Genkal Svetlana  Methodological competence as the basis of fundamentalization of professional training of future teachers// ScienceandEducationaNewDimension. PedagogyandPsychology, III, 2016. – P. –. 0, 4 др. ар
 33. Чернякова  Ж.  Ю. Методичні засади управління самостійною роботою студентів-бакалаврів  вищих навчальних закладів // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – № 6 ( ), 2016.  – С.. 0, 3 др. ар..
 34. Чистякова І. А. Теорії дистрибутивного лідерства в  міжуніверситетських мережах / І. А. Чистякова // «Вісник Черкаського університету», Серія: Педагогічні науки. – 2016.  - 0,5 друк. арк.
 35. Чистякова І. А. Компетентнісно орієнтована освіта: досвід університетів США та Канади / І. А. Чистякова // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – № 10 (64), 2016.   0,8 друк. арк.

Публікації у закордонних виданнях                                             

 1. BoichenkoM. The use of ICT in the process of pedagogical support of gifted school children : Ukrainian and foreign experience/ M.Boichenko // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2016. – №2. – P. 9–11. – 0,3 д.а.
 2. Корж-Усенко Л. В. Развитие кадрового потенциала высшей школы в XIX – начале XX века // Весці БДПУ. Серыя 1. Педагогiка. Псiхалогiя. Фiлалогiя : научное издание Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. – 2016. – прийнято до друку. (умов.др. арк. 0,5)
 3. Корж-Усенко Л. В. Contra spem spero : self-realization of ukrainian women in research and teaching activities // Україна та українська національна ідентичність у Європі : англійсько-німецький збірник наукових статей. – Мюнхен, 2016. – прийнято до друку. (умов.др. арк. 0,5)

Статті у нефахових виданнях: 

 1. Осьмук Н. Г. Проблеми педагогіки як науки в творчій спадщині Ф. А. Бєльського в світлі історико-компаративістичного дослідження / Н. Г. Осьмук// Философско-педагогические проблемы непрерывного образования: сб. науч. статей / под ред. М. И. Вишневского, Е. И. Снопковой. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2016. — С. 305—310 (0,4 др. арк).

Матеріали конференцій

 1. Бикова М. М. Професійні інтереси як складова процесу професійного самовизначення особистості/Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті»: Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті» (м.Суми, 16-17 листопада 2016р.), С.10-13. 0,12 д.а.
 2. Бикова М. М. Реалізація творчого потенціалу особистості у її професійному самовизначенні/Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін»: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» (м. Суми, 06-07 квітня 2016 р.); С.28-30. 0,1 д.а.
 3. Бойченко М. А. Онлайн програми магістерської підготовки майбутніх учителів до роботи з обдарованими дітьми та молоддю / М. А. Бойченко // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : збірник науково-методичних праць ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 19 травня 2016 р. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 69–73. – 0,3 д.а.
 4. Бойченко М. Державна підтримка обдарованих школярів: зарубіжний та вітчизняний досвід / М. Бойченко // Мова, освіта, культура : античні цінності – сучасне застосування : матеріали міжнародного дискусійного форуму, 19–20 травня 2016 р., м. Умань : ФПО Жовтий О. О., 2016. – С. 37–40. – 0,2 д.а.
 5. Бойченко М. А. Діяльність Національної асоціації обдарованих дітей : змістово-процесуальний аспект / М. А. Бойченко // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : матеріали всеукраїнської наукової конференції, 29–30 червня 2016 року, Дніпро. – Дніпро : Роял Принт, 2016. – С. 3–4. – 0,2 д.а.
 6. Бойченко М. А. Збагачення курикулуму як форма педагогічної підтримки обдарованих школярів у США, Канаді та Великій Британії / М. А. Бойченко // Сучасні проблеми науки та освіти : матеріали 15-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції, 24 червня – 3 липня 2016 року, Харків. – Харків : Українська асоціація «Жінки в науці та освіті» ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 110–112. – 0,2 д.а.
 7. Бойченко М. А. Інноваційний потенціал використання позитивного американського досвіду підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями в українських вишах / М. А. Бойченко // Викладач і студент : мобільність в умовах кредитно-трансферної системи : збірник доповідей і тез Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – С. 10–11. – 0,15 д.а.
 8. Бойченко М. А. Розвиток міжнародної співпраці у сфері освіти обдарованих і талановитих / М. А. Бойченко // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : матеріали всеукраїнської наукової конференції, 4–5 грудня 2015 року, Дніпропетровськ. – Ч. ІІ. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2016. – С. 103–105. – 0,15 д.а.
 9. Бойченко М. А. Співвідношення понять «обдарованість» і «талант» у зарубіжному науковому дискурсі / М. А. Бойченко // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 11–16 липня 2016 року, м. Чорноморськ, Одеська обл. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2016. – С. 17–19. – 0,2 д.а.
 10. Boichenko M. Development of gifted students’ leadership potential in the context of innovative educational changes / M. Boichenko // The formation of modern person: impact of educational, philosophical, cultural and economic processes – 2016 : materials of international scientific and practical seminar (Košice, 8–11 February, 2016). – K. : Publishing outfit «Сenter of educational literature», 2016. – P. 8–9. – 0,1 д.а.
 11. Boichenko M. Programs of future teachers’ master training to work with gifted students / M. Boichenko // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» (6–7 квітня 2016 року, м. Суми). – Том 1. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – С. 122–124. – 0,15 д.а.
 12. Бойченко М. Педагогічна підтримка художньо обдарованих школярів у Канаді / М. Бойченко // Педагогічна компаративістика – 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі : матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 6 червня 2016 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред. О. І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2016. – С. 91–94. – 0,2 д.а.
 13. Будянський Д. В. «До проблеми розвитку риторичної культури викладача вищого навчального закладу» // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті». – Суми, 16-17 листопада 2016 року. – С. 14-17.(0,16 др.арк)
 14. Волошко Г.В.Формування асертивності учнів як актуальний напрям превентивного виховання // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції 06-07 квітня 2016 року. «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» С. 221. 0,15 д.а.
 15. Волошко Г.В. Викладач вищої школи в ролі фасилітатора. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті» 16-17 листопада 2016 року СДПУ ім.. А.С. Макаренко.  C.166. 0,15 д.а.
 16. Волошко Г.В. Педагогічні професії майбутнього // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка», яка відбудеться 8 грудня 2016 року у КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 0,15 д.а.
 17. Коваленко Н.В. Оцінювання результатів курсового дослідження з  навчальної дисципліни «Педагогіка» / Н.В. Коваленко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (06–07 квітня 2016 року, м. Суми). – Том 1. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 150-152. 0,15 д.а.
 18. Коваленко Н.В. Навчальна практика студентів фізико-математичного факультету як середовище STEM – освіти учнів початкової школи / Н.В. Коваленко //  матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», (Запоріжжя, 18-25 квітня 2016 р.). 0,15 д.а.
 19. Коваленко Н.В. Проектно-тренінговий підхід до організації курсового педагогічного дослідження / Н.В. Коваленко //  Викладач і студент: мобільність в умовах кредитно-трансферної системи : Збірник допоавідей і тез Міжнародної науково-практичної конференції. – черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – С. 47-50. 0,2 д.а.
 20. Корж-Усенко Л. В. Оптимізація навчального процесу у вищих навчальних закладах України на Корж-Усенко Л. В. початку ХХ століття // Сучасні наукові дослідження та розробки : теоретична цінність та практичні результати : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (15–18 березня 2016 р., Братислава). – С. 134–135.
 21. Корж-Усенко Л. В. Сумський народний університет імені Т. Шевченка в контексті руху за національну вищу школу // Історико-краєзнавчі дослідження : традиції та інновації : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (24–25 березня 2016 р., м. Суми). – С. 93–97.
 22. Корж-Усенко Л. В. Жриці науки і мистецтва»: самореалізація жінок у науковій та викладацькій діяльності на початку ХХ ст. // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (06–07 квітня 2016 р., м. Суми).
 23. Корж-Усенко Л. В. Ідея національно-патріотичного виховання молоді в історії вищої освіти України // Українські педагоги про національно-патріотичне виховання : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (18 травня 2016 р., м. Київ).
 24. Корж-Усенко Л. В. Нормативно-правове забезпечення розвитку вищої освіти в Україні на початку ХХ століття // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 20-річчю прийняття Конституції України (29–30 червня 2016 р., м. Дніпро). – С. 69.
 25. Корж-Усенко Л. В. Народні університети в розвитку освіти дорослих // Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (3–4 листопада 2016 р., м. Львів).
 26. Корж-Усенко Л. В. Особистісна самореалізація викладачів і студентів в умовах народного університету // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (16–17 листопада, м. Суми).
 27. Огієнко О.І. Неформальна освіта дорослих для демократичної  громадянськості: досвід скандинавських країн /О.І. Огієнко // Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука /редкол.: Н.Ничкало (голова) та ін.; упоряд.: Н.Ничкало, О.Боровік; НАПН України; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України.- К.: Богданова А.М., 2016 – С.209 -217 (0, 5 друк. арк.)
 28. Огієнко О.І. Інноваційний розвиток вищої освіти як пріоритет освітньої політики розвинених країн  / О.І. Огієнко // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 8 грудня 2016 р. м. Суми. – Суми: КЗ СОІППО, 2016. – С.  (0, 4 друк.арк.)
 29. Огієнко О.І. Андрагогічний підхід в інноваційній педагогічній освіті / О.І. Огієнко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали ІІI Міжнародній науково-практичній конференції,  23–24 березня 2016 р., м. Суми. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – С. 34-38 (0,4)
 30. Осьмук, Н. Г. Стратегічні орієнтири підготовки європейських учителів у світлі компетентісного підходу // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (06− 07 квітня 2016 року, м. Суми). – Т.1. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016 . – С. 85−87 (0,13 др. арк).
 31. Осьмук Н. Г. Сучасні підходи до визначення стратегії формування іміджу  навчального закладу // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка», м. Суми, 8 грудня 2016 р. Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. (0,15 др. арк.)
 32. Осьмук Н. Г.  Генезис провідних цілей університетської освіти // матеріали Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції «Ідея університету у системі української національної освіти», 3-4 листопада 2016 р., Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка (0,05 др. арк).
 33. Осьмук Н. Г. Творча особистість учителя як запорука успішного формування особистості учнів у поглядах Я. Мамонтова // матеріали Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції «Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті», 16-17 листопада 2016 р. (0,2 др. арк).
 34. Проценко І. І. Теоретико-методологічний аспект формування професійної майстерності майбутнього педагога // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Суми, 24-25 березня 2016 року). У 2-х частинах. Частина ІІ / за ред. В.С. Бугрія – Суми: ФОП Цьома С.П., 2016. – С. 207–209. 0,15 д.а.
 35. Проценко І. І. Сучасні проблеми становлення системи місцевого самоврядування в Україні // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми. 14–15 квітня 2016 р. – Суми, 2016. – С. 48–51. 0,2 д.а.
 36. Проценко І. І. Формування діалогової культури майбутнього вчителя початкової освіти в умовах евристичного навчання // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (06–07 квітня 2016 р., м. Суми). – Том.2.– Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – С. 207–210. 0,2 д.а.
 37. Проценко І. І. Педагогічна діалогова взаємодія суб’єктів навчального процесу у вищій школі // Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (22–23 квітня 2016 р.). Кіровоград «КОД», 2016. – С. 138–140. 0,2 д.а.
 38. Проценко І. І. Імідж ВНЗ – складова системи освіти // Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених (16-17 травня 2016 р., м. Суми) – Суми: ФОП Цьома С.П., 2016. – С. 217–219. 0,2 д.а.
 39. Проценко І. І. Використання методу евристичних запитань при вирішенні студентами творчих задач // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті: матеріали Всеукраїнської наково-практичної конференції з міжнародною участю (16-17 листопада 2016 р., м. Суми) – Суми: ФОП Цьома С.П., 2016. – С. 136–140. 0,2 д.а.
 40. Сбруєв М.Г. Танцювальна освіта у середніх школах США: інноваційний зміст стандарту К-12 ARTS / М.Г. Сбруєв // Матеріали Міжнародної конференції "Наукові абриси ІІІ тисячоліття, індустрія, індустрія хай-тек та проблеми інноваційної освіти Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – С. 160–162. 0,2 д.а.
 41. Сбруєв М.Г. Проблеми танцювальної освіти в сучасній школі США / М.Г. Сбруєв // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика – 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі" : Київ, Педагогічна думка, 2016. – С. 112–115. 0,2 д.а.
 42. Сбруєва А.А.  Місія сучасного університету: тенденції розвитку / А.А. Сбруєва // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та регіональний виміри змін : матеріали ІІІ Міжнародної конференції (06-07 квітня 2016 року) – Том 1. – Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – С. 22 – 25. 0,2 д.а.
 43. Сбруєва А. Дигіталізація вищої освіти : глобальні тенденції розвитку / А. Сбруєва // Педагогічна компаративістика – 2016 : освітні реформи та інновації у глобалізованому світі : матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 6 червня 2016 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред. О. І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2016. – С. 68–70. 0,2 д.а.
 44. Сбруєва А. Професійна компетентність викладача університету в умовах інтернаціоналізації освітнього та наукового простору вітчизняної вищої школи/ А.А. Сбруєва // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Суми, 16-17 листопада 2016 р.). – Суми:СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – С.44 – 49. 0,2 д.а.
 45. Сбруєва А.А.  «Третя» місія сучасного університету: тенденції змін / А.А. Сбруєва // Наукові абриси ІІІ тисячоліття,  індустрія хай-тек та проблеми інноваційної освіти в умовах крос-культурних взаємодій : тези виступів учасників міжнародної наукової конференції (Суми, 17-18 червня 2016 року).- Суми: ФОП Цьома СП, 2016. – С.92-95. 0,2 д.а.
 46. Сбруєва А.А. Формування нової ідентичності українського університету у контексті викликів інтернаціоналізації / А.А. Сбруєва // Ідея університету у європейському та національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи:  Збірник тез науково-практичної конференції. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка 2016. – 77-78. 0,2 д.а.
 47. Сбруєва А.А. Організаційно-педагогічні умови перетворення інтернаціоналізації університету на чинник його інноваційного розвитку  / А.А. Сбруєва // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали ІІІ Міжнародної конференції, 8 грудня 2016 року : у 2 ч. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2016. – Ч. 1. – С. 171 – 175. 0,2 д.а.
 48. Чернякова Ж. Ю.  Професійна підготовка фахівців соціально-педагогічної галузі у Великій Британії  //  Ж. Ю. Чернякова / Актуальні  проблеми  розвитку  освіти  і  науки в умовах  глобалізації.  Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 4-5 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ. Частина І. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. –   С. 189-191. – др. ар. 0, 1.
 49. Chernyakova Zhanna   Integration of Ukrainian’s Educational System Into the European Educational Space // Cross-cultural and economic aspects of development of   European integration processes – 2016: materials of international scientific and prsctical seminar (Kosice, 4-8 April 2016).: K.: Executive typography «Azbuka», 2016. – P. 57-59. – др. ар. 0, 1.
 50. Chernyakova Zhanna, Chistyakova Irina  ICT in the Educational Process of Higher Educational Institutions: the Experience of Great Britain // Zhanna Chernyakova, Irina  Chistyakova / Упровадження ІКТ в освітній процес навчальних закладів :  матеріали  Всеукр.  наук.-практ. конф., (Полтава, 23-24 берез. 2016 р.)  / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – С. 87-91. – др. ар. 0, 2.
 51. Чернякова Ж. Ю.  Управління самостійною роботою студентів-бакалаврів у контексті професійно-педагогічної підготовки // Ж. Ю. Чернякова / Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції   (06–07 квітня 2016 року, м. Суми). – Том 1. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 227-229. – др. ар. 0, 1.
 52. Chernyakova Zhanna  Strategic management of internationalization at national and institutional levels // Педагогічна компаративістика – 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі: матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 6 червня 2016). / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О. І. Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2016. – С. 77-79. – др. ар. 0, 1.
 53.  Chernyakova Zhanna  Training of masters of social and educational sphere: the international experience of Great Britain // Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали міжнародної  науково-практичної конференції   (Одеса, 16 травня 2016 року) / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович,  2016. – С. 234-236. – др. ар. 0, 1.
 54. Chernyakova Zhanna  The professional development and training of teachers for working with gifted children // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11-16 липня 2016 року,  м. Чорноморськ, Одеська область. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2016. – С. 30-33. – др. ар. 0, 2.
 55. Чернякова Ж. Ю.  Формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної професійної діяльності // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» – др. ар. 0, 2.
 56. Чистякова І. А. Мережеві технології як нова організаційна форма управління вищими навчальними закладами / І. А. Чистякова // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (4-5 грудня 2015 р.,  м. Дніпропетровськ). – Частина І. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2016. – С. 191–193. – др. ар. 0, 12.
 57. Chernyakova Zhanna, Chistyakova Irina  ICT in the Educational Process of Higher Educational Institutions: the Experience of Great Britain // Zhanna Chernyakova, Irina  Chistyakova / Упровадження ІКТ в освітній процес навчальних закладів :  матеріали  Всеукр.  наук.-практ. конф., (Полтава, 23-24 берез. 2016 р.)  / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – С. 87-91. – др. ар. 0, 2.
 58. Chystiakova Iryna Theoretical Bases of Formation of Teachers’ of High School Readiness to Work in the Conditions of Entering of Ukraine into the European Educational Space / Iryna Chystiakova // Cross-cultural and economic aspects of development of European integration processes – 2016 : materials of international scientific and prsctical seminar (Kosice, 4-8 April 2016). – K. : Executive typography «Azbuka», 2016. – P. 59-61. – др. ар. 0, 12.
 59. Чистякова І. А. Мережевий менеджмент у вищій освіті / І. А. Чистякова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції   (06–07 квітня 2016 року, м. Суми). – Том 1. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 229-231. – 0,12 друк. арк.
 60. Чистякова І. Провідні підходи до системи мережевого управління / І. Чистякова // Педагогічна компаративістика – 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі : матеріали Всеукраїнського наук.-практ. семінару (Київ, 06 червня 2016 р.) / Інститут педагогіки НАПН України / За заг. ред. О. І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2016. – С. 80-82. – 0,12 друк. арк.
 61. Чистякова І. А. Формування дослідницької компетентності студентів-магістрантів у вищих навчальних закладах Канади (на прикладі університету Манітоба) / І. А. Чистякова // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю ( Суми, 16-17 листопада 2016 року). – Суми : СОП Цьома С. П.; 2016. – С. 58-62. – др. ар. 0, 2.
 62. Чистякова І. А.  Компетентнісно орієнтована освіта в університетах: американська модель / І. А. Чистякова // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 8 грудня 2016 року. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2016. 0,17 друк. арк.
 63. Чистякова І. А. Дослідницька компетентність як складова професійної компетентності магістрів: досвід США / І. А. Чистякова //     Становлення і розвиток педагогіки : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференція  (м. Івано-Франківськ, 23-24 грудня 2016 р.). – Івано-Франківськ, 2016. – 0,17 др. арк.

Участь у конференціях

Бикова М. М.

 1. Участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» (м. Суми, 06-07 квітня 2016 р.)
 2. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психолого-педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності та професійного саморозвитку вчителів спеціалізованих навчальних закладів художньо-естетичного профілю» (м. Мала Білозерка, 18-20 травня 2016 р.)
 3. Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті» (м.Суми, 16-17 листопада 2016р.)

Бойченко М. А.

міжнародні:

 1. «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (Суми, 2016)
 2. «The formation of modern person: impact of educational, philosophical, cultural and economic processes» (Košice, Slovac Republic, 2016)
 3. «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» (Суми, 2016)
 4. Міжнародний дискусійний форум «Мова, освіта, культура: античні цінності – сучасне застосування» (Умань, 2016)
 5. «Викладач і студент: мобільність в умовах кредитно-трансферної системи» (Черкаси, 2016)
 6. «Виховання у контексті цивілізаційних процесів: вітчизняний і зарубіжний досвід» (Дрогобич, 2016)
 7. «Сучасні проблеми підготовки вчителя і його професійне вдосконалення» (Чернігів, 2016)
 8. «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави» (Чорноморськ, 2016)
 9. «Сучасні проблеми науки та освіти» (Харьков – Мінськ, 2016)

всеукраїнські:

 1. «Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє» (Харьков, 2016)
 2. «Педагогічна компаративістика – 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі» (Київ, 2016)
 3. «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики» (Дніпро, 2016)

Будянський Д. В.

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті» (16-17 листопада 2016 року, м. Суми).

Огієнко О. І.

 1. III Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін». – 23-24 березня 2016. Доповідь: Андрагогічний підхід в інноваційній педагогічній освіті
 2. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.
 3. Круглий стіл на тему «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх учителів». Тема доповіді: Інноваційна діяльність вчителя - нагальна потреба сучасної школи.  28 листопада 2016. СумДПУ імені А.С. Макаренка.
 4. ІІI Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка», 8 грудня 2016 року. КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Доповідь: Модель формування готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності.
 5. V Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» - 19 травня 2016, Хмельницький національний університет. Доповідь: Неперервна професійна освіта дорослих у США: історія й сучасність.
 6. VIІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика 2016: освітні реформи та інновацій у глобалізованому світі». 6 червня 2016. Київ. Доповідь: Світові тенденції розвитку освіти дорослих.
 7. Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті академіка Івана Андрійовича Зязюна. 19 травня 2016.
 8. ХVI Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії», 1-2 грудня 2016 року, м. Київ.

Осьмук Г. Г.

Всеукраїнські

 1. Ідея університету у системі української національної освіти, Всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична конференція,  3-4 листопада 2016 р,. м. Львів, Львівський  національний університет імені Івана Франка.
 2. Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті, Всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична конференція,  16-17листопада 2016 р,. м. Суми, СумДПУ імені А.С. Макаренка
 3. Упровадження ІКТ в освітній процес навчальних закладів, Всеукр наук-практ конференція 23-24 березня 2016 року Полтава, Полтавський пед. університет ім.. Короленка
 4. Основні парадигмальні підходи до організації фахової підготовки вчителів у зарубіжних країнах 2016 року Житомир, Житомирський університет ім.
 5. Всеукраїнський круглий стіл «Особистісні якості вчителя та їх роль у професійній діяльності» Київ-Суми 11-12 грудня 2015 року;
 6. Всеукраїнський круглий стіл «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх вчителів», Київ-Суми, грудень 2016 р., СумДПУ імені А.С. Макаренка (кафедра педагогіки)

Міжнародні

 1. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: III Міжнародна науково-практична конференція (06− 07 квітня 2016 року, м. Суми), СумДПУ імені А.С. Макаренка.
 2. Философско-педагогические проблемы непрерывного образования. Международная конференция, 12-13 мая 2016 г., Могилёв, Беларусь, Могилёвский государственный университет.
 3. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка, Міжнародна науково-практична конференція м. Суми, 8 грудня 2016 р., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Чернякова Ж. Ю.

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Упровадження ІКТ в освітній процес навчальних закладів» (23-24 березня 2016 року, м. Полтава).
 2. Cross-culturalandeconomicaspectsofdevelopmentofEuropeanintegrationprocesses (Міжнародний науково-практичний семінар «Крос-культурні та економічні аспекти розвитку євроінтеграційних процесів»  4-8 квітня 2016 р. м. Кошице, Словаччина).
 3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» (06–07 квітня 2016 року, м. Суми).
 4. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика – 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі» (Київ, 6 червня 2016).
 5. Сьома Міжнародна науково-практична конференція  «Актуальні дослідження в соціальній сфері» (Одеса, 16 травня, 2016 року).
 6. IXМіжнародна науково-практична конференція «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави», 11-16 липня 2016 року, м. Чорноморськ, Одеська область.
 7. Pedagogy and Psychology in the age of globalization – 2016 (Будапешт, 16 жовтня, 2016).
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті» (Суми, 16-17 листопада 2016 року).
 9. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (8 грудня, 2016 року, м. Суми).
 10. Участь у засіданні круглого столу «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх учителів» (листопад, Київ). Доповідь на тему «Методичні засади імплементації інноваційних технологій навчання у професійній підготовці майбутніх вчителів».

Чистякова І. А.

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Упровадження ІКТ в освітній процес навчальних закладів» (23-24 березня 2016 року, м. Полтава).
 2. Cross-cultural and economic aspects of development of European integration processes (Міжнародний науково-практичний семінар «Крос-культурні та економічні аспекти розвитку євроінтеграційних процесів»  4-8 квітня 2016 р. м. Кошице, Словаччина).
 3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» (06–07 квітня 2016 року, м. Суми).
 4. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика – 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі» (Київ, 6 червня 2016).
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті» (Суми, 16-17 листопада 2016 року).
 6. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (8 грудня, 2016 року, м. Суми).
 7. Круглий стіл «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх учителів» (28 листопада 2016 р., Київ). Доповідь на тему Формування дослідницької компетентності студентів-магістрантів вищих навчальних закладів: досвід США
 8. I Міжнародна науково-практична конференція «Становлення і розвиток педагогіки» (м. Івано-Франківськ, 23-24 грудня 2016 р.)
Обновлено 27.02.2017 19:25