Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Лабораторія соціально-психологічних досліджень проблем розвитку PDF Печать E-mail
Автор: Елена Король   
28.12.2016 18:43

ЗВІТ

про результати роботи лабораторії соціально-психологічних досліджень проблем розвитку особистості за червень-грудень 2016 р.

Лабораторія соціально-психологічних досліджень проблем розвитку особистості заснована

1. Основні наукові результати діяльності лабораторії

 1. Зроблено експлікацію поняття «саморозвиток особистості». Розроблений і апробований діагностичний інструментарій вивчення особливостей саморозвитку особистості як актуалізованого, усвідомленого і керованого процесу особистісних змін. Вивчено проблему вітальності, суб’єктності, саморозвитку особистості. Визначено інваріанти саморозвитку в життєвій кризі особистості, умови та технології збереження психологічного здоров’я у різному віці (Кузікова С.Б.).
 2. Розглянуті основні чинники та перспективи вивчення українотворення. Розробленні технології активізації та оптимізації становлення національної свідомості. Визначено основні чинники формування та розвитку тактичного мислення у спортсменів (Щербак Т.І.).
 3. Здійснено ретроспективний аналіз та узагальнення існуючих у психології підходів до вивчення феномену довіри особистості в онтогенезі, доведено вирішальний вплив довіри до себе на життєву компетентність, психічне здоров’я особистості, особистісну зрілість, здатність до самоактуалізації. Здійснено пошук ефективних способів та розробка оптимальної системи психокорекційної роботи з конструювання узгодженої довіри особистості (Єрмакова Н.О.).
 4. Визначено місце психоаналітичної концепції свідомості у сучасній філософії та психології, розкрито методологічний потенціал психоаналітичних концепцій (класичний – З. Фройд, аналітичний – К.Г. Юнг, структурний – Ж. Лакан) для постнекласичних досліджень свідомості. ()З’ясовано фактори та умови професійно-особистісного становлення майбутніх психологів, вдосконалено модель побудови світоглядної позиції майбутнього психолога (Вертель А.В.).
 5.  Проаналізована проблема нормального та аномального розвитку особистості у різних вікових періодах. Проведено експериментальне дослідження проблеми саморегуляції дошкільників, чинників та умов нормального та аномального розвитку особистості в різних вікових періодах (Усик Д.Б.).
 6.  Вивчено вплив естетотерапевтичних методик на зміну особистісних та соціально-психологічних параметрів особистості і групи, що знаходяться у кризовому стані (екзістенційна та екзистенційно-вікова криза) (Пасько К.М.).

2. Наукові публікації членів лабораторії за тематикою її діяльності:

 •  Монографії:
 1.  Кузікова С.Б., Важинський С.Е. Потенціал суб’єктності в ситуаціях невизначеності: формування професійної успішності майбутніх фахівців в різних соціально-професійних умовах [Текст] // Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток : колективна монографія / кол. авт. ; відп. ред. Г.Є. Улунова. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. –  С. 55-72. (1,2 д.а.) 
 •  Навчально-методичні посібники з Грифом МОН:
 1. Кузікова С.Б. Психокорекційна практика: Навчально-методичний посібник / С.Б. Кузікова. Видання друге стереотипне.– Суми: Видавництво «МакДен, 2016. – 100 с. (3,99 д.а.) 
 • Навчально-методичні посібники без Грифу МОН:
 1.  Важинський С.Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. / С. Е. Важинський, Т І. Щербак. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 260 с. (7,9 д.а.) 
 • Статті у фахових збірниках:
 1. Svetlana Kuzikova. Modelof psychologicalcorrectionof crisisofadolescence / S. Kuzikova / Психологія особистості [Науковий журнал]–Івано–Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – № 1 (7) – С. 24–33.(0,71 д.а.)
 2. Вертель А., Кузикова С.Б., Важинський С.Е. Психофизические механизмы развертывания бытийных событий в ситуациях неопределенности /Вісник Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Психологія». Випуск 59. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. С. 104-108. (0,7 д.а.) 
 3. Вертель А. В. Метафора як спроба експлікації концептів «свідомість» та «несвідоме» у психоаналітичній традиції [Текст] / А. В. Вертель // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент: Збірник наукових праць. Випуск 19–20, 2015. – С. 150–159. (0,5 д.а.) 
 4. Вертель А. В. Синхронистичность и апофения: философско-психологический анализ [Текст] / А. В. Вертель // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки. – Випуск 5, 2015. – С. 151–156. (0,5 д.а.) 
 5. Вертель А. В. Синхронистичность и псхофизическая проблема, или альтернативные интерпретации квантовой механики [Текст] / А. В. Вертель // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки. – Випуск 1, 2016. – С. 14–19. (0,5 д.а.) 
 6.  Єрмакова Н.О.Дослідження суїцидальних тенденцій у підлітковому віці / Н. О. Єрмакова. // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – Зб. наук.праць. – № 2 (37). – Т. 2. – Сєвєродонецьк: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2016. – 241 с. – С. 137-144. (0,6 д.а.) 
 7.  Кузікова С.Б. Адаптація, соціалізація, саморозвиток: потенціал суб’єктності особистості / С.Б. Кузікова // Теоретичні і прикладні проблеми психології : Збірник наукових праць № 3 (38), 2015 р. Том 2.–Сєвєродонецк : Вид–во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2015. – С. 187–193.(0,59 д.а.)
 8. Кузікова С.Б. Актуалізація особистісного саморозвитку як умова подолання конфліктності у підлітків / Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія, Вип. 54. – Х. : ХНПУ, 2016. – С. 113–123. (0,66 д.а.) 
 9.  Кузікова С.Б. Особистість у розвитку: потенціал суб’єктності як модус самозмінювання / С.Б. Кузікова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник Наукових праць. Серія психологічні науки. Випуск 1. Том 1. Серія психологічні науки. −Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – С.53–58. (0,63 д.а.) 
 10.  Кузікова С.Б. Психотехнології особистісного саморозвитку в юнацькому віці: ґенеза образу Я / С.Б. Кузікова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник Наукових праць. Серія психологічні науки. Випуск 3. Том 1. Серія психологічні науки.–Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – С. 124–129. (0,65 д.а.) 
 11.  Кузікова С.Б. Сутнісні модуси самозмінювання у проблематиці психології розвитку: зарубіжна персонологія./ С.Б. Кузікова / Психологія і особистість. Науковий журнал № 2 (10). Частина 1. 2016.–Київ – Полтава, ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2016. –.С. 128–137. (0,65 д.а.) 
 12.  Усик Д.Б. Psychologiacal support for parents bringing up mentally retarted children / D.B.Usyk // Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Психологія. Вип. 52. – Х.: ХНПУ, 2016. – 247 с. – С.167-174 (0, 3 д.а.).
 13.  Усик Д.Б. Психологічні особливості саморегуляції поведінки у старшому дошкільному віці (організація емпіричного дослідження) / Усик Д.Б. // Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наукових праць. №3 (38) 2015. Т. 2. –Сєвєродонецьк: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 345 с. – С.303-310 (0, 29 д.а.).
 14. Усик Д.Б. Психологічні особливості саморегуляції поведінки у старшому дошкільному віці (результати експериментального дослідження) / Усик Д.Б. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Серія: «Психологічні науки». Випуск 3. Т.2. – 2016. Херсон: Видавничий дом «Гельветика». – 161 с. – С.94-100 (0, 25 д.а.).
 15.  Щербак Т.І.Психологічні особливості образу фізичного Я спортсменів-юнаків // Науковий вісник ХДУ. Серія психологічні науки. Вип. 1. – Херсон, 2016. – С. 85-90. (0,56 д.а.)
 16. Щербак Т.І. Розвиток емоційного інтелекту у період фахової підготовки психологів / Щербак Т.І., Щерба А.П. // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Том ІХ: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Випуск 9. – К.: Талком, 2016. – С.582-589. (0,4 д.а.)
 • Статті у закордонних збірниках:
 1. Пасько Е.Н. Об особенностях арт-терапевтического подхода в работе со взрослыми //Гармонично развитое поколение – условие стабильного развития Республики Узбекистан. – 2016., №3. – С. 223-233. (0, 5 д.а.).
 • Статті у інших наукових збірниках:
 1. Вертель А. В. Е. Фромм та Г. Маркузе: два погляди на проблему свідомості у фройдомарксизмі / А В. Вертель, В. В. Вертель // Актуальні питання сучасної психології: збірник наукових праць; [за ред: Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 23–27. (0,2 д.а.) 
 2.  Вертель А. В. К. Г. Юнг та Ю. Евола про можливість інтеграції буддизму та психоаналізу / А.В. Вертель // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі: збірник наукових праць; [за ред.: Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 11–14. (0,2 д.а.) 
 3.  Вертель А. В. Кризис европейского (научного) сознания как философско-психологическая проблема / А. В. Вертель // Особистість у кризових та критичних ситуаціях життя: збірник наукових праць; [за ред.: Кузікової С. Б., Щербакової І. М.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2016. – С. 20–23. (0,2 д.а.) 
 4.  Єрмакова Н.О. Психокорекційна модель конструювання узгодженої довіри в умовах вікової кризи у студентів юнацького віку / Н. О. Єрмакова. // Особистість в кризових умовах та критичних ситуаціях життя: зб.наук.праць  / [за ред.: Кузікової С.Б., Щербакової І.М.]. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С.Макаренка, 2016. – 408 с. – С. 117-121. (0,25 д.а.)
 5. Кузікова С.Б.Стагнація самозмінювання як механізм кризоутворення на життєвому шляху особистості/ С.Б. Кузікова // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : збірник наукових праць / [за ред.. : Кузікової С.Б., Щербакової І.М.]. −Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. –С. 58 – 62. (0,3 д.а.) 
 6.  Усик Д.Б. Дослідження впливу акцентуацій характеру на формування особистості підлітка / Усик Д.Б., Лініцька Є.Т. // Збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології : у 2 т., Т.1. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2016. – 116 с. – С.30-33 (0,12 д.а.).
 7. Усик Д.Б. Особливості переживання екзаменаційного стресу студентами / Усик Д.Б. // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: збірник наукових праць / [за ред.: Кузікової С.Б., Щербакової І.М.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2016. – 408 с. – С.209-212 (0,12 д.а.).
 8.   Щербак Т.І. Психологічний дебрифінг як метод психотерапевтичної роботи з наслідками критичних ситуацій / Т.І. Щербак // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18–19 лютого 2016 р.) / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С – 305-308. (0,18 д.а.)
 9. Щербак Т.І., Говорун Д. О. Соціально-психологічні передумови девіацій спортсменів // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18–19 лютого 2016 р.) / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С – 393-396. (0,1 д.а.)
 10.  Щербак Т.І., Моїсеєнко Н. М. Психологічна характеристика кризового періоду у геронтогенезі // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18–19 лютого 2016 р.) / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С – 219-222. (0,11 д.а.)
 11.   Щербак Т.І., Щерба А. П. Психологічні особливості криз професійного становлення психолога // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18–19 лютого 2016 р.) / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С – 396-399. (0,12 д.а.)
 •  тези у збірниках матеріалів конференцій.
 1. Вертель А. В. Психоаналіз як спроба поєднання європейського мислення на сучасному етапі геополітичного дискурсу / А. В. Вертель // Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених (Суми, 16–17 травня 2016 р.). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2016. – С. 106–110. (0,2 д.а.)
 2. Єрмакова Н.О., Тарасенко О. В. Впевненість у собі як риса соціально-мобільної особистості у сучасному суспільстві  / Н. О. Єрмакова, О. В. Тарасенко // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі: збірник наукових праць / [за ред.: Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 376 с. – С. 357-361. (0,1 д.а.).
 3. Кузікова С.Б. Концептуализация проблемы становления субъекта саморазвития в юношеском возрасте/ С.Б. Кузікова// Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С.34–36 с. (0,17 д.а.) 
 4.   Кузікова С.Б. Організація фахової підготовки студентів–психологів як технологія формування суб’єкта саморозвитку / Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку. Тези доповідей Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (17-18 березня 2016 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. − С. 32–33. (0,1 д.а.)
 5.  Кузікова С.Б. Світосприймання як модератор свідомості і поведінки людини / С.Б. Кузікова / Професійна культура фахівця : сутність, реалії, перспективи :матеріали ІІ Міжнародна науково-практичної конференції (23-24 листопада 2016 року, м. Суми). –Суми : ФОП Цьома С.П.., 2016. – С. 15-18. (0,2 д.а.)
 6. Кузікова С.Б. Формування суб’єкта саморозвитку як інноваційна акметехнологія вищої освіти / С.Б. Кузікова / Акмеологічні засади інноваційного розвитку закладу освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 лютого 2016 р.). – К. : Київській університет ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 154–157. (0,2 д.а.)
 7.  Кузікова С.Б., Федорова Є.В. Саморозвиток як умова психологічного здоров’я і суб’єктивного благополуччя особистості // Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 жовтня 2016 року) / упор. Н.М. Бамбурак. – Львів :ЛьвДУВС 2016. −С. 164-167. (0,14 д.а.)
 8.  Кузікова С.Б., Хомуленко Т.Б. Узгодженість суб’єктивного переживання часу як психосоматичний ресурс особистості// Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 жовтня 2016 року) / упор. Н.М. Бамбурак. – Львів : ЛьвДУВС 2016. − С. 167-170. (0,15 д.а.)
 9. Пасько К. Арт-терапія як інноваційна технологія сучасної освітньої системи // Освітні інновації : філософія, психологія, педагогіка: матеріали ІІІ Міжнародної, науково-практичної конференції, 8 грудня 2016 року : у 3 ч. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2016. – Ч. 2. – С. 286-289. (0,3 д.а.)
 10. Пасько К.М. Філософсько-психологічне осмислення компетентності в контексті нової парадигми професійної освіти// Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних  праць/за заг. редакцією В.Є.Литньова, Н.Є.Колесник, Т.В.Завязун.–Житомир: «Полісся», 2016.– У 3-х ч.– Ч.І. – С. 165-169. (0,2 д.а.)
 11.  Щербак Т.І. Трансформація етнічної ідентичності українських мігрантів у Канаді / Т.І. Щербак, Б.О. Щербак // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н.О. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С – 364-368. (0,1д.а.)

3. Членами лабораторії приймалась активна участь у роботі наукових заходів:

Участь у роботі міжнародних наукових заходів:

Кузікова С.Б.

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» : матеріали (Суми, 18-19 лютого 2016 р.) (виступ на пленарному засіданні);
 •  VІІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі», (Суми, 30 березня 2016 р.) (виступ на пленарному засіданні);
 •  Бочаровські читання : наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). (виступ на секційному засіданні);
 •   ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми рекреаційної психології та педагогіки дитинства» (9-10 вересня 2016. м. Одеса 2016.) (виступ на секційному засіданні);
 •  Професійна культура фахівця : сутність, реалії, перспективи : ІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Суми,23-24 листопада 2016 року) (виступ на секційному засіданні).

Пасько К.М.

 •  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» : матеріали (Суми, 18-19 лютого 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • VІІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі», (Суми, 30 березня 2016 р.) (виступ на пленарному засіданні);
 •  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів. молодих вчених та фахівців в галузі психології «Актуальні питання сучасної психології» (Суми, 20 травня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 •   ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації : філософія, психологія, педагогіка» (8 грудня 2016 року, м. Суми) (виступ на секційному засіданні).

Єрмакова Н.О.

 •  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» : матеріали (Суми, 18-19 лютого 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 •  VІІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі», (Суми, 30 березня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 •   ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів. молодих вчених та фахівців в галузі психології «Актуальні питання сучасної психології» (Суми, 20 травня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні).

Вертель А.В.

 •  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» : матеріали (Суми, 18-19 лютого 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • VІІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі», (Суми, 30 березня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 •  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів. молодих вчених та фахівців в галузі психології «Актуальні питання сучасної психології» (Суми, 20 травня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні).

Усик Д.Б.

 •  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичнихситуаціяхжиття» (м. Суми, 18-19 лютого 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 •   Участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції «Духовність у становленні та розвитку особистості» (м. Нова Каховка, 12-13 травня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 •  ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми рекреаційної психології та педагогіки дитинства» (9-10 вересня 2016. м. Одеса 2016.) (виступ на секційному засіданні).

Щербак Т.І.

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» : матеріали (Суми, 18-19 лютого 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 •  VІІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі», (Суми, 30 березня 2016 р.) (доповідь на пленарному засіданні);
 •  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців», (Кам’янець-Подільський, 17 листопада 2016р.) (виступ на секційному засіданні);
 • ІІ Круглий стіл із міжнародною участю «Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи» (Кам’янець-Подільський, 12 жовтня 2016р.) (виступ на секційному засіданні);
 •  Участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції «Духовність у становленні та розвитку особистості» (м. Нова Каховка, 12-13 травня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 •  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів. молодих вчених та фахівців в галузі психології «Актуальні питання сучасної психології» (Суми, 20 травня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні).

Участь у роботі всеукраїнських наукових заходів:

Кузікова С.Б.

 •  Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку. Друга Всеукраїнська науково-практична конференція (17-18 березня 2016 року, м. Запоріжжя) (виступ на секційному засіданні);
 •  Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві. Всеукраїнська наукова-практична конференція (м. Львів, 21 жовтня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 •  Акмеологічні засади інноваційногорозвитку закладу освіти : Всеукраїнськанауково-практичнаї конференція(м. Київ,18 лютого 2016 р.) (виступ на секційному засіданні).

Пасько К.М.

 •   Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти» (23-24 березня 2016 року, м. Житомир). (виступ на секційному засіданні);
 •    Всеукраїнська наукова конференція «Леся Українка – письменниця, перекладач, фольклорист та громадський діяч: до 145-річчя від дня народження» (25 лютого 2016 року, м. Полтава), (виступ на секційному засіданні).

4. Члени лабораторії приймали активну участь в організації та проведенні міжнародних наукових заходів:

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя»  (Суми, 18-19 лютого 2016 р.);
 •  VІІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі», (Суми, 30 березня 2016 р.);
 •  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів. молодих вчених та фахівців в галузі психології «Актуальні питання сучасної психології» (Суми, 20 травня 2016 р.).

5. Члени лабораторії приймали участь в редакційних колегіях:

 • Кузікова С.Б. є членом редакційної колегії «Наукового вісника Херсонського державного університету» (серія: психологічні науки), який входить до переліку фахових видань з психології.
 • Кузікова С.Б. є членом редакційної колегії «Психологія і суспільство», який входить до переліку фахових видань з психології.
 • Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18–19 лютого 2016 р.) / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Вертель А.В., Пасічник Н.О., Щербак Т.І.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 408с.
 •  Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі: збірник наукових праць / [за ред.: Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О., Вертель А.В., Єрмакова Н.О., Пасько К.М., Щербак Т.І.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 376 с.
 • Актуальні питання сучасної психології: збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С.Б., Щербакової І.М., Пасічник Н.О., Щербак Т.І., Пасько К.М., Вертель А.В.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2016 – 266.

6. Членами лабораторії здійснювалась редакційно-рецензійна діяльність:

 Відгук на докторську дисертацію:

 •  Філоненко М.М. «Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря» Спец. вчена рада Д.26.453.02 в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України. (Кузікова С.Б.)

Відгук на кандидатську дисертацію:

 •   Ставицький Г.А. «Психологічні та соціальні чинники розвитку етнічної самосвідомості в юнацькому віці» Спец. вчена рада Д.26.053.10 в НПУ іменіМ.П. Драгоманова. (Кузікова С.Б.);
 •   Головіна О.Ю. «Особливості духовного інтелекту у процесі розвитку моральної самосвідомості у студентів», Спец. вчена рада К.64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди. (Кузікова С.Б.);
 •   Зотова Л.М. «Життєстійкість у системі факторів внутрішньої картини здоров’я у студентів» Спец. вчена рада К.64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди. (Кузікова С.Б.);
 •  Прокопів Л.Я.«Особливості психологічної корекції гіперактивності дошкільників» Спец. вчена рада К.20.051.04 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». (Кузікова С.Б.);
 •   Хомчук О. П. «Особистісні детермінанти розвитку впевненості у собі в підлітків», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата психол. наук зі спеціальності 19.00.07. – педагогічна та вікова психологія. Спец.вчена рада Д 26.053.10 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова(Єрмакова Н.О.).

Рецензування автореферату кандидатської дисертації:

 • Зозуль Т. В. «Психологічні особливості формування стосунків подружніх пар із великою різницею у віці», : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Кузікова С.Б.);
 • Московченко А. А. «Особливості розвитку креативності у майбутніх менеджерів», : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Кузікова С.Б.);
 • МишкоН. М. «Особливості розвитку мотиваційно-ціннісної сфери майбутнього психолога у процесі здобуття другої вищої освіти» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Кузікова С.Б.);
 • Затворнюк О. М. «Формування у майбутніх психологів готовності до професійного самовдосконалення» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.  пед. наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Кузікова С.Б.).
 • Рецензування монографії
 • Галян І. М., Дуб В.Г. “Психологічні особливості ціннісно-смислового розвитку майбутніх педагогів”, автори: кандидат психологічних наук, доцент та кандидат психологічних наук
 •  Колективна монографія «Аксіопсихологія людської деструктивності: від анатомії до профілактики» за ред. З. С. Карпенко.
 • Шевченко Н. Ф., Чепішко О. І. «Професійна свідомість майбутнього вчителя: психосемантичний та розвивальний аспекти».

7. Членами лабораторій впроваджено у практику теоретико-експериментальні здобутки своєї діяльності:

 1. Навчальний посібник «Методика та організація наукових досліджень» впроваджено Щербак Т.І. в навчальний процес Херсонського державного університету та Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 2. Авторська розробка для різновікових груп клієнтів «Подорож до внутрішнього світу» впроваджена Пасько К.М. в діяльність СОІППО;
 3. Лекція «Подолання конфліктних ситуацій в роботі соціального працівника» впроваджена Вертелем А.В. в діяльність Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 4. Лекція «Психологія особистості злочинця та психологічні особливості індивідуального злочину» впроваджена Вертелем А.В. в діяльність Служби у справах дітей Сумської міської ради;
 5. Тренінг-семінар «Подолання агресивних проявів серед підлітків» проведено Вертелем А.В. в КОСОР «Соціальний гуртожиток для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування»;
 6. Тренінг-семінар «Методи нейро-лінгвістичного програмування у професійному спілкуванні вихователя дитячого будинку» проведено Вертелем А.В. в Комунального заклад Сумської обласної ради Сумського дитячого будинку ім. С.П. Супруна.

   Завідувач лабораторії,

   д. психол. н., професор,

   завідувач кафедри                                                                                       С. Б. Кузікова

Обновлено 28.12.2016 19:35