Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Видання 2015 року PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
10.12.2015 10:42

Монографії

 1. Антонова О. Є. Застосування системного підходу у побудові моделі обдарованості //. Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія / за ред. О. А. Дубасенюка.  – Житомир : Вид -во ЖДУ  ім. І. Франка, 2015. – С.68-91 (Авторський внесок 1 др. арк)
 2. Лазарєв М. О. Евристична освіта у професійно-творчій самореалізації майбутнього педагога. – Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи: монографія – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 397 – 427. (Авторський внесок 1,2 др. арк.)
 3. Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / за ред. проф. А.А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 456 с. 19  д.а.

Підручники та навчальні посібники

 1. Інноваційний менеджмент у вищій освіті : навчальний посібник / за заг. ред. проф. А. А. Сбруєвої– Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 170 с. 7 д.а.
 2. Огієнко О. І. Порівняльна педагогіка: методологічні орієнтири українських компаративістів : хрестоматія /авторський колектив. - К. : Педагогічна думку, 2015. – С. 115- 123. 0,5 др.арк.
 3. Сбруєва А.А. Історичні етапи розвитку порівняльної педагогіки: глобальний та національний контексти / А.А. Сбруєва // Порівняльна педагогіка: методологічні орієнтири українських компаративістів / авторський колектив. – К. Педагогічна думка, 2015. – 176 с   1 д.а.
 4. Сбруєва А. А. Історія педагогікиу схемах, картах, діаграмах : навчальний посібник  / А. А. Сбруєва, М. Ю. Рисіна, Н. Г Осьмук ; за заг. ред. проф. А. А. Сбруєвої. – Суми: ВВП «Мрія», 2015. – 250 с. (4 д.а. – Сбруєва А.А.; 3 д.а. – Осьмук Н.Г.)

 

Навчально-методичні видання

 1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Порівняльна педагогіка» : навч.-метод. посібник / укл.Сбруєва А.А., Бойченко М.А., Чистякова І.А. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 102 с. 3 д.а.
 2. Проценко І.І. Навчально-методичний комплекс з дисципліни основи педагогічної творчості і майстерності / І.І. Проценко. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 176 с. (8,3 др.арк.)

Методичні рекомендації

 1. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівців за спеціальністю 8.18010020 «Управління навчальним закладом» : методичні рекомендації / автори-упорядники  О. Г. Козлова, А. А. Сбруєва, Д. О. Козлов, М. О. Лазарєв; за ред. доктора педагогічних наук, професора А. А. Сбруєвої. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 51 с. (Сбруєва А. А. 0,4 д.а.; Лазарєв М. О. – 0,3 д.а.)
 2. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівців за спеціальністю 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» : методичні рекомендації   /  автори-упорядники :  О.Г. Козлова, А.А. Сбруєва, Д.О.Козлов, М.О.Лазарєв; за ред. доктора педагогічних наук, професора А.А.Сбруєвої. – Суми: СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2015. – 48 с. (Сбруєва А. А. 0,4 д.а.; Лазарєв М. О. – 0,3 д.а.)
 3. Навчальна педагогічна практика : організаційно-методичні рекомендації/ [уклад. Коваленко Н. В., Кононенко М. П., Михайленко Н. А.]. – Суми : Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 48 с.(Коваленко Н. В. 1 д.а.)

Збірники наукових праць

 1. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / за заг. ред. проф. А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015. (Виходить десять разів на рік). 207,35 д.а.
 2. Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих вчених / за ред. проф. А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015. (Виходить двічі на рік). 29,8 д.а.

Статті у фахових виданнях

 1. Антонова О.Є. Акмеологічний підхід до визначення сутності обдарованості / О.Є. Антонова // Проблеми освіти: збірник наукових праць. – 2015. – № 84. – С. 36-40. 0,3 д.а.
 2. Антонова О.Є. Основні напрями досліджень вітчизняних дослідників з проблеми обдарованості / О.Є. Антонова // Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. _ Вінниця, 2015. _ Вип. 10. – С. 37-46. 0,4 д.а.
 3. Антонова О.Є. Вплив полікультурного середовища на розвиток обдарованості майбутніх педагогів / О.Є. Антонова // Проблеми освіти: Збірник наукових праць (Вінниця-Київ). – 2015. – № 82. – С. 27-32. 0,3 д.а.
 4. Бикова М. М. Професійне самовизначення особистості як спосіб її самореалізації / М. М. Бикова // Педагогічні науки: теорія,історія, інноваційні технології. – 2015. - № 9. – С.61-70. (0,4 др.арк.)
 5. Бойченко М. А. Діяльність міжнародних організацій у сфері освіти обдарованих і талановитих школярів / М. А. Бойченко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 5(49). – С. 33-40. (0,4 др.арк.)
 6. Бойченко М. А. Зарубіжний досвід управління талантами у вищому навчальному закладі: витоки й сучасність / М. А. Бойченко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 7(51). – С.55-61.  (0,6 др.арк.)
 7. Бойченко М. А. Інноваційна модель управління талантами у вищому навчальному закладі / М. А. Бойченко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 8(52). (0,5 др.арк.)
 8. Бойченко М. А. Організація програм телементорства для обдарованих і талановитих у розвинених англомовних країнах / М. А. Бойченко // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». – 2015. – Вип. 31. – С. 48-57. 0,4
 9. Бойченко М. А. Програми професійної підготовки майбутніх учителів до роботи з обдарованими і талановитими школярами в університетах США, Канади та Великобританії/ М. А. Бойченко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 1(45). – С. 10-17.  0,3 д.а.
 10. Будянський Д.В. Витоки ідеї розвитку риторичної культури педагога в історії педагогічної думки // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – 2015. – Вип. 1 (12). – С.54-60. 0,3 др.арк.
 11. Коваленко Н. В. Метод педагогічного спостереження у підвищенні якості результатів навчальної педагогічної практики/ Н.В. Коваленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 6 (50). – C. 188-196. (0,4 д.а.)
 12. Коваленко Н. В. Змістові лінії системи педагогічних практик / Н. В. Коваленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 10 (54). – C. 150-157. (0,4 д.а.)
 13. Кривонос О. Б. Левченко Л. С. Педагогічна діагностика професійно-творчих умінь студентів як показника готовності спеціаліста до професійної діяльності / О. Б. Кривонос, Л. С. Левченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 2 (46). - С. 357-365. 0,5 д.а.
 14. Листопад О. В. Вітчизняна реформологія і сучасні стратегії освітніх змін / О.В. Листопад //Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал. – Суми: СумДПУ, 2015. - № 7 (51). -  С. 87 – 101. 0,6 д.а.
 15. Огієнко О.І. Підготовка викладача вищої школи в умовах магістратури: андрагогічний підхід // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал СумДПУ імені А.С. Макаренка. – 2015. – Вип.6 (50). – 2015. – С. 336-342 (0,5)
 16. Огієнко О.І. Реалізація концептуальних ідей білінгвальної освіти у Канаді та США / Олена Огієнко // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи – 2015. - № 8. – С. 34-42 (0,5)
 17. Огієнко О.І. Методологічні орієнтири порівняльної педагогіки в умовах глобалізації / Олена Огієнко // Освіта для сучасності : зб. наук. пр..: у 2 т. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Т.2. – С. 359-367 (0,5)
 18. Огієнко О.І. Народна школа «Хайландер» у США: можливість для розвитку особистості і суспільства / О.І. Огієнко // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: Практико-орієнтований додаток «Територія успіху» – 2015. – № 1 (1) – С. 31-32 (0,4)
 19. Полякова О. М. Особливості соціалізації учнів військових ліцеїв-інтернатів / О. М. Полякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : Науковий журнал. – Суми : Вид-во Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2015. – №8. (здано до друку) 0,3 др.арк.
 20. Проценко І.І. Моніторинг як інструмент визначення якості освіти / І.І. Проценко, К.М. Гудименко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов.ред. А.А. Сбруєва. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – № 4 (48). – С. 247–255. 0,5 др.арк.)
 21. ProtsenkoІ.Monitoring the training of undergraduates as a pedagogical problem / І. Protsenko // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов.ред. А.А. Сбруєва. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. - № 9. (0,4 др.арк.)
 22. Сбруєв М. Г. Державна система грантової підтримки науково-дослідних проектів  в університетах США: уроки для України / М. Г. Сбруєв // Педагогічна компаративістика-2015: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст, –Київ, Педагогічна думка,  2015.с. 213-216. 0,3 д.а.
 23. Сбруєв М. Г.До проблеми формування професійної  громади університетських адміністраторів наукових досліджень: аналіз американського досвіду // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. – № 9 (52). 0,7д.а.
 24. Сбруєва А.А.  Стратегії інтеграції освітньої та наукової діяльності університету /  А.А. Сбруєва // Порівняльно-педагогічні студії. – 2015. - № 3(25). – С. 25-39. 0,6 д.а.
 25. Сбруєва А.А. Тенденції трансформації місії університету: порівняльно-педагогічний аналіз /  А.А. Сбруєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. – № 6 (50) . – С. 448-461. 0,5 д.а.
 26. Сбруєва А.А. Розвиток європейської вищої освіти в умовах глобальної фінансово-економічної кризи /  А.А. Сбруєва // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 4. – С.13– 20. 0,5 д.а.
 27. Сбруєва А. А. До проблеми D(digital)-інновацій у вищій освіті: актуальний стан та перспективи розвитку / А. А. Сбруєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. – № 8 (52) . – С. 450-464. 0,6 д.а.
 28. ChernyakovaZhanna  TheFormationofInternationalizedEducationalSpaceasaComparativePedagogicalProblem // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – № 2 (46), 2015.  – С. 55–65. (Формування інтернаціоналізованого освітнього простору як порівняльно-педагогічна проблема) - 0,4 друк. арк.
 29. Чернякова Ж. Ю. Інноваційні підходи до підготовки магістрів соціально-педагогічної галузі: зарубіжний досвід Великої Британії   // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – № 4 (48), 2015.  – С. 141–151. - 0,4 друк. арк.
 30. Чернякова Ж. Ю. Порівняльна характеристика моделей інтернаціоналізації освітнього простору: зарубіжний досвід // Український педагогічний журнал – Київ.– С. 221-233. – 0,5 друк. арк.
 31. Чистякова І. А. Генеза міжнародного волонтерського руху / І. А. Чистякова // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – № 2 (46), 2015.  – С. 19–26. - 0,3 друк. арк.
 32. Чистякова І. А. Особливості формування готовності викладача вищої школи до роботи в умовах інтернаціоналізації європейського освітнього простору / І. А. Чистякова // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – № 6 (50), 2015.  – С. 461–476. - 0,7 друк. арк.
 33. Чистякова І. А. Феномен дистрибутивного лідерства в умовах вищої освіти / І. А. Чистякова // Український педагогічний журнал. – Київ.– № 4. – С. 165–175. – 0,5 друк. арк.
 34. Чистякова І. А. Технологія управління мережевими між університетськими науковими об’єднаннями / І. А. Чистякова // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – № 9 (53), 2015.  – С. 145–155. - 0,5 друк. арк.

Статті у закордонних виданнях

 1. Антонова Е.Е. Педагогическая одаренность как источник профессионального мастерства учителя /  Е.Е.  Антонова // Сибирский учитель. – 2015. – № 2(99). – С. 31-37. 0,3 д.а.
 2. BoichenkoM.A. The notion of "giftedness" in Ukrainian pedagogical discourse // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (20), Issue : 40, 2015. – Р. 6–9. 0,5
 3. Chernyakova Zh., Chistyakova I. Activation of the Development of Network Technologies in the Context of the Internationalization of  the European Educational Space ofHigher Education // ScienceandEducationaNewDimension. PedagogyandPsychology, III (26), Issue : 50, 2015. – P.19-21. 0,3 д. а.
 4. ChistyakovaI. Activation of theDevelopmentofNetwork Technologies in the Context of the Internationalization of  the European Educational Space ofHigher Education/ Zh. Chernyakova, I. Chistyakova// ScienceandEducationaNewDimension. PedagogyandPsychology, III (26), Issue : 50, 2015. – P.19-21. - 0,3 д.а.
 5. OgienkoO. TheAmericanexperienceofpreparationofadulteducators / OlenaOgienko, N.Terokhina // Euro-AmericanScientificCooperation: International Scientific Journal. – Hamilton: Canada, 2014. – Volume 7 (December 2014). – P. 51–54. (0,5)
 6. Ogienko O. Transition to innovations in education as response to civilizational challenges: international experience for Ukraine / Olena Ogienko, Katerina Hodlevska, Irina Litovchenko // Education and Transition. Contributions from Educational Research: EuropeanConferenceonEducationalResearch (ECER) - Corvinus University of Budapest (Hungary) from 7 - 11 September 2015. – URL: http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/20/contribution/34300/(0,4)
 7. Sbruieva Alina Integration of Educational and Research Constituents of the Process of Specialists’ Professional Training in the Universities of Developed Countries / Alina Sbruieva // Comparative Professional Pedagogy. – 2015. – № 3. – Р. 7-13. 0,3 д.а.
 8. Sbruieva A. Transformation of the Academic Culture of European University in the Context of the Risk Society / Alina Sbruieva // Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce,  2014. - T. 24. -  S. 217- 230. 0,3 д.а.

Матеріали конференцій

 1. Бикова М. М. Професійне самовизначення як етап самореалізації особистості/Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійно-творча і духовна самореалізація особистості в евристичній освіті»: Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійно-творча і духовна самореалізація особистості в евристичній освіті» (м. Суми, 19-20 листопада 2015р.) 0,16 д.а.
 2. Бикова М. М Феномен козацтва як виховний ідеал / Тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні підходи до виховання учнів козацьких класів у загальноосвітніх закладах України»: подано до друку 0,16 д.а.
 3. Бикова М. М Полікультурні аспекти етнопедагогічної освіти /Тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін»: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» (м. Суми, 26-27 березня 2015р.); С.199-202. 0,2 д.а.
 4. Бойченко М. А. Особливості застосування TARGET-моделі для розвитку мотивації до навчання обдарованих школярів у розвинених англомовних країнах Інноваційні технології навчання обдарованої молоді : матеріали VI-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 3–4 грудня 2015 року, м. Київ. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2015. – С. 33–36. 0,2 др.арк.
 5. Бойченко М. А. Особливості ідентифікації обдарованих і талановитих школярів Педагогічна компаративістика – 2015: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (Київ, 11 червня 2015 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред. О. І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2015. – С. 136–138. 0,1 др. арк.
 6. Бойченко М. А. Педагогічна підтримка математично обдарованих школярів: досвід розвинених англомовних країн Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2015 : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції (3–4 грудня 2015 р., м. Суми): у 3 ч. Ч. 1 / упоряди. Чашечникова О.С. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – С. 19–21. 0,2 др.арк.
 7. Бойченко М. А. Педагогічна підтримка обдарованих школярів : зарубіжний досвід Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2015 року. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. 7–9. 0,1 др.арк.
 8. Бойченко М. А. Розкриття творчого потенціалу обдарованих школярів засобами інформаційно-комунікаційних технологій: досвід США, Канади та Великобританії Інноваційний розвиток вищої освіти : глобальний та національний виміри змін : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 березня 2015 року. – Т. 2. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. 29–31. 0,1 др.арк.
 9. Бойченко М. А. Учитель як агент розвитку креативності школярів : зарубіжна практика // Професійно-творча і духовна самореалізація особистості в евристичній освіті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19–20 листопада 2015 року. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. 67–69 др.арк.
 10. BoichenkoM.A. GiftededucationinthelegislativedocumentsoftheUnitedKingdom, USAandCanadaCравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции : сб. материалов VII междунар. науч.-практ. конф., Брест, 15–16 мая 2015 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол : Т. А. Ковальчук, Л. М. Максимчук, М. С. Строчук. – Брест : БрГУ, 2015. – С. 26–29. 0,2 др.арк.
 11. BoichenkoM.A. TalentmanagementasinnovativedirectionofhighereducationinstitutionactivityОсвітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2015 р., ч. 1. – Суми : : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – С. 2015-209.   0,16 д.а.
 12. Будянський Д.В. Науково-методична система розвитку риторичної культури викладача вищого навчального закладу як освітня інновація //   Матеріали ІІ Міжнародної науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін». 26-27 березня 2015 року, м. Суми. Том 1. – С. 205-208. 0,15 д.а.
 13. Будянський Д. В. Виразне читання у системі розвитку риторичної культури викладача вищої школи / Д. В. Будянський // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2015 року : у    4 ч. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – Ч. 2. – С. 13-16. 0,16 д.а.
 14. Волошко Г. Формування прогностичних умінь майбутніх соціальних педагогів засобом соціально-педагогічної реклами. II Міжнародна науково-практична конференція Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін (26-27 березня 2015 року ) С.279-281. 0,13 д.а.
 15. Волошко Г. Медіаосвіта майбутніх вихователів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичній конференції  з міжнародною участю «Професільно-творча і духовна самореалізація особистості в евристичній освіті»,19-20листопада 2015 року  на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, С.113. 0,12 д.а.
 16. Волошко Г. Сучасні підходи до організації превентивної роботи в ЗНЗ //  матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (3 грудня 2015 р., м. Суми). Ч. 1. – С. 17-19. 0,12 д.а.
 17. Коваленко Н. В. Інформаційні ресурси навчальних дисциплін як чинник забезпечення якості педагогічної освіти //  Коваленко Н. В. (тези Суми 0,12 д.а.)
 18. Коваленко Н. В. Самореалізація професійно-творчого потенціалу студентами другого курсу у період пропедевтичної педагогічної практики/ Н.В. Коваленко // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Пізнавально-творча і духовна самореалізація особистості в евристичній освіті», 27-28 листопада 2015 року, м. Суми. – К. : Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 48 с. . (0,17 д.а.)
 19. Коваленко Н. В. Навчальна дисципліна як навчальний проект/ Н. В. Коваленко // Інноваційні технології навчання обдарованої молоді : матеріали VI-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 3–4 грудня 2015 року, м. Київ. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2015 – 14-17 с. 452 с. (тези Київ 0,17 д.а.)
 20. Лазарєв М.О. Можливості та проблеми сучасної евристичної освіти майбутніх педагогів. – Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (26 – 27 березня 2015 року, м. Суми). – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка. – Том 1. – С. 247–252. – 0,2 др. арк.
 21. Лазарєв М.О. Духовна і творча самореалізація особистості в евристичному навчанні: можливості, здобутки, ризики і перспективи. – Професійно-творча і духовна самореалізація особистості в евристичній освіті: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю ( Суми, 19–20 листопада 2015 р.) – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка. – С. 34–38. – 0,2 др. арк.
 22. Листопад О. В. Вітчизняна реформологія і сучасні стратегії освітніх змін / О.В. Листопад // Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст: матеріали наук. – практ. Семінару (Київ, 11 червня 2015 р.)/ Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред.. О.І. Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2015. - С.68 – 71. 0,12 д.а.
 23. Листопад О. В. Зарубіжні моделі інноваційного розвитку освіти / О.В. Листопад //Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26 – 27 березня 2015 року, м. Суми). Том 1. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015, с. 253 -255. 0,12 д.а.
 24. Листопад О. В. Креативно-інтелектуальні ресурси і засоби  формування інноваційного суспільства / О.В. Листопад // Професійно-творча і духовна самореалізація особистості в евристичній освіті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференціїз міжнародною участю (Суми, 19 – 20 листопада 2015 р.). – Суми: СумДПУ імені А.С.  Макаренка.  – 2015. - С.80 – 82. 0,12 д.а.
 25. Листопад О. В. Інноваційні технології управління навчальним закладом: аналіз зарубіжного досвіду / О. В. Листопад // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2015 грудня  : у 4 ч. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», ч. 4. – С. 165-168. 0,16 д.а.
 26. Мартиненко Д. В. Дисципліни природничо-математичного циклу в навчальних закладах України: історична ретроспектива // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2015» : матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції (3–4 грудня 2015 р., м. Суми). – С. 81–82. (0,2 др.арк.).
 27. Огієнко О.І. Формування готовність майбутнього викладача вищої школи до інноваційної педагогічної діяльності як важлива складова професійної підготовки / О.І. Огієнко // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня м. Суми, 2015 р., ч. 1.  – Суми: КЗ СОІППО, 2015. – С. 168-171(0, 2 друк.арк.)
 28. Огієнко О.І. Інноваційна практика освіти дорослих у європейських країнах / О.І. Огієнко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали ІІ Міжнародній науково-практичній конференції,  26–27 березня 2015 р., м. Суми. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. 35-39 (0,4)
 29. Огієнко О.І. Неформальна освіта дорослих для демократичної  громадянськості: досвід скандинавських країн /О.І. Огієнко // Я-концепція академіка Г.Г. Філіпчука у вимірі професійного розвитку особистості: зб.наук.праць Філіпчук – К.: Педагогічна думка, 2015. – С. 18-23 (0,5)
 30. Осьмук Н. Г. Историко-педагогическая компетентность в системе профессиональной подготовки современных педагогов // Материалы Республиканской научно-практической конференции «Толеген Тажибаев и современная педагогическая наука», посвященной 105-летию со дня рождения академика Т.Тажибаева и 75-летия  кафедры КазНУ им. Аль-Фараби. 23 февраля 2015 г. / под ред. А.К. Мынбаевой, Г.А. Касен, Б.А. Бариновой. – Алматы: Казак университеті, 2015. − С. 56−59 ( 0,25).
 31. Осьмук Н. Г. Організаційно-інституціональні засади забезпечення якості вищої освіти в сучасній Україні // Інноваційний розвиток вищої освіти: матеріали  II Міжнародної науково-практичної конференції (26–27 березня 2015 року, м.Суми). – Том 1. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. –С. 142−144. ( 0, 17).
 32. Осьмук Н. Г. Формування загальних  педагогічних компетенцій іноземних студентів за допомогою методу проектів Язык и специальность : актуальные проблемы обучения иностранцев в высшем учебном заведении  // Материалы  II Международной научно-методической конференции. – Харьков : ХНУРЭ. – 2015. − С. 275−279 ( 0,17 др.арк.).
 33. Осьмук Н. Г. До проблеми аксіологічних орієнтирів сучасного університету  Актуальні питання освіти і науки : програма III між нар. наук.-практ.конф. листоп. 2015 р. / національна академія Національної гвардії України. – Х. : ХОГОКЗ, 2015. 0,17 др. арк
 34. Осьмук Н. Г. Творчість учителя як імператив педагогіки реформ  Професійно-творча і духовна самореалізація особистості в евристичній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Суми, 19-20 листопада 2015 р. ). – Суми : СумДПУ імені А.С, Макаренка, 2015. – С. 82−84( 0,17 др. арк.).
 35. Осьмук Н. Г. Внесок Я. Мамонтова у становлення загальнотеоретичних основ української науки за часів експериментування й новаторства // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка», м. Суми, 3 грудня 2015 р.Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти(0,17 др. арк.).
 36. Пасько Н. А.Вчені ради: структура та їх роль в управлінні університетами Австралії / VI – й науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика – 2015:трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст» (11 червня 2015р.) – Київ, 2015. – 0,2 д.а.
 37. Пасько Н.А.Трансформація системи регулювання вищої освіти Австралії: інституційні зміни та зміни у філософії регулювання / Міжнародна науково-практична конференція «Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика» (10-11 березня, 2015р.) – Полтава, 2015. - 0,8 д.а.
 38. Пасько Н. А. Принципи діяльності регулятора вищої освіти Австралії – Агенції стандартів та якості / Науково-практичний семінар «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх учителів» (11 грудня 2015 р.) – Київ, 2015. - 0,2 д.а.
 39. Полякова О. М. Форум-театр як театрально-педагогічна технологія фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів / О. М. Полякова //  Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11 – 12 листопада 2015 року, м. Суми). – Суми : Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015 – С. 197 – 200 (0,15 др.арк.).
 40. Проценко І.І. Технологія евристичної діалогової взаємодії суб’єктів навчального процесу у вищій школі / І.І. Проценко // Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування : Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24 жовтня 2015 року): – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – С. 122–124 (0,2 др.арк.)
 41. Проценко І.І. Роль творчості Т.Г. Шевченка у становленні української культури / І.І Проценко // Концептуальна парадигма творчості Тараса Шевченка: філософський, лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий контексти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 26-27 березня 2015р.). – К.: НАКККіМ, 2015. – С. 157–158.(0,1 др.арк.)
 42. .I.Heuristicallydialogueinthelearningprocessofstudentsinthestudyofthemhumanities / I.I// Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 березня, 2015 року, м. Суми). – Том 2. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка. 2015. – С. 146-148. (0,2 др.арк.)
 43. Проценко І.І. Держане управління у сфері сімейної політики: організаційно-правовий аспект / .І.І. Проценко // Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11-12 листопада 2015 року, м. Суми). – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. 114-117. (0,21 др.арк.
 44. Проценко І.І. Новітні технології діалогової взаємодії суб’єктів навчального процесу у вищій школі / .І.І. Проценко // Професійно-творча і духовна самореалізація особистості в евристичній освіті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (19-20 листопада 2015 року, м. Суми). – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. 52-55.(0,21 др.арк.)
 45. Сбруєв М. Г. Технології грантового супроводу науково-дослідних проектів в університетах США / М. Г. Сбруєв // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 березня, 2015 року, м. Суми). – Том 2. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка. 2015. – С. 162-166.0,16 д.а.
 46. Сбруєв М. Г. Деякі аспекти впливу університетів США на на розвиток регіональних інноваційних кластерів Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2015 грудня  : у 4 ч. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», ч. 1. – С. 175-180. 0,2 д.а.
 47. Сбруєва А.А.   Педагогічна компаративістика в університеті: досвід розвитку наукової школи та методичного забезпечення навчального предмета  / А.А. Сбруєва // Педагогічна компаративістика – 2015 : трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали наук.-практ. Семінару (Київ 11 червня 2015 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. Ред.. О.І. Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2015. – С. 19-21. 0,2 д.а.
 48. Сбруєва А.А.   Інноваційна екосистема вищої освіти: детермінанти та змістові характеристики  / А.А. Сбруєва // Професійно-творча і духовна самореалізація особистості в евристичній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Суми, 19-20 листопада 2015 р.). – Суми:СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С.96 – 100. 0,2 д.а.
 49. Сбруєва А. А. D-інновації у вищій освіті: етапи розвитку, філософські засади, та чинники ефективності // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2015 грудня  : у 4 ч. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», ч. 1. – С. 171-175. 0,2 д.а.
 50. Сбруєва А.А. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей студентів як місія сучасного університету / А.А. Сбруєва // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та  студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2015» матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції (3-4 грудня 2015 р., м. Суми): у 3 ч. Ч.2 / упорядн. Чашечникова О.С. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – С.104 – 106. 0,12 д.а.
 51. Сбруєва А.А.  Дослідно-орієнтоване навчання в університетах розвинених країн:  стратегії розвитку / А.А. Сбруєва // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та регіональний виміри змін : матеріали ІІ Міжнародної конференції (26-27 березня 2015 року) – Том 1. – Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. 166 – 169. 0,2 д.а.
 52. Чернякова Ж. Ю. Особливості підготовки магістрів соціально-педагогічної галузі в суспільстві ризику //  Ж. Ю. Чернякова / Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (26–27 березня 2015 року, м. Суми). – Том 2. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С. 299-301. – 0,12 друк. арк.
 53. Чернякова Ж. Ю. Підготовка викладача вищої школи до моніторингу якості вищої освіти: аналіз зарубіжного досвіду // Педагогічна компаративістика – 2015: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст: матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 11 червня 2015 р.) / Інститут педагогіки НАПН України / За заг. ред. О. І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2015. – С. 234-237. – 0,17 друк. арк.
 54. Чернякова Ж. Ю. Забезпечення якості вищої освіти в контексті інтернаціоналізації освітнього простору // Якість неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів : тенденції, проблеми, прогнози : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Чернівці, 2–4 листопада 2015 р.). – Чернівці, Друк ФОП Горюк, 2015. – С. 74-76. – 0,12 друк. арк.
 55. Чернякова Ж. Ю. Професійно-педагогічна підготовка фахівців соціальної сфери до роботи з сім’єю  та дитиною у Великобританії // Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11–12 листопада 2015 року, м. Суми). – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С. 208-210. – 0,12 друк. арк.
 56. ChernyakovaZhannaExploring teacher’s identity: reconstructing and reconnecting personal and professional selves // Пізнавально-творча і духовна самореалізація особистості в евристичній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Суми, 19–20 листопада 2015 року).  – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С. 100-103. – 0,17 друк. арк.
 57. ChernyakovaZhannaInfluenceofmoderneducationaltechnologiesinthecontextoflife-longeducation // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2015 року : у    4 ч. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – Ч. 1. – С. 238-241. – 0,17 друк. арк.
 58. Чистякова І. А. Теоретичні засади формування готовності викладача вищої школи до роботи в умовах інтернаціоналізації європейського простору вищої освіти / І. А. Чистякова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції   (26–27 березня 2015 року, м. Суми). – Том 1. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С. 308-311. – 0,16 друк. арк.
 59. Чистякова І. А. Команда як організаційна форма колективного управління в контексті мережування вищих навчальних зкладів // Педагогічна компаративістика – 2015: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст: матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 11 червня 2015 р.) / Інститут педагогіки НАПН України / За заг. ред. О. І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2015. – С. 237-239. – 0,12 друк. арк.
 60. Чистякова І. А. Види мережевого лідерства в умовах вищої освіти: досвід європейських країн // Якість неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів : тенденції, проблеми, прогнози : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Чернівці, 2–4 листопада 2015 р.). – Чернівці, Друк ФОП Горюк, 2015. – С. 143-145. – 0,12 друк. арк.
 61. Чистякова І. А. Європейський досвід попередження дитячої безпритульності // Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11–12 листопада 2015 року, м. Суми). – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С. 87-89. – 0,12 друк. арк.
 62. Чистякова І. А. Теоретичні аспекти готовності викладача вищої школи до роботи в умовах інтернаціоналізації європейського освітнього простору // Пізнавально-творча і духовна самореалізація особистості в евристичній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Суми, 19–20 листопада 2015 року).  – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С. 103-106. – 0,12 друк. арк.
 63. Чистякова І. А.  Дистрибутивне лідерство у вищій освіті: стратегії та підходи // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2015 року : у    4 ч. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – Ч. 1. – С. 200-203. – 0,17 друк. арк.
 64. Чистякова І. А. Творчий супровід розвитку особистості студента-майбутнього педагога у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ плюс - 2015» : матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, 3-4 грудня 2015 року, м. Суми. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – С. 118-120. – 0,12 друк.арк

Участь у конференціях, круглих столах, семінарах

 1. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» (м. Суми, 26-27 березня 2015р.)
 2. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні підходи до виховання учнів козацьких класів у загальноосвітніх закладах України»
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійно-творча і духовна самореалізація особистості в евристичній освіті» (м.Суми, 19-20 листопада 2015р.)
 4. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Підготовка майбутнього вчителя в умовах впровадження компетентнісного підходу» - 27 березня 2015 р. - Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
 5. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
 6. Круглий стіл "Тарас Шевченко і національне виховання сучасного вчителя"23 лютого 2015 року Літературно-меморіальний Будинок-музей Тараса Шевченка
 7. Круглий стіл на тему «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх учителів». Тема доповіді: Концептуально-технологічна модель формування готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності. 11 грудня 2015. СумДПУ імені А.С. Макаренка.
 8. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка», 3 грудня 2015 року. КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Доповідь: Формування готовність майбутнього вчителя до інноваційної педагогічної діяльності як важлива складова професійної підготовки майбутнього вчителя.  
 9. IV Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» - 25 травня 2015, Хмельницький національний університет. Доповідь: Підготовка андрагогів у країнах Західної Європи і США
 10. VІ Міжнародний українсько-польський форум «Освіта для сучасності /Еdukacjadlawspółczesnośсi», 14-16 вересня 2015 року під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО на базі Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова.
 11. Міжнародні Дні Освіти Дорослих на Львівщині. 5-10 жовтня 2015. – Львів.
 12. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади»: Суми, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 11 – 12 листопада 2015 року.
 13. Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Педагогічна компаративістика – 2015: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст», 11 червня 2015 р. м.Київ.
 14. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Пізнавально-творча і духовна самореалізація особистості в евристичній освіті» (19-20 листопада 2015 року, м. Суми).
 15.  Всеукраїнська  наукова конференція.. «Актуальні  проблеми  розвитку  освіти  і  науки в умовах  глобалізації»  (4-5 грудня 2015 р.,  м. Дніпропетровськ).
 16. Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Педагогічна компаративістика – 2015: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст», 11 червня 2015 р. м.Київ.
 17. ІІ Міжнародна науково-методична конференція Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ плюс - 2015» (3-4 грудня 2015 р., м. Суми).

Участь у закордонних конференціях

 1. European Conference on Educational Research (ECER) - Corvinus University of Budapest (Hungary) from 7 - 11 September 2015.EducationandTransition. ContributionsfromEducationalResearch
 2. Международная научная конференция «Педагогика и психология в эпоху возрастающего потока информации – 2015 (3 мая, Венгрия).
Обновлено 27.02.2017 19:33