Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Видання 2014 року PDF Печать E-mail
Автор: Наталія Коваленко   
06.10.2015 16:31

Монографії
1. Антонова О. Є. Становлення системи базових знань з педагогіки в історії вітчизняної та зарубіжної педагогіки / О. Є.Антонова // Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання : монографія /за ред. проф. О.А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2014. – С. 44-107.(2,8 др. арк.)
2. Антонова Е.Е. Теоретические подходы к построению структуры одаренности / Е.Е Антонова // Методы обучения и развития детей с признаками одарённости: монография / Е.Е. Антонова, Н.В. Шигапова, А.И. Кулик, И.В. Комаров [и др.]; под общ. ред. Н.В. Лалетина; Сиб. федер. ун-т; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева [и др.]. – Красноярск: Центр информации, 2012. – 252 с. (2,8 др. арк.)
3. Антонова Е.Е. Методологические подходы к изучению проблемы одаренности / Е.Е. Антонова // Духовно-нравственные основы воспитания культурной элиты общества: коллективная монография / под. ред. А.В. Роговой. – Чита: Забайкальский гос. ун-т, 2013. – С. 172-218. (2 др. арк.)
4. Козлов Д. О. Управлінська компетентність майбутнього викладача вищої школи як об’єкт наукового аналізу / Д. О. Козлов // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті : Монографія. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 44‑61. (0,7 др. арк.)
5. Кривонос О.Б. Активізація пізнавально-творчої діяльності учнів в умовах евристичного навчання: [монографія] / [за ред.. проф. Лазарєва М.О.] / О. Б. Кривонос. – Суми: Вид-во СумДПУ ім.. А.С. Макаренка, 2014. – С. 65-86. (2 др. арк.)
6. Огієнко О.І. Андрагогічна модель навчання дорослих: американський контекст : монографія / О.І. Огієнко, І.М. Литовченко. – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – 233 с. (10 друк.арк.)
7. Сбруєва А. А. , Чистякова І. А. Формування готовності викладача вищої школи до роботи в умовах інтернаціоналізації європейського освітнього простору / А. А. Сбруєва, І. А. Чистякова // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : [Монографія] / [за заг. ред. проф. О. Г. Козлова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – с.  (1 друк.арк.)
8. Сбруєва А. А. Дослідно-орієнтоване навчання в університетах розвинених країн / А. А Сбруєва // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : [Монографія] / [за заг. ред. проф. . О. Г. Козлова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – с. (1 друк.арк.)
9. Сбруєва А. А. Transformation of academic culture In the context of the risk societyZagrozoneCzlowienczenstwoWPoszukiwaniuIRozwianiuSilSpolecznych. – Olsztyn: UniwersytetWarminsko-Mazurski, 2014. –(1 друк.арк.)
Навчально методичні посібники
11.  Сбруєва А.А., Рисіна М. Ю.. Осьмук Н. Г Історія педагогіки в картах, схемах, діаграмах : навчально-методичний посібник. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. С. 25 др.арк.
12.  Практикум з порівняльної педагогіки : навч.-метод. посібник / укл. Сбруєва А.А., Бойченко М.А., Чистякова І.А. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 92 с. – 1,5 д.а.
13.  Кривонос О.Б. Соціальний супровід клієнта: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ. – 2-ге вид. / О.Б.Кривонос. – Суми:СумДПУ ім.А.С. Макаренка, 2014. – 176 с. 15 д.а.
14.  Курсова робота з педагогіки : методичні основи організації дослідження та орієнтовна тематика : Навчально-методичний посібник / за заг. ред.. А.А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім.А.С. Макаренка, 2014. – 188 с.7,83 д.а.
Збірники наукових праць
11. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / за заг. ред. проф. А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. (Виходить вісім разів на рік).
12. Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих вчених / за ред. проф. А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. (Виходить двічі на рік).
Статті у фахових виданнях
11.  Антонова О. Є. Професійне самовдосконалення майбутнього вчителя шляхом розвитку його здібностей та обдарувань / О. Є. Антонова //Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – Київ-Вінниця, 2014. – Вип. 81. – С. 8-13. (0,05 друк.арк.)
12.  Антонова О. Є. Залучення старшокласників до науково-дослідної діяльності МАН як засіб розвитку їх дослідницьких здібностей / О. Є. Антонова //Інновації в освіті: інтеграція науки і практики : зб. наук-метод. праць / за заг. ред. О.А. Дубасенюк – Житомир: ФОП Левковець, 2014. – С. 56-75.(0,9 др. арк.)
13.  Бойченко М. А. Менторство як форма підтримки обдарованих і талановитих у країнах ЄС / М. А. Бойченко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. – № 7 (41). – (0,5 д.а.)
14. Бойченко М.А. Діяльність Європейської мережі підтримки таланту: процесуальний аспект / М. А. Бойченко // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук.  праць. – Вип. 26. – 2014. – Серія : Педагогічні науки. – (0,5 д.а.)
15.  Волошко Г.В.  До проблеми визначення «готовності до превентивної діяльності» майбутніх педагогів / Г.В.Волошко // Педагогічні науки :теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. – №5 (39). –  С. 180 -190. (0,6 д.а.)
16.  Коваленко Н. В., Кононенко М. П. Формування готовності майбутніх учителів до самореалізації творчого потенціалу у процесі навчальної педагогічної практики / Н. В. Коваленко, М. П. Кононенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. – № 4 (38). – C. 177-185. (0,46 д.а.)
17.  Коваленко Н. В. Проблема ресоціалізації в пенітенціарії та змісті магістерської підготовки  соціальних педагогів / Н. В. Коваленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 7 (41). – C. 120-185. (0,33 д.а.)
18.  Козлов Д. О. Професійна кар’єра майбутнього викладача вищої школи: досвід управлінської рефлексії / Д. О. Козлов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / ред. кол. : А.А. Сбруєва (гол. ред.) [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – № 6. – С. 212-220. (0,33 д.а.)
19.  Козлов Д. О. Організаційно-педагогічні засади науково-дослідницької діяльності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи / Д. О. Козлов // Вісник Черкаського університету : серія «Педагогічні науки». – № 36 (289). – Черкаси : Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2013. – С. 85–92. (0,3 д.а.)
110. Козлов Д. О. Складові управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи як предмет зарубіжних наукових досліджень / Д. О. Козлов // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб наук. праць. Вип. 25 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол.: О.І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2014. – 199 с. – (Серія: Педагогічні науки: вип. 25). – С. 35–46. (0,13 д.а.)
111. Козлов Д. О. Науково-методичне забезпечення процесу формування управлінської компетентності магістрів педагогіки вищої школи / Д. О. Козлов // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонськаакадеміянеперервної освіти», 2014. – Випуск 24. – С. 25‑34. (0,38 д.а.)
112. Кривонос О. Б. Соціальна профілактика деліквентної поведінки підлітків / О. Б. Кривонос // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : Збірник наук. праць. – Суми : Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 5 (39). – С.  190 – 199. (0,8 д.а.)
113. Кривонос О.Б. Евристичне навчання як важлива умова розвитку обдарованості учнів сільської школи / О. Б. Кривонос // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : Збірник наук. праць. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – № ( подано до друку).
114. Огієнко О. І. Формування готовності до інноваційної діяльності як важлива складова професійної підготовки майбутнього вчителя / О. І. Огієнко //Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал СумДПУ імені А. С. Макаренка. - №  7(33). – 2014. – С. 154 – 162 (0,5 друк. арк.)
115. Огієнко О. І. Теоретичні засади інноваційної педагогічної освіти / Огієнко О. І. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / [редкол. : І.А. Зязюн (голова) та ін.] : Вінниц. держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – К.; Вінниця, 2014. – Вип. 37 – С. 147-151 (0,5 друк. арк.)
116. Огієнко О.І. Сутність і структура підготовки вчителя до інноваційної діяльності / О. І. Огієнко // Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – 2013. - Дод. 1, до Вип. 31 - Т. XIX (51). – С. 552-558 (0,5 друк. арк.)
117. Огієнко О. І. Тенденції реформування вищої освіти Великої Британії в контексті євроінтеграційних процесів / Огієнко О. І. // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал СумДПУ імені А. С. Макаренка. - №  1(35). – 2014. – С. 10 – 19. (0,5 друк. арк.)
118. Огієнко О. І. Методологія порівняльних досліджень у галузі освіти дорослих / О. І. Огієнко // Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2014. – Вип. 8 (8). – С. 36-45 (0,5 друк. арк.)
119. Огієнко О. І. Професійна підготовка вчителів у Великій Британії, Франції, Канаді та США : спільне та відмінне / О. І. Огієнко // Професійна освіта : педагогіка і психологія : Україно-Польський журнал /За ред. І. Зязюна, Н. Ничкало, Т. Левовицького, І. Вільш. – Київ; Ченстохова, 2014. – Вип. XVІ. (0,5 друк. арк.)
120. Огієнко О.І. Автономний шкільний менеджмент як чинник формування культури сучасної американської школи / Огієнко О. І // Вісник Черкаського університету : Серія педагогічні науки. – 2014. –  № 10 (303). – С. 13 – 19. (0, 4 друк. арк.)
121. Огієнко О.І. Модель дослідницького університету В. Гумбольдта: історія і сучасність / О.І. Огієнко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал СумДПУ імені А.С. Макаренка. – 2014. – №  5(39). – С. 53- 61 (0,5 друк. арк.)
122. Огієнко О. І. Розвиток краєзнавчого туризму у Польщі у другій половині XX – початку XXI століття / О.І. Огієнко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал СумДПУ імені А.С. Макаренка. – 2014. – №  5(39). – С. 53- 61 (0,5 друк. арк.)
123. Осьмук Наталія. Теоретико-практичні засади реформаторської діяльності Григорія  Гринька на посаді наркома освіти УСРР / Наталія Осьмук // Історико-педагогічний альманах. – 2014. − №1. − С. 55-58. (0.5 др. арк.)
124. Пасько Н. А. Сутність та типологія корпоративних університетів  / Н. А. Пасько // Науковий збірник з педагогіки «Наукові записки НДУ: Серія: Психолого-педагогічні науки». – 2014р. – С. 140-154 (1 др.а)
125. Сбруєва А. А. Наднаціональний вимір управління Болонським процесом: субʼєкти, функції, механізми / А. А. Сбруєва // Вища освіта України. – 2014. – № 1. – С. 91-98.(0,5 друк.арк)
126. Сбруєва А. А. Відкритий метод координації: інноваційний механізм управління євроінтеграційними процесами у сфері вищої освіти / А. А. Сбруєва // Педагогічні  науки :  теорія,  історія,  інноваційні  технології  №  6  (40), 2014. – С.282-294. (1 друк.арк)
127. Сбруєва А. А. Проблема взаємозв’язку навчальної та наукової діяльності вищої школи: аналіз зарубіжних досліджень / А. А. Сбруєва // Педагогічні  науки :  теорія,  історія,  інноваційні  технології.  – 2014. – № 8.–  С. 282-294. (1 друк.арк)
128. Сбруєва А. А., Осьмук Н. Г. Детермінанти розвитку реформаційної педагогіки кінця XIX – початку XX століть: досвід системного аналізу / А. А. Сбруєва, Н. Г. Осьмук // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. − №6. − С. 80-90.  (0,6 др. арк..)
129. Чернякова Ж. Ю. Педагогіка співробітництва як умова перебудови роботи  по ресоціалізації засуджених / Ж. Ю. Чернякова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – Зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 43. – Ч. 3. – С. 281–289. (0,4 др.арк.)
130. Чернякова Ж. Ю. Пріоритетні форми та засоби інтернаціоналізації освітнього простору: зарубіжний досвід / Ж. Ю. Чернякова / Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – №1 (35), 2014.  – С. 36–46. (0,5 др.)
131. Чернякова Ж. Ю. Інтернаціоналізація інституційного освітнього простору  Великої Британії / Ж. Ю. Чернякова // Порівняльно-педагогічні студії. Науково-педагогічний журнал. – 2014. – № 1 (19). – С. 48-57. (0,5 др.)
132. Чистякова І. А. Педагогічний процес в установах відбування покарань: зарубіжний досвід / І. А. Чистякова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія : зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ. – Вип. 43. – Ч. 3. – 348 с. – 274-280. (0,3 др. арк.)
133. Чистякова І. А. Особливості управління європейськими академічними університетськими мережами / І. А. Чистякова // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал. – 2014. - № 1 (19). – 128 с. – С. 56–60. (0,2 др. арк.)
134. Чистякова І. А. Розвиток колективного лідерства в теорії мережевого управління у вищій освіті / І. А. Чистякова // Педагогічні науки : науковий журнал. – 2014. - № 8 (42). (0,4 др. арк.)
Статті у зарубіжних виданнях
11.  Антонова О. Є. Теоретичні та практичні умови створення науково-педагогічного супроводу обдарованої особистості в Україні / О. Є. Антонова // SpołeczeństwoiEdukacjaMiędzynarodoweStudiaHumanistyczne. Nr 2/2012, Legnica, 2012. – С.386-399.
12.  Антонова Е. Е. Сущность и структура психолого-педагогического сопровождения одарённого ребёнка в общеобразовательной школе / Е. Е. Антонова //Вектор науки Тольяттинскогогосударственного университета: Серия: Педагогика, психология. – № 1 (12). – 2013. – С. 25-29;
13.  Антонова Е.Е. Психолого-педагогическое сопровождение одарённого ребёнка как реализация личностно ориентированного похода / Е.Е Антонова. // Одарённый ребёнок: научно-практический журнал. - № 3. – 2013. – Москва, 2013. – С. 126-139;
14.  Листопад О. В. Українська реформологія в контексті розвитку сучасної теорії освітніх змін/ О. В. Листопад – подано до друку у матеріаліх III Międzynarodowe Sympozjum Naukowe„Demokratyczne ścieżki edukacji”podhasłem: "Edukacjaizmiana – międzymożnością ailuzją" Płock, 27 травня 2014р. - 14 сторінок (1,1 д.а.)
15.  Козлов Д. А. Коммуникативная составляющая управленческой компетентности магистра педагогики высшей школы / Д. А. Козлов // Коммуникативная компетенция: принципы, методы, приемы формирования : сб. науч.ст.– Вып. 13 / Белорус. гос. ун-т; отв. за вып. И. В. Таяновская, Т.В. Мальцевич. – Минск : Право и экономики, 2014. – С. 11‑16.
16.  Полякова О. М. К проблеме внедрения театральной педагогики в процесс профессиональной подготовки будущих социальных педагогов / О. М. Полякова // Социально-педагогическое профессиональное образование в глобальном мире: современные приоритеты : сборник научных трудов Международной научно-практической конференции «Социально-педагогическое профессиональное образование в глобальном мире: современные приоритеты» / науч. Ред. В. Г. Бочарова / ФГНУ «Институт социальной педагогики» РАО. – М., СПб. : Нестор-История, 2014. – С.479 – 484  (0,3 д.а.).
17.  Полякова О. М. К вопросу о сущности театральных технологий в аспекте профессиональной подготовки будущих социальных педагогов / О. М. Полякова // SOCIALEDUCATION: CURRENTPROBLEMSANDPERSPECTIVES : 3rdInternationalsymposium, Vilnius, MykolasRomerisUniversity, 27 – 28 ofMarch 2014,  – (0,5 д.а.).
18.  Полякова О. М. Театральная педагогика: ретроспектива становления и развития понятия / О. М. Полякова // Традиции и инновации в судьбах национальных образовательных систем : Материалы Международнойнаучно-практической конференции : Курск, Курский государственный университет, 10 – 11 апреля 2014 года / Под. ред. А. В. Репринцева : В. 2 тт. – Т. 1. – Курск : ООО «Мечта», 2014. – С. 326 – 330. – (0,35 д.а.)
Статті у інших виданнях
11. Антонова О. Є. Слово про людину і науку середньовіччя. Передмова /О. Є. Антонова // Студентський історико-педагогічний альманах. Випуск 2. Історія університетської освіти : виникнення, становлення, розвиток : збірн. наук. праць молодих дослідн. / за ред. О.Є. Антонової, В.В. Павленко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2014. – С. 7-17.( 0,1 др. арк)
12. Антонова О. Є. Концептуальні підходи до виділення ознак креативності /О. Є Антонова. // Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – Вінниця, 2014. – Вип. 8. – С. 59-67. (0,88 друк.арк.)
13. Антонова О. Є. Акмеологічний підхід до визначення сутності педагогічної обдарованості / О. Є. Антонова //Акмеологія в Україні: теорія і практика : зб. наук. праць /редкол: Огнев'юк В.О. та ін. – К., 2013. – №23. – С.57-62. (0,6 друк арк.)
14. Козлов Д. О. Етапи процесу формування управлінської компетентності майбутніх педагогів вищої школи в умовах магістратури / Д. О. Козлов // Наукові пошуки : зб. наукових праць молодих учених. Вип. 10 / за ред. проф. А.А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 28–31.
Тези
11. Антонова О. Є. Досвід навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах України / О. Є. Антонова //Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м.Житомир, 22-23 травня 2014 р.) /за ред. О.А. Дубасенюк, В.А. Ковальчук. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 161-178. (0,97 друк.арк.)
12. BoichenkoM. PeculiaritiesofqualityassuranceintheEuropeanUniversities / M. Boichenko // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін», 4-5 березня 2014 р. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 42–45. – 0,15 д.а.
13. Бойченко М. Превентивна освіта у Великій Британії: реалізація Національної програми «Здорові школи» (NationalHealthySchoolsProgramme) / М. Бойченко // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Педагогічна компаративістика-2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст», 5 червня 2014 р. – К. : Педагогічна думка. – С. 44–46. – 0,15 д.а.
14. BoichenkoM. Innovationsingiftedandtalentededucation: theactivitiesoftheEuropeantalentsupportnetwork / M. Boichenko // Міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка», 3 грудня 2014. – Суми. – 0,2 д.а.
15.  Волошко Г.В. До проблеми формування ціннісних орієнтацій майбутніх соціальних педагогів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» 4-5 березня 2014 року. Суми ,Вид-во Сум ДПУ ім..А.С. Макаренка, С. 31-34. 0,13 д.а.
16.  Волошко Г.В. Місце прогностичних умінь в професійній діяльності соціального педагога // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка», 3 грудня 2014 року у КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 0,3 д.а.
17.  Довгополова Г. Г. Вивчення досвіду проекту «Спільнота турботливої школи» як змістова інновація в порівняльно-педагогічній освіті Інноваційний розвиток вищої освіти : глобальний та національний виміри змін / Г. Г. Довгополова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 4–5 березня 2014 року. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С. 55–58. (0,2 друк.арк.)
18.  Козлов Д. А. Ориентиры развития организационной компетентности магистров педагогики высшей школы как менеджеров образования / Д. А. Козлов // Традиции и инновации в судьбах национальных образовательных систем: Материалы международной научно-практической конференции : Курск, Курский государственный университет, 10-11 апреля 2014 года / Под. ред. А.В. Репринцева: В 2 т.т. – т. 2. – Курск : ООО «Мечта», 2014. – С. 276–279. (0,13 друк.арк.)
19.  Козлов Д. О. Формування управлінської компетентності майбутніх педагогів вищої школи засобами евристичної діяльності / Д. О. Козлов // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4‑5 березня 2014 року, м. Суми). Том 2. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 9‑11. (0,1 друк.арк.)
110. Кривонос О.Б. Інтерактивне навчання як важливий чинник формування професійно-творчих умінь студентів / О. Б. Кривонос // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( 4-5 березня 2014 року, м. Суми). Том 2. – Суми: Вид-во СумДПУ ім.. А.С. Макаренка, 2014. – С. 68 – 71. (0,2 друк.арк.)
111. Кривонос О. Б. Дидактичні можливості евристичних методів навчання у розвитку обдарованості учнів сільської школи / О. Б. Кривонос // Евристична освіта у суспільстві нових соціальних та особистісних цінностей: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 13 – 14 листопада 2014 року, м. Суми). – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2014. – С.  156 – 160. (0,2 друк.арк.)
112. Кривонос О.Б. Формування культури між статевих стосунків підлітків / О.Б. Кривонос // Психологічна просвіта у сучасному суспільстві: методологія, досвід, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( 20 – 21 листопада 2014 року, мю Суми). – Суми: Вид-во СумДПУ ім.. А.С.Макаренка, 2014. – С. 20 – 22. (0,1 друк.арк.)
113. Листопад О. В. Формування нової освітньої парадигми в умовах інноваційного розвитку / О. В. Листопад// Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 березня 2014 року, м.Суми). Том 1. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014, с. 78-80.
114. Листопад О. В. Соціальні інновації в контексті технологічних характеристик інноваційного розвитку освіти/ О. В. Листопад // Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст : матеріали наук.-практ. Семінару (Київ, 5 червня 2014 р.) / Інститут педагогіки НАПРН України / За заг. ред. О.І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2014, с.53-54. (0,04 друк.арк.)
115. Листопад О.  В. Етапи розвитку інклюзивної освіти в Україні / О. В. Листопад // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (3 грудня 2014 р.).  – Суми, СОІППО, 2014, с. (0,08 друк.арк.)
116. Мартиненко Д. В. Розвиток освіти України у ХУІІІ столітті у ракурсі сучасної вітчизняної історіографії / Д. В. Мартиненко // Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти : збірник тез і анотованих матеріалів ХІУ Всеукраїнської історико-педагогічної онференції науково-практичної к (14 листопада 2014 р., м. Київ). – С. 29-30. (0,1 друк.арк.)
117. Огієнко О. І. Інноваційний розвиток педагогічної освіти: теоретико-методологічні засади / О. І Огієнко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 березня 2014 року, м.Суми). Том 1. - Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. - 316 с., С.178-181(0,3 друк. арк.)
118. Огієнко О. І. Концептуальні засадирозвиткускандинавської системи освіти дорослих / О. І.Огієнко // Я-концепція академіка Нелі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості: зб.наук.праць / [редкол.: І. А. Зязюн (голова), О. М. Отич та ін.; упоряд.: О. М. Отич, О. М. Боровік ; Національна академія педагогічних наук України; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К., 2014. – С. 145 – 153 (0,5 друк. арк.)
119. Огієнко О. І. Тенденції розвитку вищої освіти у країнах Європи, США і Канади у вимірах педагогічної компаративістики / О. І. Огієнко // Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст: Матеріали науково-практичного семінару (Київ, 5 червня 2014 р.) /Інститут педагогіки НАПН України /За заг.ред. О. І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2014. – С. 151-153 (0, 4 друк.арк.)
120. Огієнко О.І . Модернізація педагогічної освіти на засадах інноваційного підходу / О.І. Огієнко // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3грудня 2014 р. м. Суми. – Суми: КЗ СОІППО, 2014. – С.  (0, 4 друк.арк.)
121. Огієнко О.І. Готовність до інноваційної діяльності вчителя як умова підвищення його педагогічної майстерності /О. І. Огієнко // Сучасна середня освіта: інновації, методологія, теорія, практика: матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції пам’яті академіка НАПН України І.А. Зязюна. – Кременчуг: 2014. – (0,2 друк.арк.)
122. Ogienko O. Competency-based approach as a basis of reforming continuous vocational education / Olena Ogienko, Irina Lytovchenko  / Teacher education in Ukraine: historical experience and modern challenges. Ed.by Mariya Chepil, Oresta Karpenko, Joanna Konashewska. – Lublin: Wydawnictwo uniwersitu Marii Curie-Sklodowskiej, 2014. - P. 181-188(0,5 друк.арк.)
123. Ogiienko O. Integration of National Teacher Education System Into European Educational Space: Ukrainian Context /Olena Ogiienko, Oksana Chugai / The Past, Present and Future of Educational Research in Europe: EuropeanConferenceonEducationalResearch (ECER) - University of Porto (Portugal) from 1 - 5 September 2014. – URL:  http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/19/contribution/31380/(0, 4 друк.арк.)
124. Осьмук Н. Г. Проблеми крос-культурної взаємодії та формування міжкультурної компетентності в умовах глобалізованого суспільства : матеріали круглого столу / Н. Г.Осьмук. – Х., 2013. – С. 3 – 7. (0,2 др. арк.)
125. Осьмук Н. Г. Національні системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів: мета та стратегічні завдання / Н. Г. Осьмук // Інноваційний розвиток вищої освіти : глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4−5 березня 2014 року. м. Суми). Том I. − Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2014. –  С. 83−86. (0,15 др. арк.)
126. Осьмук Н. Г. Характеристика предметного кола ключових компетенцій сучасного вчителя / Н. Г. Осьмук // Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця: зб. наук. ст., матеріали міжнар. наук. прак. конф., 11-12 черв. 2014 р. / Хар. нац. екон. ун-т. – Х. : ХНЕУ; ХОГОКЗ, 2014. – С. 237 – 240. (0,15 др. арк.)
127. Осьмук Наталія. EU StudiesFair як форма популяризації вищої европейської освіти / Наталія Осьмук // Сучасна іншомовна освіта в Україні : стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16 жовтня  2014 р., м. Умань. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – С. 176 -178. (0,15 др. арк.)
128. Осьмук Н. Г. Спроба історико-педагогічної рефлексії щодо використання зарубіжного досвіду в оновленні української педагогічної освіти за часів експериментування й новаторства / Н. Г Осьмук // Основні напрями підготовки сучасного вчителя: глобалізація, стандартизація, інтеграція : матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 30-31 жовтня 2014 р.) / ред. кол. Н.С. Побірченко, О.І. Безлюдний, Т.Д. Кочубей та ін. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2014. – С. 181-182. (0,2 др. арк.)
129. Осьмук Н. Г. Європейські «нові школи» першої третини XX століття: до аналізу ознак інноваційності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка», м. Суми, 3 грудня 2014 р. Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. (0,15 др. арк.)
130. Полякова О. М. До питання діалектичного взаємозв’язку категорій «театральні технології» і «театрально-педагогічні технології» / О. М. Полякова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4 – 5 березня 2014 року, м. Суми). Том 1. – Суми : Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С. 181 – 183. – (0,2 др. арк.)
131. Рисіна М. Ю. Роль науково-дослідницької роботи студента у формуванні професійної компетентності майбутнього фахівця // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 березня 2014 року, м. Суми). Том 1. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 196-199. (0,2 др.)
132. Рисіна М. Ю., Галімова І. В. Еволюція післядипломної педагогічної освіти у країнах Західної Європи / М.  Ю  Рисіна., І. В. Галімова // «Евристична освіта у суспільстві нових особистісних цінностей» : матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми, 2014, 13-14 листопада. – С. 206-213. (0,2 др.)
133. Рисіна М. Ю., Галімова І. В. Психологізація педагогічної освіти : історико-педагогічний аспект / М. Ю.Рисіна, І. В.Галімова // Психологічна освіта у сучасному суспільстві : методологія, досвід, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Суми, 2014, 20-21 листопада. – С. 114-117. (0,2 др.)
134. Сбруєва А. А. Тенденції розвитку європейської освітньої політики у контексті Болонського процесу / Сбруєва А. А. // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (4–5  березня 2014 року). – Суми, 2014. – С. 98-102. (0,4 др. арк.)
135. Сбруєва А. А. Теоретичні та методичні засади студенто-центрованої парадигми навчання у контексті реалізації Болонських реформ інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів і студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ* ПЛЮС- 2014» міжнародної дистанційної науково-методичної конференції (20-21 березня 2014 р.) : у 3 ч. Ч.1 / упоряди. Чашечникової О.С. –Суми : Мрія,  2014. – С. 68-70. (0,3 др. арк.)
136. Чернякова Ж. Ю. Інтернаціоналізація освіти і формування освітнього простору / Ж. Ю. Чернякова // Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів. Матеріали Міжн. Наук.-практ. Конференції (25-26 квітня 2014 року) – Тернопіль, ТНЕУ. – 2014. – С. 58–64. (0,4 др.)
137. Чернякова Ж. Ю. Сучасні тенденції інноваційного розвитку вищої освіти в Україні / Ж. Ю. Чернякова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 березня 2014 року, м. Суми). Том 1. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 123–126. (0,2 др.)
138. Чернякова Ж. Ю. Инновационные походы в системе непрерывного педагогического образования /Ж. Ю Чернякова// Традиции и инновации в судьбах национальных образовательных систем : Материалы международной научно-практической конференции : Курск, Курский государственный университет, 10-11 апреля 2014 года // Под ред. А. В. Репринцева : В 2 тт. – Т. 2. – Курск : ООО «Мечта», 2014. – С. 314-318. (0,2 др.)
139. Чернякова Ж. Ю. Інтернаціоналізація освіти і формування освітнього простору / Ж. Ю. Чернякова // Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів. Матеріали Міжн. Наук.-практ. Конференції (25-26 квітня 2014 року) – Тернопіль, ТНЕУ. – 2014. – С. 58–64. (0,3 др.)
140. Чернякова Ж. Ю. Інтернаціоналізація освітнього простору: перспективи використання досвіду Великої Британії / Ж. Ю. Чернякова // Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст: матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 5 червня 2014 р.) / Інститут педагогіки НАПН України / За заг. ред. О. І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2014. – С. 64-67. (0,2 др.)
141. ChernyakovaZhanna. Internationalizationasasubjectofcomparativeeducationalresearch. ZhannaChernyakova// Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16 жовтня 2014 р. м. Умань. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – 263-266. (0,2 др.)
142. ChernyakovaZhanna. Internationalizationasthemaintendencyinthedevelopmentofinnovativeprocessesofeducation/ ZhannaChernyakova// Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2014 р., м. Суми. – С.  (0,2 др.)
143. Чистякова І. А. Подготовка учителя к деятельности в условиях сетевизации учебных заведений / І. А. Чистякова // Традиции и инновации в судьбах национальных образовательных систем : материалы Международной научно-практической конференции. – Т. 2. – Курск : ООО «Мечта», 2014. – 385 с. – С. 219-224 (0,25 др. арк.)
144. Чистякова І. А. Дистрибутивне лідерство як інноваційна форма управління системою вищої освіти / І. А. Чистякова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Том. 1. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 316 с. – С. 261-263 (0,12 др. арк.)
145. Чистякова І. А. Перспективи впровадження прогресивного досвіду мережування навчальних закладів Великої Британії в Україні: національний рівень / І. А. Чистякова // Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. – К. : Педагогічна думка, 2014. – 202 с. – С. 67-69 (0,12 др. арк.)
146. Чистякова І. А. Становлення міжнародного волонтерського руху / І. А. Чистякова // Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 328 с. – С. 284-290 (0,3 др. арк.)
147. Чистякова І. А.Дистрибутивне лідерство у вищій освіті: досвід європейських університетів / І. А. Чистякова // Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (16 жовтня 2014 р., м. Умань). – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – 287 с. – С. 266–268 (0,12 др. арк.)
148. Чистякова І. А. Переваги та проблеми дистрибутивного лідерства в умовах вищої освіти Великої Британії / І. А. Чистякова // Евристична освіта у суспільстві нових соціальних та особистісних цінностей : Всеукраїнської науково-практичної конференції (13–14 листопада 2014 р., м. Суми). – Суми, 2014. – 220 с. – С. 68–71 (0,17 др. арк.)
149. Чистякова І. А. Distributedleadershipasaninnovativetechnologyofnetworkmanagementinhighereducation / І. А. Чистякова // Освітні інновації:  філософія, психологія, педагогіка : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (3 грудня 2014 р., м. Суми). – 0,12 др. арк.
Публікації аспірантів
Фахові статті
11. Бушнєв Ю.С. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов. ред. А.А. Сбруєва. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – № 6 (40). – С. 167-175. 0,12 др. арк.
12. Вознюк В. В. Моделі управління послугами в розширених школах Великої Британії  / В. В. Вознюк // Витоки педагогічної майстерності. –  2014. – Вип. 13.. – С. 69–76. 0,29 др. арк.
13. Кормілець С. В. «Особливості організації фізичної підготовки і позакласної роботи в кадетських корпусах: в ХІХ на початку ХХ століття» // Педагогіка вищої та середньої школи Зб. наук. пр. Криворізького національного університету  вип. 40 – Кривий Ріг 2014. С. 308–314. 0,25 др. арк.
14. Мордвінова І. Методичні засади здоров’язбережувального виховання у школах Польщі / І.Мордвінова // Педагогічні науки : збірн. наук. праць. – Херсон : ХДУ, 2014. – Вип. LXV. – С. 209–216. Обсяг статті – 0,46
15. Мордвінова І. Нормативні засади здоров’язбережувального виховання в загальноосвітніх школах Польщі / І.Мордвінова // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць – Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 680.– С. 107–113. (Серія «Педагогіка та психологія»). Обсяг статті –0,42 .
16. Мордвінова І. Перспективи використання прогресивних ідей польського досвіду в загальноосвітніх школах України / І.Мордвінова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірн. наук. праць. – Слов’янск : ДДПУ, 2014. – Вип. LXVII. – С. 136–144. Обсяг статті – 0,5
17. Мордвінова І. Перспективи використання прогресивних ідей польського досвіду в загальноосвітніх школах України / І.Мордвінова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірн. наук. праць. – Слов’янск : ДДПУ, 2014. – Вип. LXVII. – С. 136–144. Обсяг статті – 0,5
18. Мордвінова І. Перспективи використання прогресивних ідей польського досвіду в загальноосвітніх школах України / І.Мордвінова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірн. наук. праць. – Слов’янск : ДДПУ, 2014. – Вип. LXVII. – С. 136–144. Обсяг статті – 0,5
19. Мордвінова І. Специфіка здоров’язбережувального виховання в школах України / І.Мордвінова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. – Суми : СумДПУ ім. А. Макаренка, 2014. – №. 4(38). – С. 365–374. Обсяг статті – 0,46
110.  Цьома С. П. Формування основ здоров’язбереження учнів у системі початкової освіти Болгарії / С. П. Цьома // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий, 2014. – С. 223 – 227. 0,17 др.ар.
Статті у закордонних виданнях
11. Вознюк В. В. Роль местной образовательной администрации в процессе предоставления дополнительных социальных услуг расширенными школами Великобритании // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург.  – 2014. – № 5 (111). – С. 30–36. 0,25 др.ар.
Статті у інших виданнях
11. Бушнєв Ю.С. Громадянська позиція майбутніх учителів :Сучасні орієнтири / Ю.С. Бушнєв // Наукові пошуки : Зб. наук., пр. молодих вчених. Вид.10 / За ред..проф. А. А. Сбруєвої. Суми: вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка,2014. – С.15-18. 0,13 др. арк.
12. Бушнєв Ю.С. Громадянська позиція майбутніх учителів як педагогічна проблема / Ю.С. Бушнєв // Магістр :матеріали науково-практичної конференції «Наукові пошуки молодих вчених» (14 травня 2014 р.,м. Суми).– Суми : Університетська книга, 2014, – С. 165 – 172. 0,29 др. арк.
Тези
11.  Вознюк В. В.  «Нормативні основи регулювання розширеної пропозиції шкіл Великої Британії» у збірнику матеріалів науково-практичного семінару «Педагогічна компаративістика – 2014: Якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст» (5 червня 2014, м. Київ) / Інститут педагогіки НАПН України / за заг. ред. О. І. Локшиної.  – К. : Педагогічна думка, 2014. – С. 74–76. 0,08 др. арк.
12.  Демченко І.В. Теоретичні особливості інформаційно-комунікаційних технологій у канадській науково-педагогічній літературі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Евристична освіта у суспільстві нових соціальних та особистісних цінностей» : Тез. доп. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2014. – С. 54-59.  0,09 др. арк.
13.  Гребеник Ю. С. Культурна компетентність при підготовці медсестер-бакалаврів у США : матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції», с.74-77.  М. Київ, 24-25 квітня 2014 рік. 0,13
14.  Гребеник Ю. С.  Особливості підготовки медичних сестер у Великій Британії, США та Україні : матеріали науково-практичного семінару «Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст», с.133-135.  М. Київ, Інститут педагогіки НАПН України, 5 червня 2014 рік. 0,08 др. арк
15.  Самойлова Ю.І. «Особливості управління інноваційними шкільними мережами» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін». Суми, 4-5 березня 2014 року. – С. 255-257. 0,08 др. арк
16.  Самойлова Ю.І.  «Стратегії управління інноваційними шкільними мережами» // Матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару «Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст». м. Київ, 5 червня 2014 року. – С. 58-60.
17.  Кормілець С. В. «Особливості організації занять з гімнастики в кадетських корпусах (ХІХ– початок ХХ ст.) // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 29–30 листопада 2013 року). Частина І– Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – С 32–35. 0,09 др. арк
18.  Кормилец С. В. Особенности организации физической подготовки и внеклассной работы в кадетских корпусах: в ХІХ – начале ХХ столетия» // Зб. наук. пр LXIV Міжнародної науково-практичної конференції «Формування і якісний розвиток сучасних систем освіти» – Лондон: IASHE, 2013. . 0,09 др. арк
19. Мордвінова І. Перспективи використання прогресивних ідей польського досвіду в українських школах / І.Мордвінова // Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст : матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 5 червня 2014 р.). – Київ : Педагогічна думка, 2014. – С. 82–84. Обсяг тез – 0, 08 др..
110.  Мордвінова І. Стратегії здоров’язбережувального виховання в польських школах / І.Мордвінова // Педагогіка здоров’я : збірн. наук. праць ΙY Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 210-річчю з дня заснування Харківського національного педагогічного університету імені Г. Сковороди. – Харків : ХНПУ імені Г. Сковороди, 2014. – С. 365–367. Обсяг тез –
 0, 13 др.
111. : МохоньокЗ.А. Формування здорового способу життя учнів як пріоритетне завдання модернізації професійної підготовки сучасного вчителя / З.А.Мохоньок // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» (4-5 березня 2014року, м. Суми). 0,08 др. аркТом 1. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С. 173-175;
112. МохоньокЗ.А. Формування здорового способу життя учнів середніх навчальних закладів Канади на прикладі корінного населення / З.А.Мохоньок // матеріали V Міжнародного науково-практичного семінару студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна свідомість та крос-культурна взаємодія сучасної молоді» (27 березня 2014року, м. Суми) [за ред.: КузіковоїС.Б., ЄрмаковоїН.О., ПаськоК.М. та ін.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – С. 168-170. 0,08 др. арк
113. МохоньокЗ.А. Школи формування здорового способу життя і сучасні стратегії покращення здоров'я населення: досвід Канади / З.А.Мохоньок // матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Педагогічна компаративістика-20014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст» (5 червня 2014року, м. Київ) / Інститут педагогіки НАПН України / За заг. ред. О. І. Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2014. – С. 84-85; 0,08 др. арк
114. Клочкова Т.І. «Консолідований репутаційний ризик: аналіз досвіду діяльності британських університетів» // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст». Київ, 5 червня 2014 року. – С. 143-144. 0,04 др. арк.
115. Цьома С. П. Основні моделі здоровязбережувального виховання у сучасній Болгарії / С. П. Цьома // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 березня 2014 року, м.Суми). Том 1. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С. 121 – 123.0,04 др. арк.
116. Цьома С. П. Провідні напрями здоров’язбережувального виховання в умовах початкової школи Болгарії / С. П. Цьома // Неперервна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22–23 травня 2014 року, м. Умань. – Умань : ФОП Жовтий, 2014. – С. 132 – 134. 0,04 др. арк.
117. Цьома С. П. Соціальні фактори формування здоров’я молодших школярів Болгарії / С. П. Цьома // Педагогічна компаративістика – 2014 : якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст : матеріали науково-практичного семінару (Київ, 5 червня 2014 р.) / Інститут педагогіки НАПН України / За заг. ред.. О. І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2014. – С. 92 – 94. 0,05 др. арк.

Обновлено 10.12.2015 10:42