Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Видання 2013 року PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
07.07.2015 07:03

Список наукових праць викладачів кафедри педагогіки

Монографії

1. Творча спадщина А.С. Макаренка: осмислення історичного досвіду та інноваційного потенціалу : [монографія] / [за заг. ред.. проф. А.А. Сбруєвої]. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – 380 с. (15,8 др.арк.)

2. Змістові інновації у професійній підготовці магістрів соціальної педагогіки : монографія / за ред. проф. А. А. Сбруєвої, доц. О. М. Полякової. – 2013. – 427 c.(17,8др.арк.)

3. Сбруєва А.А. Чинники ефективності авторської школи А. С. Макаренка / Сбруєва А. А., Кудренко А. І. // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка : монографія. За заг. ред. доктора педагогічних наук, професора М. К. Подберезського. – Х. : Цифрова друкарня № 1., 2013.. – С. 99-120 (1 др.арк., авторські – 0,7 др.арк.)

4. Чистякова І. А. Організаційно-педагогічні засади діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії : монографія / І. А. Чистякова. – Суми : ВВП «Мрія» ТОВ, 2013. – 182 с. (7,5 др.арк.)

5. Чернякова Ж. Ю. Інтернаціоналізація освітнього простору старшої школи Великобританії : монографія / Ж. Ю. Чернякова ; Сум. держ. пед. ун-т. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія» ТОВ, 2013. – 200 с. (8,3 др.арк.)

6. Антонова О.Є. Інноваційність ідей А.С.Макаренка в педагогіці ХХІ століття /О.Є. Антонова // за ред. О.А.ДубасенюкМонографія. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 40-48. (0,3 др. арк.)

Посібники

1. Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка : навч. посібник (Гриф МОН України) / А. А. Сбруєва // Cуми : Університетська книга, 2013.‒ 300 с. (16,09 др.арк.)

 1. 2. Коваленко Н. В. Соціальна робота в пенітенціарній системі України : навч. пос. / Н. В. Коваленко, О. Б. Кривонос, Ж. Ю. Чернякова, І. А. Чистякова. – Суми : ВВП «Мрія» ТОВ, 2013. – 248 с. (10,3 др.арк.)

3. Кривонос О. Б. Соціальний супровід клієнта : Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ольга Борисівна Кривонос. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 161 ст. (6,7 др.арк.)

4. Педагогічна практика. Ч. 2 : навч-метод. посіб. : вид. 4-е, доп. і перероб. / [за ред. А. А. Сбруєвої]. Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – 176 с. (7,3 др. арк.)

5. Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін : навчально-методичний посібник / [Сбруєва А. А., Луценко О. А., Полякова О. М. та ін.]; за ред. О. М. Полякової. – Суми : Вид-во Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка. – 168 с. (7 др. арк.)

 1. 6.Студентська наукова робота із соціальної педагогіки : навч.-метод. пос. / укл. Сбруєва А. А., Козлова О. Г., Чистякова І. А. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 84 с. (3,5 др. арк. Авторські – 2,5)

7. Організаційні засади магістерської підготовки за спеціальністю 8.01010601 «Соціальна педагогіка» / Автори-упорядники Г. В. Волошко, О. Г. Козлова, А. А. Сбруєва, / за ред. доктора педагогічних наук, професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 96 с. (4 др. арк.)

8. Антонова О.Є. Методологія наукової діяльності Навчальний посібник(Гриф МОН України):Вид. 3-тє, перероб. / Д.В. Чернілевський, О.Є. Антонова, Л.В. Барановська та ін. / За ред. проф. Д.В. Чернілевського. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2012. – 364 с. (авторські – с. 89-99). (15,2 др. арк.; авт. 0,4 др. арк.)

Методичні рекомендації та робочі програми:

1. Год Б. Методичні рекомендації до написання та захисту рефератів, курсових і кваліфікаційних робіт з історичних дисциплін: [посіб. для студ.] / Б. Год, О.Лахно. – 4-е вид., перероб. і допов. – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2013. – 140 с. (8,2 др. арк.; авт. 4,2 др. арк.)

2. Волошко Г.В. Методичні рекомендації щодо створення соціально-педагогічної реклами  СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 76 с. (3,2 др. арк.)

Збірники наукових праць

 1. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / за заг. ред. проф. А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. (Виходить вісім разів на рік).
 2. Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих вчених / за ред. проф. А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. (Виходить двічі на рік).

Статті у фахових виданнях

 1. Сбруєва А. А.Навчання обдарованих і талановитих дітей: порівняльно-педагогічний аналіз зарубіжного досвіду /А. А. Сбруєва // Педагогічні науки, теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – № 8 (34). – С. 108-120 (0,5 др.арк.)
 2. Сбруєва А. А., Козлова О.Г.Чинники побудови ефективної освітньої організації /А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова // Педагогічні науки, теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 111 – 122. (0,5 др.арк.)
 3. Сбруєва А. А. Інтернаціоналізація вищої освіти: пріоритети комплексної стратегії Європейського Союзу /А. А. Сбруєва // Вища освіта України, 2013. – № 3.
 4. Антонова О.Є., Дубасенюк О.А. Проблема становлення і розвитку науково-педагогічних шкіл / О.Є. Антонова , О.А. Дубасенюк //Рідна школа. – 2012. - № 12 . – С. 65-71. (0,3 др. арк.)
 5. Бойченко М. Особливості розвитку культури якості вищої освіти в європейських ВНЗ / М. Бойченко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – 2013. – № 6. – С. – 13-25 (0,5 др. арк.)
 6. Год Б. Місце освіти в суспільно-політичному русі США 20-40-х років ХІХ століття/ Б. Год // Педагогічні науки: [зб. наук. праць]. – Вип. 1 (57) – Полтава: ПНПУ, 2013. С. 103-110 (0,6 друк. арк.)
 7. Довгополова Г. Г. Можливості впровадження американського досвіду розвитку культури школи в умовах реформування вітчизняної освіти / Г. Г. Довгополова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – № 5(31). – 2013. – Суми : СумДПУ, 2013. – С. 11–18. (0,3 др. арк.)
 8. Коваленко Н.В.Проблема ресоціалізації в пенітенціарії та у змісті магістерської підготовки соціальних педагогів /Н.В.Коваленко // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : наук.-метод. журн..- К.. – 2013 – № 3-4 -С. 157-161(0,3 др. арк.)
 9. Кривонос О. Б. Активізація пізнавальної діяльності учнів в умовах еврестичного навчання / О. Б. Кривонос // Педагогічні науки: Теорія, історія, інноваційні технології : Збірник наук. праць. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 3 (21). – С. 159 – 168. (0,4 др. арк.)
 10. Листопад О.В. Тенденції розвитку інформаційної освіти в умовах переходу до інноваційної моделі / О.В. Листопад // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр../[редкол.: Т.І. Сущенко та ін.]. – Запоріжжя, 2013, с. 208 – 221. (0,5 др. арк.)
 11. Мартиненко Д.В. Розвиток національного шкільництва в Україні уст. як предмет наукових досліджень / Д.В. Мартиненко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. [Педагогічні науки]. – 2013. – № 10 (269) травень. – С. 280-289.(0,6 др.арк.)
 12. Мартиненко Д.В. Розвиток освіти на Лівобережній та Слобідській Україні уст.: джерелознавчий аспект / Д.В. Мартиненко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : [науковий журнал] / ред. кол.: А.А. Сбруєва(гол. ред.) [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С.42-53.(0,7 др.арк.)
 13. Огієнко О.І.Освіта впродовж життя як визначальна умова професійної самореалізації особистості / О.І. Огієнко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: зб.наук. праць – Вип. 39. – 2013.- С. 108-111 (0,5 др. арк.)
 14. Огієнко О.І.Напрями самореалізації особистості в контексті життєвого шляху / О.І. Огієнко //Вісник Черкаського університету. Серія: педагогічні науки. – 2013. – Випуск № 1 (254). – С. 87-91.(0,5 др. арк.)
 15. Огієнко О.І.Розвиток полікультурної освіти: досвід Франції
  /О.І. Огієнко // Вища освіта України. – Дод. 2, до №3, Т.VII(34). - Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» – К., 2013. – С. 119-126 (0,5 др. арк.)
 16. Огієнко О.І.Соціокультурна компетентність у професійній підготовці майбутнього фахівця /О.І. Огієнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал СумДПУ імені А.С. Макаренка. - № 4(30). – 2013. – С.247-254 (0,5 др. арк.)
 17. Осьмук Н. Г. Методика А.С. Макаренка: новаторство теоретико-практичних засад // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка. − 2013. − № 3 (29).− С.45−54 (0,4 др. арк)
 18. Осьмук Н. Г. Провідні напрями діяльності НКО УСРР щодо вивчення зарубіжного освітнього досвіду // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 643. Педагогіка та педагогіка. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2013. – С. 114−119. (0,4 др. арк)
 19. Осьмук Н. Г. Зарубіжний педагогічний досвід як чинник модернізації професійної підготовки українського вчительства: до історії питання // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шобура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. − Вип.14. – С. 352−355. (0,4 др. арк)
 20. Осьмук Н. Г. Вивчення прогресивного досвіду в галузі освіти: вітчизняні досягнення 20–30-х років XX століття // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін.]. − Запоріжжя, 2013. – Вип. 30 (83). – С. 58 – 66. (0,35 др. арк)
 21. Пасько Н. А. Сутність та відмінні ознаки реформ вищої освіти // Науковий збірник з педагогіки «Наукові записки НДУ: Серія: Психолого-педагогічні науки» жовтень 2013р. С. 125-137 (1 др. арк.)
 22. Полякова О. М. До питання про правову соціалізацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / О. М. Полякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : Науковий журнал. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – №4 (30). – С. 376-381. (0,2 др. арк.)
 23. Полякова О. Сутність соціально-педагогічного супроводу батьків-вихователів дитячого сімейного типу та його особливості / О. Полякова, Л. Пономаренко // педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи: у 3-х томах. Т. 2. Теорія і практика педагогічної науки та освіти: досвід, інноватика, прогнозування : Зб. Наук. Пр. / За ред. М. Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмида. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 185-193. (0,4 др. арк.)
 24. 67. Сбруєв М.Г. Теоретичні засади управління науковою роботою в державних університетах США / М. Г. Сбруєв // Теоретичні питання культури, освіти і виховання.Збірник наукових праць, вип. 46, КНЛУ, 2012, с. 135-140. (0,2 др. арк.)
 25. Сбруєв М.Г. Матриця компетенцій адміністраторів наукових досліджень в американських університетах / М. Г. Сбруєв //Порівняльна професійна педагогіка, – Київ–Хмельницький, № 1.− 2013, С. 181-188. (0,3 др.арк.)
 26. Чернякова Ж. Ю. Інтернаціоналізація освітнього простору старшої школи Великобританії: змістові засади / Ж. Ю. Чернякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : зб. наук. пр. / редкол.: А. А. Сбруєва (відп. ред.) [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 132–142. (0,4 др.арк.)
 27. Чернякова Ж. Ю. Професійно-педагогічна підготовка вчителя в контексті інтернаціоналізації освітнього простору Великої Британії: компетентнісний підхід / Ж. Ю. Чернякова // Порівняльна професійна педагогіка № 1(5), 2013 : наук. журнал /голов. ред. Н. М. Бідюк. – К. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – С. 154–162. (0,3 др.арк.)
 28. Чернякова Ж. Ю. Інтернаціоналізація європейського освітнього простору: етапи розвитку та пріоритетні завдання / Ж. Ю. Чернякова // Порівняльно-педагогічні студії. Науково-педагогічний журнал. – № 4, 2013. – Умань: Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, 2013. – С. 142-154 (0,5 др.арк.)
 29. Чернякова Ж. Ю. Моніторинг якості інтернаціоналізованої освіти: досвід великої Британії. // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / [ за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2013. № 3. – С. 168-180 (0,5 др.арк.)
 30. Чистякова І. А. Розвиток та поширення освітніх інновацій як предмет порівняльно-педагогічних британознавчих досліджень / І. А. Чистякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. - № 1 (27). – С. 142–152. (0,4 др.арк.)
 31. Чистякова І. А. Особливості ресоціалізації неповнолітніх засуджених в умовах пенітенціарної системи України / І. А. Чистякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. - № 5 (31). – С. 410–421. (0,5 др.арк.)
 32. Чистякова І. А. Особливості діяльності університетських мереж: європейський контекст / І. А. Чистякова // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал. – К.–Хмельницький : ХНУ, 2013. – С. 127–135. (0,3 др.арк.)
 33. Чистякова І. А. Змістові особливості діяльності інноваційної освітньої мережі Європейська Асоціація Університетів / І. А. Чистякова // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал. – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2013. – № 4. – С. 85–92. (0,3 др.арк.)

Статті у інших виданнях

 1. Антонова О.Є. Здоров’язбереження учнів початкової школи як засіб досягнення сталого розвитку держави/ О.Є. Антонова // Сталий розвиток: проблеми та перспективи : зб. наук. праць / за ред. О.А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2013. – С. 232-241. (0,4 др. арк.)
 2. Антонова О.Є. Здоров'язберігаюча компетентність особистості/ О.Є. Антонова // Магістр медсестринства: український науково-практичний журнал. – Житомир: Житомирський інститут медсестринства, 2013. С. 10-17. (0,3 др. арк.)
 3. Антонова О.Є. Побудова здоров'язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу (із досвіду діяльності шкіл Житомирщини) / О.Є. Антонова // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – Київ, 2013. – Вип. 78. – С. 204-210. (0,3 др. арк.)
 4. Антонова О.Є. Він прожив за життя три життя / О.Є. Антонова // Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського: зб. наук. праць / за заг. ред. проф. М. В. Левківського.–Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. –С. 6-23. (0,7 др. арк.)
 5. Год Б. Джерелознавча база дослідження педагогічної думки доби європейського Відродження: особливості, підходи, методи опрацювання / Б. Год // Педагогічний дискурс: [зб. наук. праць; гол. ред. І.М. Шоробура]. – Хмельницький: ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 156-161 (0,72 дрк. арк.).
 6. Огієнко О.І.Компетентністний потенціал інноваційних педагогічних технологій у вищій школі: зарубіжний досвід. Інноваційність у науці і освіті: наукове видання до ювілею професора, доктора хабілітованого Франтішека Шльосека / О.І. Огієнко // [В. Кремень / голова ред. кол., Е. Куніковські (заст. голови), Н. Ничкало (заст. голови); упоряд.: Н. Ничкало; І. Савченко: Хмельницький національний університет. -  К. :Богданова А.М., 2013. – 580 с. – С. 405-(0,5др. арк.). 
 7. Огієнко О.І.Акмеологічний підхід у контексті освіти дорослих /О.І. Огієнко // Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна: зб.наук.праць /[редкол: Н.Г. Ничкало та ін..; Інт-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України]. – К.: Богданова А.М., 2013. – 2013. – 456с. – С 160-166 (0,5 др. арк.)
 8. Огієнко О.І.Модульно-компетентнісний підхід у професійній освіті: європейський вимір /О.І. Огієнко //Професійна освіта: педагогіка і психологія: Україно -Польський журнал/За ред. І.Зязюна, Н.Ничкало, Т. Левовицького, І. Вільш. – Київ; Ченстохова, 2013. – Вип.XV. –C. 335-342 (0,5 др. арк.)
 9. Полякова О. М. Аксіологічні основи соціально-педагогічної роботи А.С. Макаренка з неповнолітніми правопорушниками / О. М. Полякова, О. Г. Козлова //Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка.– Полтава, 2013. Випуск 11. – 266-269. (0,3 др. арк.)

Статті у закордонних виданнях

 1. Антонова Е.Е. Сущность и структура психолого-педагогического сопровождения одарённого ребёнка в общеобразовательной школе// Вектор науки Тольяттинского государственного университета : Серия: Педагогика, психология. – № 1 (12). – 2013. –С. 25-29. (0,2 др. арк.)
 2. Антонова Е.Е. Психолого-педагогическое сопровождение одарённого ребёнка как реализация личностно ориентированного подхода// Одарённый ребёнок : научно-практический журнал. - № 3. – 2013. – М., 2013. – С. 126-139. (0,3 др. арк.)
 3. Год Б. Эразм Роттердамський: у истоков европейского экуменизма / Б. Год // Zod's voice Coptic Church – 2013. – № 3 (121). – 8 августа. – р. 9-13 (0,4 др. арк.).
 4. Довгополова А. Г.Развитие организационной культуры школы в концепции «Заботливой школы»/ А. Г. Довгополова // Учёные записки университета имени П. Ф. Лесгафта : Научно-теоретический журнал. – № 2(96). – Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского политехнического университета, 2013. – С. 40–44. (0,3 др. арк.)
 5. Довгополова А. Г.Концепция профессиональной учебной общины в современной американской теории образования/ А. Г. Довгополова // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия : Педагогика, психология. – № 2(13). – Тольятти : Издательство Тольяттинского государственного университета, 2013. – С. 101–104.( 0,3 др. арк.)
 6. Листопад Е.В. Развитие инклюзивного образования в Украине / Е.В. Листопад // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология : [ежеквартальный научный журнал] / [ред. кол. : М.М. Криштал (глав. ред.) и др.]. – Тольятти : Издательство Тольяттинского государственного университета, 2013. – С. 171-174. (0,2 др.арк.)
 7. Мартыненко Д.В.Влияние представителей киево-могилянской учености на развитие образования в Российской империи/ Д.В. Мартыненко// Вестник науки Тольяттинского государственного университета. Серия. Педагогика,психология. – Тольятти , 2013. – № 2(13). – С. 195-197.(0,др.арк.)
 8. OgienkoO.Transgressiveapproachtoout-of-schooleducationinPoland/OlenaOgienko// Наукові записки Кіровоградського держ.пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 120. – С. 48-56 (0,5 др. арк.)
 9. OgienkoO. TheProblemofWomen’sEducationFormationintheContextofPedagogicalThinking / O.Ogienko,O.Terenko // Nauka I Studia. – Poland: Przemysl.- №11 (79) – 2013.-P. 18-24.(0,5 др. арк.)
 10. OgijenkoOlenaInterdyscyplinarnośćwspółczesnejpedagogika:aspectmetodologiczny/Interdyscyplinarnoscpedagogikaijejsubdyscypliny/podredakcjaZofiiSzaroty,FranciszkaSzloska.Radom:WydawnictwoNaukoweInstytutuTechnologiiEksploatacji–PIB, 2013. –P. 114-123 (0,5 др. арк.)
 11. Сбруев Н.Г. Ассоциации университетских администраторов научных исследований: американский опыт создания профессионального сообщества / Н. Г. Сбруев // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология : [ежеквартальный научный журнал] / [ред. кол. : М.М. Криштал (глав. ред.) и др.]. – Тольятти : Издательство Тольяттинского государственного университета, 2013. – С.263-267. (0,3 др.арк.)

Тези

1. Сбруєва А.А. Етапи розвитку макаренкознавчих досліджень у Сумському педагогічному університеті / А.А. Сбруєва // Творча спадщина А.С.Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11-12 березня 2013 року, м. Суми). – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – С. 35-37. (0,1 др.арк.)

2. Сбруєва А.А. Соціальний вимір Болонського процесу: «pro» та «contra» реформаційних змін / А.А. Сбруєва // Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи : матеріали міжн. науково-практ. конф., 17-18 жовтня 2013 р. м. Умань. ‒ Умань : ПП Жовтий О.О., 2013. ‒ Ч.2. ‒ С.172-175. (0,2 др.арк.)

3. Сбруєва А.А. Культурозмінювальний потенціал Болонського процесу / А.А. Сбруєва // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції», м. Суми, 1-3 жовтня 2013 року. – Суми, 2013. – С. 164-166. (0,2 др.арк.)

4. Сбруєва А.А. Студенто-центроване навчання: інноваційна освітня парадигма Болонського процесу / А.А. Сбруєва // Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті :матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 21-22 листопада 2013 р. – Суми, 2013. – С. 24-27 (0,1 др.арк.)

5. Сбруєва А.А., Козлова О.Г. Компетентності викладача вищої школи як менеджера інновацій / А.А. Сбруєва, О.Г. Козлова // Управлінські компетенції викладача вищої школи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (14-15 березня 2013 року) / ред. кол.: В.П. Андрущенко (голова), Г.О. Нестеренко (заст. голови) та ін.К.: Вид-во НПУ імені М. Драгоманова, 2013. (268 с.) С.29-31(0,2 др.арк.)

6. Антонова О.Є. До історії становлення дослідницького навчання// Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 листопада 2013 року, м. Київ. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2013. – С. 6-13. (0,3 др. арк.)

7. Бабич В.Г. Пам’ятник А.С. Макаренко с в Сумах / Бабич В.Г. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття» (Суми, 11-12 березня 2013 р). – Суми : Видавництво Сум ДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – С. 196-198. (0,1 др. арк.)

8. Год Б. Духовна виховна традиція у східнослов’янських народів (ХVΙ – початок ХVΙΙ століття) / Б. Год // Актуальні питання всесвітньої історії та методики їх викладання: [зб. наук. праць за матер. доп. і повід. Восьмого Всеукр. наук.-практ. сем. (28-29 березня 2013 року)]. – Полтава: ПНПУ, 2013. – С. 127-139 (0,65 др. арк.).

9. Год Б. Родинне виховання у творчій спадщині гуманістів епохи європейського Відродження / Б. Год, Н. Год // Слов’янський збірник: [зб. наук. і наук.-публіцист. пр.; украд. Л.Л.Безобразова]. – Вип. 12. – Полтава: Техсервіс, 2013. – С. 5-12 (0,35 друк. арк.).

10. Год Б. У витоків педагогічної освіти Полтавщини: П.М. Койнаш / Б. Год // Освітнє краєзнавство і формування лідерської компетентності у сучасній школі: дослідження біографій випускників: [матер. обл. наук.-практ. сем., 5листопада 2013]. – Полтава: ПОІПОП, 2013. – С. 43-47 (0,35 друк. арк.).

11. Год Б. Інноваційна діяльність у загальноосвітньому навчальному закладі як управлінська проблема / Б. Год, О. Чорней // Педагогічна майстерність: навчально-методичне забезпечення теорії і технології професійного розвитку вчителя (до 95-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського): [матер. Всеукр. наук.-практ. сем., 26 вересня 2013 р.]. – Полтава: ПНПУ, 2013. – С. 19-20 (0,2 друк. арк.).

12. Довгополова Г. Г. Професійний розвиток учителів у концепції школи як організації, що навчається / Г. Г. Довгополова // Перспективи розвитку наукових досліджень у 21 столітті : Збірник наукових доповідей, 27-28 лютого 2013 року. – Щецин :Sp.zo.o. «Diamond trading tour», 2013. – С. 9–11. (0,1 др. арк.)

13. Довгополова Г. Г. Тенденції розвитку культури школи в контексті реформи середньої освіти США80-х років ХХ – початку ХХІ століття/ Г. Г. Довгополова // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції : інтеркультурний вимір : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції», м. Суми, 1–3 жовтня 2013 року. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – С. 37–38. (0,1 др. арк.)

14. Коваленко Н. В. Формування пізнавальної активності студентів у процесі вивчення педагогічних онов перевиховання засобами відеодосвіду А.С. Макаренка /Н.В.Коваленко// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття» (Суми, 11-12 березня 2013 р). – Суми : Видавництво Сум ДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – С. 6-8 (0,1 др. арк.)

15. Кривонос О. Б. Використання досвіду А. С. Макаренка у формуванні статевої культури школярів / О. Б. Кривонос // Творча спадщина А. С. Макаренка у контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ ст.: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11-12 березня 2013 року, м. Суми). – Суми: Вид-во: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 109-112. (0,15 др. арк.)

16. Кривонос О.Б. Розвиток і формування професійно-творчої особистості / О.Б. Кривонос // Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції: матеріали III Міжнародної наукової конференції ( 1 – 3 жовтня 2013 року). – Суми: Вид-во: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 75 – 76. (0,1 др. арк.)

17. Кривонос О.Б. Дидактична адаптація – важливий чинник самореалізації майбутнього вчителя / О.Б. Кривонос // Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті: матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю ( 21 – 22 листопада 2013 року). – Суми: Вид-во: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 19 – 21. (0,1 др. арк.)

18. Листопад О.В. Тенденції розвитку інклюзивної освіти у Великій Британії / О.В. Листопад // Педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст: матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 10 червня 2013 р.)/ Ін-т педагогіки НАПН України/ За заг. ред. О.І Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2013, с. 39-40. (0,1 др. арк.)

19. Листопад О.В. Принципи управління процесом інформатизації освіти / О.В. Листопад // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи/ Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи», 22-24 травня 2013 року: тези доповідей/ Відп. за вип. Стадник Б.І. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013, с. 134-136. (0,1 др. арк.)

20. Листопад О.В. Аналіз механізмів відновлення інноваційного педагогічного досвіду А.С. Макаренка у масовій практиці / О.В. Листопад // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11 – 12 березня 2013 року, м. Суми).- Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013, с.18 – 21. (0,15 др. арк.)

22. Листопад О.В. Стратегії відкритої освіти в умовах інноваційного розвитку / О.В. Листопад // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір: матеріали IIІ Міжнародної наукової конференції «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції», м. Суми, 1-3 жовтня 2013 року. - Суми, 2013, с. 102 – 104. (0,1 др. арк.)

23. Листопад О.В. Проблема класифікації теорій управління інноваційним розвитком освіти / О.В. Листопад // Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи: матеріали міжн. науково-практ. конф., 17 – 18 жовтня 2013 р. м. Умань. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2013. – Ч.2, с. 113 – 115. (0,1 др. арк.)

24. Листопад О.В. Зарубіжні стратегії попередження професійного згорання вчителя / О.В. Листопад // Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті: матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю (Суми, 21 – 22 листопада 2013 р.). – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.. Макаренка, 2013, с.50-53(0,15 др. арк.)

25. Мартиненко Д.В. Розвиток пансіонної освіти на Сумщині: досвід XVIII століття / Д.В. Мартиненко // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації» (29-30 листопада 2013 р., м. Суми) / ред. кол.: В. С. Бугрій (наук. ред.) [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – С. 65-67.(0,1 др.арк.)

26. Огієнко О.І. Спадщина А.С. Макаренка в контексті розвитку сучасних педагогічних технологій /О.І. Огієнко // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11-12 березня 2013 року, м. Суми). – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – С.24-26 (0,1 др. арк.)

28. Осьмук Н. Г., Зосименко О. В. Основи педагогічного проектування у виховній системі А.С. Макаренка / Н.Г. Осьмук, О.В. Зосименко // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11−12 березня 2013 року. м. Суми). − Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 26−28. (0,1 др. арк.)

29. Осьмук Н. Г. Мобільність як провідний принцип і мета Болонського процесу / Н.Г. Осьмук // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції : інтеркультурний вимір : Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції», м. Суми, 1−3 жовтня 2013 року. – Суми, 2013. – С. 141−143. (0,1 др. арк.)

30. Осьмук Н. Г. Університетська освіта в умовах глобалізованого світу / Н.Г. Осьмук // Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи : матеріали міжн. науково практ. конф., 17−18 жовтня 2013 р., м. Умань. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2013 – Ч. 2. – С. 132−134. (0,1 др. арк.)

31. Осьмук Н. Г., Крикуненко Я. О.Ретроспектива становлення логопедії як спеціального напряму світової та вітчизняної педагогічної науки / Н.Г. Осьмук, Я.О. Крикуненко // Наукові записки : збірник наукових праць молодих учених і аспірантів ХГПА / [Історико-педагогічні дослідження в Україні: сучасний стан та тенденції]. – Хмельницький , ХГПА. – 2013. – Вип. II. . – С. 120−126. (0,3 др. арк.)

32. Пасько Н. А. Цінність педагогічних та управлінських підходів А.С. Макаренка у світлі суспільства ризику / Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ ст.» (11 – 12 березня 2013р). – Суми, 2013. – С.236 – 239. (0,1 др. арк)

33. Пасько Н. А. Менеджереалізм та його вплив на зростання кількості науково-педагогічних працівників, що працюють на умовах неповної занятості: приклад Австралії / Міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта у глобальному світі: традиції, сьогодення та перспективи» (17 – 18 жовтня 2013р.). – Умань, 2013. (0,1 др. арк.)

34. Пасько Н. А. Глобалізація, неолібералізм та університети /Міжрегіональна науково-практична конференція з міжнародною участю «Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості вінноваційній освіті»(21- 22 листопада 2013р.) – Суми, 2013р.

35. Пасько Н. А. Дихотомія бізнесової моделі та моделі колегіального управління в університетах / IIІ Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції» ( 1–3 жовтня 2013 р.). - Суми, 2013р. (0,1 др.арк.)

36. Пасько Н. А. Тенденції стандартизації змісту вищої освіти в Австралії: приклад університету Ля Троба / Всеукраїнський науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст». – Київ, 2013 (10 червня). – С. 153 – 155. (0, 1 др.арк)

37. Полякова О. М. Структура професійних ціннісних орієнтацій А. С. Макаренка / О. М. Полякова // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХі століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11-12 березня 2013 року, м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 209-212.(0, 1 др.арк)

Полякова О.М. Социально-педагогическая работа А. С. Макаренко с несовершеннолетними правонарушителями: попытка анализа через призму деятельностной концепции // Воспитание человека – дело счастливое и посильное: сборник материалов по итогам Международных социально-педагогических чтений, посвященных 125-летию Антона Семёновича Макаренко: Воспитание человека – дело счастливое и посильное. – Москва : РГСУ, 22 марта 2013 года. –.(0, 2 др.арк)

38. Рисіна М. Ю., Сенчуріна В. І. Професійне виховання на заводах комуни ім. Дзержинського / М. Ю. Рисіна, В. І. Сенчуріна // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11-12 березня 2013 року м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ ім.. А. С. Макаренка, 2013. – С. 239-244. (0, 2 др.арк)

39. Рисіна М. Ю., Галімова І. В. Проблеми інспектування навчальних закладів у Великій Британії: історико-педагогічний аспект/ М. Ю. Рисіна, І. В. Галімова // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції», м. Суми, 1-3 жовтня 2013 року. – Суми, 2013. – С. 157-160. (0, 1 др.арк)

40. Рисіна М. Ю. Педагогічна діяльність Б. Д. Грінченка / М. Ю. Рисіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації» (29-30 листопада 2013 року, м. Суми). – Суми, 2013 р. – С. 34-36 (0, 1 др.арк)

41. Сбруєв М.Г. Інтелектуальна власність і сучасна система трансферу результатів наукової діяльності: досвід США / М.Г.Сбруєв // Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції». – Суми (1-3 жовтня 2013 року), видавництво СумДУ 2013. – С. 162-164. (0, 1 др.арк)

42. Сбруєв М.Г. Система державної підтримки наукової діяльності сучасних університетів США: витоки і сьогодення / М.Г.Сбруєв // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи». – Умань (17-18 жовтня 2013 року), видавництво УДПУ 2013. – С. 175-178. (0, 1 др. арк)

43. Чернякова Ж. Ю. Педагогічна система А.С. Макаренка: застосування методів виховного впливу в пенітенціарних закладах / Ж. Ю. Чернякова // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11-12 березня 2013 року, м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. –С. 220 –222. (0, 1 др. арк)

44. Чернякова Ж. Ю. Нормативно-правові засади інтернаціоналізації освітнього простору в Україні / Ж. Ю. Чернякова // Педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 10 червня 2013 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О. І. Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2013. – С. 54 – 56. (0, 1 др. арк)

45. Чернякова Ж. Ю. Інтернаціоналізація освітнього простору: досвід Великої Британії / Ж. Ю. Чернякова // Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи : матеріали міжн. Науково-практ. конф., 17-18 жовтня 2013 м. Умань. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – Ч. 2. – С. 210-213. (0, 13 др.арк)

46. Чернякова Ж. Ю. Інтернаціоналізація як провідна тенденція розвитку сучасної освіти / Ж. Ю. Чернякова // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції : інтеркультурний вимір : матеріали IIІ Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції», м. Суми, 1-3 жовтня 2013 року. – Суми, 2013. – С. 209– 211. (0, 13 др.арк)

47. Чернякова Ж. Ю. Професійно-педагогічна підготовка британського вчителя в контексті інтернаціоналізації освітнього простору / Ж. Ю. Чернякова // Збірник статей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистість в екстремальних умовах» : [в 2 ч.] – Ч. І. – [ за ред. О. А. Кривопишиної, Б. І. Шуневича]. – Львів : ЛДУ БЖД, 2013. – С. 190–193. (0, 13 др.арк)

48. Чернякова Ж. Ю. Особливості формування соціокультурного простору в контексті інтернаціоналізації освіти / Ж. Ю. Чернякова // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 5 грудня 2013 р. – Рівне : РІ КУП НАП України, 2013. – С. 198-201. (0, 13 др.арк)

49. Чистякова І. А. Інноваційний потенціал педагогічного менеджменту А. С. Макаренка / І. А. Чистякова // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11–12 березня 2013 р., м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – С. 246–248. (0, 13 др.арк)

50. Чистякова І. А. Творче використання прогресивного досвіду інноваційних шкільних мереж Великої Британії в Україні / І. А. Чистякова // Педагогічна компаративістика – 2013 : трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали наук.-практ. семінару (10 червня 2013 р.. м. Київ). – К. : Педагогічна думка. – С. 80–81. (0, 13 др.арк)

51. Чистякова І. А. Діяльність експертних університетських мереж Європи / І. А. Чистякова // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції» (1–3 жовтня 2013 р., м. Суми). – Суми, 2013. – С. 211–213. (0, 13 др.арк)

52. Чистякова І. А. Діяльність академічних університетських мереж: європейський контекст / І. А. Чистякова // Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17–18 жовтня 2013 р., м. Умань). – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – Частина ІІ. – С. 213–216. (0, 13 др.арк)

53. Чистякова І. А. Мережевий менеджмент вищої освіти: європейський контекст / І. А. Чистякова // Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю (21–22 листопада 2013 р.. м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – С. 192–194. (0, 1 др.арк)

Список наукових праць аспірантів кафедри педагогіки

Статті у фахових виданнях

 1. Вознюк В. В. Особливості співпраці британських розширених шкіл з громадою / В. В. Вознюк // Педагогічні науки : реалії та перспективи. – Вип. 41 : збірник наукових праць / за ред. проф.. В. П. Сергієнка. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 28-32. (0,2др.арк.)
 2. Драновська С. В. Історія України у змісті шкільних програм з історії (кінець 50-х – 70-ті рр.. ХХ ст..) / С. В. Драновська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред.. кол.: Побірченко Н. С. (гол. Ред..) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – Випуск 45. – С. 209-215. (0,3 др.арк.)
 3. Драновська С. В. Науково-методичні підходи до відбору фактичного і теоретичного матеріалу у змісті шкільного курсу історії України (60-90 рр. ХХ ст.) // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал. Вип. 2. / За ред. О. В. Михайличенка. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – С. 10-13. (0,3 др.арк.)
 4. Ковальова Н.О. Становлення авторських шкіл-господарств в Україні (XIX – початок XX століття) та особливості їх діяльності / Н.О. Ковальова // Науковий вісник: збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2013. – №3-4. С. 59-65.
 5. Ковальова Н.О. Система учнівського самоврядування в школах Миколи Неплюєва / Н.О. Ковальова // Історико-педагогічний альманах: Вип. 1. – Умань, 2013. – С. 18-21. (0,2 др.арк.)
 6. Ковальова Н.О. Педагогічні погляди М.М. Неплюєва та критичні оцінки його сучасників / Н. О. Ковальова // Сіверщина в історії України: зб. наук. праць: Вип. 6. – Київ-Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК,– С. 377-379. (0,2 др.арк.)
 7. Ковальова Н.О. Становлення авторських шкіл-господарств в Україні (XIX – початок XX століття) та особливості їх діяльності / Н.О. Ковальова // Науковий вісник: збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2013. – №3-4. С. 59-65. (0,3 др.арк.)
 8. Мордві нова І. В. Здоров'язбережувальне виховання молодших школярів Польщі та України» у фаховому збірнику Сумського педагогічного університету імені А.С. Макаренка «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології», 2013. - № 1(27). - С.95-102. Обсяг статті (0, 42 др.арк.)
 9. Повалій Т.Л. Зміст хореографічної освіти в Республіці Польща: інтеркультурний аспект / Т.Л. Повалій // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Мистецька освіта: історія, теорія, практика. – Луганськ, 2013. – № 17 (276). – С. 213-218. (0,2 др.арк.)
 10. Пономаренко Л. І. Досвід функціонування груп взаємопідтримки у сфері розвитку педагогічної компетентності батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу [електронний ресурс] / Л. І. Пономаренко // Науковий вісник Донбасу (педагогічні науки) – 2013. – №1 (21). – Режим доступу до журн. : http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN21/13plibst.pdf (0,др. арк.)
 11. Пономаренко Л. І. Інформаційно-освітній портал для батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу як засіб розвитку їх педагогічної компетентності / Л. І. Пономаренко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2013. – Випуск 7 (50). – С. 130 – 134. (0,5 др. арк.)
 12. Приходько Г. В. Джерела реконструкції досвіду й традицій соціостатевого виховання дітей в українській селянській родині ХІХ – початку ХХ ст.» // «ГЕНДЕР-PRO» : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. студентства і наукової молоді у збірник матеріалів конференції (19–20 квітня, 2013 р.). – Х., 2013. – С.74–77 (0,3 др.арк).
 13. Приходько Г. В. Гендерна тематика в історико-педагогічних дослідження // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі України. Розділ «Педагогічні науки». – Луцьк, 2013. – № 7. – С. 78–84 (0,5 др.акр.).
 14. Приходько Г. В. Роль гендерних стереотипів у контексті дослідження проблем сімейного виховання // Педагогіка середньої та вищої школи : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КДПУ», 2013. – № 38. – С. 257–261 (0,5 др.арк).
 15. Терьохіна Н. О. Особливості розвитку неформальної освіти в Україні / Н. О. Терьохіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології №3(29), 2013. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 79-87. (0,4 др.арк).
 16. Теслева Ю.В. Еволюція структури післядипломної музично-педагогічної освіти в другій половині ХХ століття / Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. Мистецька освіта: історія, теорія, практика. – Луганськ, 2013. – №17 (276). – С. 68-73. (0,2 др.арк).
 17. Філіппенко Н. Музична підготовка вчителів інтегрованого навчання в Польщі: регіональний аспект / Н. Філіппенко. – Вісник Луганського Національного університету імені Т. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Мистецька освіта: історія, теорія, практика. – Зб. наук. праць.  /  ред. кол.: В. С. Курило (гол.ред.) [та ін.] – Луганськ, 2013. - №17(276) вересень.– С. 228-234. (0,3 др.арк).
 18. Шаповалова О.В. Освітній моніторинг в управлінні якістю освіти / О.В. Шаповалова // «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія № 39- 2013. С.64-68 (0,2 др.арк).

Статті у закордонних виданнях

 1. Гончарова Ю. А. Отражение содержания правового образования в школьных программах курса «Основы советского государства и права» (1975 – 1991) / Ю. А. Гончарова // Культурология контексте гуманітарного знания : сборник статей в 3 ч., ч 1 / под ред. Г. А. Салтык; редколл. Т. Н. Арцыбашева, И. Г. Косихина. – Курск : Курский государственный університет, 2013. – С. 153-158.(0,25 др.арк)
 2. Долгова Н.А. Физическая культура как приоритетное направление государственной гуманитарной политики / Н. А. Долгова // Культурология в контексте гуманитарного знания : сборн. статей / под ред. Г. Салтык – Курск : Курск. гос. ун-т, 2013.– Ч. 1. – С. 201–207. (0,3 др.арк)
 3. Драновская С. В. Отображение проблем содержания обучения истории в научно-методической мысли 60 – 90 гг. ХХ в. / С. В. Драновская // Культурология в контексте гуманітарного знания : в 3 ч. Ч. 1 / под. ред. Г. А. Салтык; редколл. Т. Н. Арцыбашева, И. Г. Косихина. – Курск : Курский государственный университет, 2013. – 284 с. (0,25 др.арк)
 4. TerenkoО. О. SimilaritiesandDifferencesofWomen'sEducationDevelopmentintheUSAandUkraine / Terenko О. О. // Вектор науки Тольяттинского государственного университетаю - Серия педагогика, психология №2. - 2013. - С.280-282. (0,15 др.арк)
 5. Terenko О. О. Ogienko О. О. The Problem of Women's Education Formation in the Context of Pedagogical Thinking / Terenko O. O. // Nauka I Studia. -Poland: Przemysl. #11 (79)-2013. P. 18-24.. (0,3 др.арк)
 6. Кормилец С. В. «Организация учебно-воспитательного процесса в кадетських корпусах» // Институты гражданського общества в модернизации социокультурного и образовательного пространства России: материалы Девятой межрегиональной научно-практической конференции / Под ред. А.В. Репринцева: В 2 т. – Т.2. – Курск: Курск. гос. ун-т, 2012. – С. 81-87. (0,35 др.арк)
 7. Кормилец С. В. «Организационно-педагогические основи развития кадетских корпусов как заведений общего образования» // 36. наук, пр LIIМіжнародної науково-практичної конференції «Освіта як основа розвитку людства в умовах інформаційного средовища суспільного домінування». - Лондон: IASHE, 2013.-С. 82-84. (0,15 др.арк)
 8. Мордвінова і. В. Стан дослідженості проблеми здоров'язбережувального виховання молодших школярів Польщі / І. В. Мордвінова // Наука - от теории к практике» / Science - odteoriidopraktyki», Сопот / Sopot, 2013. - C. 9-14.( 0, 33)

Статті у інших виданнях

 1. Максименко Т. М. Педагогічна спрямованість як мотиваційна передумова професіоналізму майбутнього педагога / Т. М. Максименко // Магістр : збірник матеріалів науково-практичної конференції «Наукові пошуки молодих вчених» (14 травня 2013 р., м. Суми)
 2. Самойлова Ю.І. Інноваційні шкільні мережі у США: історико-ретороспективний аналіз розвитку / Ю.І. Самойлова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. - Ялта, 2013. - Випуск 41. Частина II. - С. 239-244. (0,25 др.арк.)
 3. Самойлова Ю.І. Особливості професійного розвитку вчителів в умовах діяльності інноваційних шкільних мереж США / Ю.І. Самойлова // Порівняльна професійна педагогіка. - К.- Хмельницький : ХНУ, 2013. - Випуск 1. - С. 232-239. (0,3 др.арк.)
 4. Клочкова Т.І. Менеджмент ризиків у системі вищої освіти Великої Британії: аналіз соціально-економічного та політичного контексту / Т.І. Клочкова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. - Ялта, 2013. - Випуск 41. Частина II. - С. 113-118. (0,25 др.арк.)
 5. Клочкова Т.І. Проблема суспільства ризику як чинника впливу на трансформацію менеджменту вищої освіти у працях зарубіжних учених / Т.І. Клочкова// Порівняльна професійна педагогіка. - К- Хмельницький : ХНУ, 2013. — Випуск 1.-С. 119-127. (0,4 др.арк.)

Тези

 1. Долгова Н.О. Емпіричне дослідження сучасного стану фізичного виховання та спорту в університетах Польщі / Н. О. Долгова // Педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (10 червня 2013 р., м. Київ) / ред. кол. : О. І. Локшина (голов. ред.) [та ін.] – К : Педагогічна думка, 2013. – С. 130–131. (0, 1 др.арк)
 2. Долгова Н.О. Використання танцювальних технологій у фізичному вихованні студентів польських університетів / Н. О. Долгова // Техніка Ж.-Далькроза як засіб творчого самовираження особистості майбутнього вчителя мистецьких дисциплін : матеріали Міжнародного науково-практичного семінару (25-26 червня 2013 р., м. Умань) / ред. кол. : О. В. Дудник (голов. ред.) [та ін.] – Умань : УДПУ, 2013. – С. 32–35. (0, 1 др.арк)
 3. Долгова Н.О. Гармонійний розвиток особистості у процесі фізичного виховання в університетах Польщі / Н. О. Долгова // Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції : матеріали IIІ Міжнародної наукової конференції (1–3 жовтня 2013 р., м. Суми) / ред. кол. : Г. Ю. Ніколаї (голов. ред.) [та ін.]. – Суми : СумДПУ, 2013. – С. 38 – 39. (0, 1 др.арк)
 4. Клочкова Т.І. Змістова характеристика ризиків діяльності університетів Великої Британії // Матеріалів II Міжнародної конференції «Міжнародне співробітництво в умовах глобалізації». Частина І. м. Алушта, 19-22 вересня 2013 р.-С. 178-183(0, 2 др.арк)
 5. Ковальова Н. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття», на базі Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, 11-12 березня 2013 р. ­ С. 60-62. (0, 1 др.арк)
 6. Ковальова Н. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології реалізації освітньо-професійної програми підготовки фахівців з початкової освіти, на базі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 18-19 квітня 2013 р. (0, 1 др.арк)
 7. Максименко Т.М. Педагогічна спрямованість як складова професіоналізму педагога // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (11‒12 березня, 2013 р.). – Суми, 2013. ­ С. 165-167. (0, 1 др.арк)
 8. Максименко Т. М. Зміст та структура професійно-педагогічної позиції педагогаь / Т. М. Максименко // Матеріали науково-методичної конференції викладачів, співробітників і студентів КІСумДУ (25 квітня 2013 р., м. Конотоп). – І. – Суми : Видавництво СумДУ, 2013. – С. 142-144. (0, 1 др.арк)
 9. Максименко Т. М. Психологічна культура як складова особистості викладача вищого навчального закладу / Т. М. Максименко // Психологічна просвіта у навчальному закладі: сутність, проблеми, перспективи : матеріали регіонального семінару з міжнародною участю (31 жовтня 2013 р., м. Суми). – СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – С. 25-26. (0, 1 др.арк)
 10. Максименко Т. М. Педагогічна спрямованість як складова професіоналізму педагога / Т. М. Максименко // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (11‒12 березня, 2013 р.). – Суми, 2013. ­ С.165-167. (0, 1 др.арк)
 11. Мордві нова І. В. Здоров'язбережувальне виховання молодших школярів Польщі / І. В. Мордвінова // Релігія, релігійність, філософія та гуманістика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти. Частина II. - Рубіжне -Луганськ - Житомир - Новочеркаськ - Баку - Ніш - Зелена Гура, 2012. -С. 332-336. ( 0, 25)
 12. Повалій Т.Л. Нормативно-правові засади модернізації вищої хореографічної освіти в Польщі / Т.Л. Повалій // Педагогічна компаративістика 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. – Київ, 2013. – С. 155-156. (0, 1 др.арк)
 13. Повалій Т.Л. Використання танцювальних ідіом різних народів в інтеркультурному вихованні / Т.Л. Повалій // Техніка Жак-Далькроза як засіб творчого самовираження особистості майбутнього вчителя мистецьких дисциплін: матеріали міжнародного науково-практичного семінару. – Умань, 2013. – С. 92-95. (0, 15 др.арк)
  1. Приходько Г. В. Соціостатевий аспект сімейного виховання у творчій спадщині А. С. Макаренка // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (11‒12 березня, 2013 р.). – Суми, 2013. – С. 176‒179 (0,1 др.арк);
  2. Самойлова Ю.І. Інноваційні шкільні мережі як предмет порівняльно-педагогічного дослідження у вітчизняній та російській компаративістиці // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст». Київ, 10 червня 2013 року. - С. 76-78.
  3. Самойлова Ю.І. Розвиток інноваційних шкільних мереж в історії американської освіти // Матеріалів II Міжнародної конференції «Міжнародне співробітництво в умовах глобалізації». Частина 1. м. Алушта, 19-22 вересня 2013 р.-С. 260-265. (0,1 др.арк)
  4. Terenko О. О. Principles of Content of Education Formation in American Women's Colleges at the Beginning of the XXI Century / Terenko О. О. // Materialy IX Mezinarodny Vedecko-Prakticka Konference "Dny Vedy -2013" 27 brezen - 5 dubna 2013. - Dil 15 Pedagogika. - Praha : Publishing House "Education and Science". -P. 100-102.(0,1 др.арк)
  5. Терьохіна Н. О. Неформальна освіта в Україні: сучасні реалії / Н. О. Терьохіна // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Творча спадщина А. С.Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття». – (Суми, 11-12 березня 2013 р.). – м. Суми, 2013. – С. 38-41. (0, 1 др.арк)
  6. Терьохіна Н. О. Історія Шатоквіанського руху в Америці / Н. О. Терьохіна // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Педагогічна компаративістика 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст». – м. Київ, 10 червня 2013. – С. 31-33. (0, 1 др.арк)
   1. Теслева Ю. В. Дослідження педагогічної спадщини А.С. Макаренка в інституціях післядипломної педагогічної освіти // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 11-12 березня 2013 р. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – С. 41-43. (0,1 др.арк)
   2. Філіппенко Н. Модернізація загальної музичної освіти в Польщі в контексті євроінтеграційних процесів / Н. Філіппенко. – Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару [«Педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст»], (Київ, 10 червня 2013 р.). – Київ: Педагогічна думка, 2013. – 201 с. – С. 78 – 80. (0,1 др.арк)
   3. Цьома С. П. Здоров’язбережувальний напрям виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка / С. П. Цьома Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 11-12 березня 2013 р. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – С. 124-126. (0,1 др.арк)
   4. Цьома С. П. Особенности проектирования здоровьесберегающего пространства общеобразовательного учреждения / Цёма С. П. // Новите предизвикателства пред образованието : студентски научен форум с международно участие – Пловдив : УИ «Паисий Хилендарски», 2012. – С. 111 – 115.(0,15 др.арк)
    1. Шаповалова О.ВМоніторинг якості в теоретичному аспекті управління освітою / О.В. Шаповалова // Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи» Національний університет Львівська Політехніка. Львів-2013. С. 22-24. (0,1 др.арк)
Обновлено 07.07.2015 07:11