Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Видання 2012 року PDF Печать E-mail
Автор: Елена Король   
25.11.2014 18:55

Монографії:

 1. Управління інноваційним розвитком освіти в умовах ризику / монографія // за заг. ред. А. А. Сбруєвої. Суми: вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка. 2012. – 458 с. (19,1 др. арк.).
 2. Методы обучения и развития детей с признаками одарённости: монография / Е.Е. Антонова, Н.В. Шигапова, А.И. Кулик, И.В. Комаров [и др.] ; под общ. ред. Н.В. Лалетина ; Сиб. федер. ун-т ; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева [и др.]. – Красноярск: Центр информации, 2012. – 252 с. (Антонова Е.Е. Теоретические подходы к построению структуры одаренности С. 168-183); (0,67 др. арк.)
 3. Професійно-педагогічна освіта: особистісно-орієнтований підхід : монографія / за ред. О.А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2012. – (Антонова О.Є. Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини як реалізація особистісно орієнтованого підходу. – С. 316-345); (1,25 др. арк.)
 4. Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини як реалізація особистісно орієнтованого підходу // Професійно-педагогічна освіта: особистісно-орієнтований підхід : монографія / О. Є. Антонова // за ред. О.А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 316-345. (1,25 др. арк.)
 5. Год Б. В. Еразм Роттердамський – „наставник Європи”: історичні та педагогічні нариси. – Полтава: ПП Шевченко Р.В., 2012. – 206 с. [монограф.]; (8,6 друк. арк.) (співавтор – Год Н.В.). (4,3 др. арк.).

Навчально-методичні посібники:

 1. Практикум з історії педагогіки : навч. пос. для студ. вищ. навч. закл.: вид. 3-те, доповнене й перероблене / А. А. Сбруєва, М. Ю. Рисіна, Н. Г. Осьмук. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – 152 с. (6,3 др. арк.).
 2. Сбруєва А. А.Практикум з порівняльної педагогіки: навч.-метод. посібник / укл. Сбруєва А. А., Бойченко М. А., Чистякова І. А. – Суми : видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 90 с. (3,75 др. арк.).
 3. Курсова робота з педагогіки : методичні основи організації дослідження та орієнтовна тематика : навчально-методичний посібник /А. А. Сбруєва, М. П. Кононенко, Н. В. Коваленко, О. В. Листопад, О. Б. Кривонос, М. Ю. Рисіна, Н. Г. Осьмук. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 188 с. (7,8 др. арк.).
 4. Науково-педагогічна практика магістрантів у вищих навчальних закладах : навч.-метод. посіб. / А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, М. П. Кононенко, О. В. Листопад, Т. Б. Тарасова. – Суми: вид-во СумДПУ ім А. С. Макаренка, 2012. – 116 с. (4,8 др. арк.).
 5. Організація навчального процесу з підготовки магістрів за спеціальністю 8.01010601 «Соціальна педагогіка. Практична психологія» / О. Г. Козлова, А. А. Сбруєва, Г. В. Волошко. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 76 с. (3,2 др. арк.).
 6. Моделі і технології виховання в зарубіжних країнах : навчальний посібник. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія» ТОВ, 2012. – 142 с. (5,9 др. арк.).
 7. Дипломна робота із соціальної педагогіки : навчально-методичний посібник / А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, І. А. Чистякова. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 48 с. (2 др. арк.).
 8. Методика викладання педагогіки: навчальний посібник. Вид. 2-ге, доп. / О. Є. Антонова, О .А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. –с. (15,6 др. арк.), (7,8 др. арк.)

Методичні рекомендації та робочі програми:

 1. Робочий зошит з науково-педагогічної практики магістранта: методичні рекомендації / Сбруєва А. А., Кононенко М. П., Листопад О. В., Тарасова Т. Б. // Суми: СумДПУ ім. А .С. Макаренка, 2012. – 28 с. (1,2 др. арк.), (0,6 др. арк.).
 2. Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка» / Кононенко М. П., Коваленко Н. В., Михайленко Н. А. / Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 104 с. (4,3 др. арк.), (2,8 др. арк.).

Статті:

 1. Огієнко О.І. Полікультурність як провідний принцип освітніх систем Бельгії та Канади //Вища освіта України. – Дод. 4, т. 7: Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору – К., 2012. – С. (0,25 дрк.арк)
 2. Огієнко О.І. Інформаційно-технологічне забезпечення підготовки майбутніх вчителів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць / [редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін.]: Вінниц. держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського – К.; Вінниця, 2012. – Вип. 29. – С.165-170 (0,25 дрк.арк).
 3. Огієнко О.І. Реформування вищої освіти Німеччини у 90-тих роках ХХ- початку ХХІ століття // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – Вип. 5 - С. 289-295. (0,3 друк.арк).
 4. Огієнко О.І. Тенденції та особливості глобалізації та інтернаціоналізації вищої освіти: досвід німецькомовних країн
  //Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал СумДПУ імені А.С. Макаренка. - № 8(18). – 2012. – С. 45-54. (0,4 др.арк.).
 5. Год Б. В. Дитячі ігри та їх педагогічна інтерпретація (ХVІ – ХVІІ ст.) // Педагогічні науки: [зб. наук. пр.]. – Вип. 53. – Полтава: ПНПУ, 2012. – С. 68-75; (0,3 друк. арк.).
 6. Год Б .В. Ігри в житті й вихованні середньовічного європейця // Педагогічні науки: [зб. наук. пр.]. – Вип. 54. – Полтава: ПНПУ, 2012. – С. 81-87; (0,3 др. арк.).
 7. Год Б .В. Наукові підходи дослідження проблеми професійної підготовки вчителя історії у вітчизняних педагогічних інститутах (1934 – 1958 рр.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2012. – № 6 (24). – Суми: СумДПУ, 2012. – С. 16-24; (0,19 др. арк.) у співавторстві.
 8. Год Б. В. Проблема моральності вчителя в європейській суспільно-політичній думці ХV – ХVІ століть // Естетика і етика педагогічної дії: [зб. наук. пр.]. – Вип. 3. – Київ – Полтава, 2012. – С. 112-122; (0,46 др. арк.).
 9. Год Б. В. Зародження екологічної освіти в епоху європейського Відродження (ХV – ХVІ століття) // Слов’янський збірник: [зб. наук. і наук.-публ. пр.]. – Вип. 11. – Полтава: ТОВ „Фірма „Техсервіс”, 2012. – С. 92-97; (0,25 др. арк.).
 10. Антонова О. Є. Креативність як провідний компонент у структурі особистості вчителя // Креативна педагогіка. Наук. метод. зб. / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – Вінниця, 2011. – Вип. 4. – С. 44-52. (0,4 др. арк.).
 11. Антонова О. Є. Положення про банк даних обдарованих дітей навчально-науково-виробничого комплексу "Полісся"// Креативна освіта: інструктивно-методичні матеріали для членів ННВК "Полісся" / О.Є. Антонова, О.А. Дубасенюк, О.В. Вознюк, І.І. Коновальчук. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2012. – С. 10-15. (0,25 др. арк.).
 12. Антонова О. Є. До проблеми визначення сутності поняття креативності: проблеми та пошуки// Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – Київ-Вінниця, 2012. – Вип. 71. – С. 8-15. (0,3 др. арк.).
 13. Антонова О. Є. Ідеї педагогів минулого в освіті сьогодення Студентський історико-педагогічний альманах. Випуск 1. Ідеї педагогів минулого в освіті сьогодення : збірн. наук. праць молодих дослідн. / за ред. О.Є. Антонової, В.В. Павленко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2012. – С. 6-9. (0,2 др. арк.).
 14. Антонова О. Є. Використання методики навчання педагогічно обдарованих студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін// Креативна педагогіка. Наук. метод. зб. / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – Вінниця, 2012. – Вип. 6. – С. 52-60. (0,4 др. арк.).
 15. Антонова О. Є. Науково-педагогічний супровід обдарованої особистості у діяльності Житомирської науково-педагогічної школи// Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи : зб. наук. праць / за ред В. Кременя, Т. Левовицького. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 149-169. (0,9 др. арк.).
 16. Антонова О. Є. Проблема розвитку обдарованої особистості в Україні і світі: сучасний стан і перспективи// Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – Київ-Вінниця, 2012. – Вип. 73. – С. 8-15. (0,3 др. арк.).
 17. Тихенко Л. В. Особливості гендерних стереотипів учнів-членів МАН Сумського територіального відділення: Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах: зб. матеріалів І міжнародного симпозіуму практичних психологів позашкільних навчальних закладів (Київ, 1-3 березня, 2012 р.) / Упоряд. С. Г. Мартова, О. М. Крот // Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН України, Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Київський палац дітей та юнацтва. – К.: РВЦ КПДЮ, 2012. – С. 113–117. (0,2 др. арк.).
 18. Тихенко Л. В. Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в процесі пошуково-дослідницької діяльності в позашкільному навчально-виховному просторі. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал. Вип. № 1 (11). – СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2012. – С. 367-374. (0,3 др. арк.).
 19. Тихенко Л. В. Розвиток особистості в процесі навчально-творчої та дослідницької діяльності у всеукраїнських літніх профільних школах МАН України. / Теорія і практика освіти обдарованих учнів у літній період. – К.: ТОВ «Праймдрук» – 2012. – С. 115–125. (0,5 др. арк.).
 20. Тихенко Л. В. Національне виховання засобами дослідницької роботи туристсько-краєзнавчого спрямування // Інноваційні форми роботи у позашкільній освіті – Львів: Видавничий дім «Панорама, – 2012. – С. 166-169. (0,2 др. арк.).
 21. Тихенко Л. В. Формування у вихованців ПНЗ позитивної мотивації до навчально-пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності з природознавства та біології / Наука, Молодь, Екологія-2012. – Житомир: Видавництво Поліграфія 3х15, – 2012. – С. 107-108. (0,08 др. арк.).
 22. Тихенко Л. В. Система ціннісних орієнтацій інтелектуально-обдарованих старшокласників – Київ: Інститут обдарованої дитини. – 2012. – С. 141–147. (0,15 др. арк.).
 23. Тихенко Л. В. Пересувний позашкільний навчальний заклад як інноваційна модель підтримки обдарованої сільської дитини –– Київ: Інститут обдарованої дитини. 2012. – С. 147-154. (0,15 др. арк.).
 24. Коваленко Н. В. Сучасні інформаційні технології у професійному становленні майбутніх соціальних педагогів/ Н.В.Коваленко // Теоретичні питання культури освіти та виховання : збірник наукових праць. – Випуск 45 / За заг. редакцією проф. Матвієнка О.В., укладач Кудіна В.В. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 50-52. (0,17 др. арк.).
 25. Кривонос О. Евристичне навчання як умова активізації пізнавально-творчої діяльності учнів і студентів / О.Б. Кривонос, А.В. Кобилякова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць. – Переяслав – Хмельницький, 2012. – Випуск 24. – С. 157 – 163. (0,15 др. арк.).
 26. Кривонос О. Б. Дидактичні умови організації самостійної роботи студентів / О.Б. Кривонос // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. – К.: Вид. центр КНДУ, 2012. – Випуск 45. – С. 19 – 22. (0,17 др. арк.).
 27. Кривонос О. Б. Проектна діяльність учнівської молоді як важливий чинник формування їх здорового способу життя / О.Б. Кривонос // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: Збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – № 3 (21). – С. 144 – 150. (0,3 др. арк.).
 28. Листопад О. В. Теорія освітніх змін в контексті інноваційного розвитку Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2011, № 4 – 5 (14 - 15), С. 159–172. (0,6 др. арк.).
 29. Листопад О. В. Тенденції розвитку європейського університету в контексті широкої інноваційної стратегії.// Вища освіта України. 2011. - №4. – С. 88–95. (0,3 др. арк.).
 30. Листопад О. В. Теорія людського капіталу в інноваційному розвитку освіти/ Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія6 Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 36/ Редкол.: В.І. Щахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2012, С. 40–45. (0,25 др. арк.).
 31. Листопад О .В. Освіта у стратегічних завданнях інноваційного розвитку Канади/ Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2011, №8(18), С.70–81. (0,5 др. арк.).
 32. Листопад О. В. Інноваційне лідерство в контексті зарубіжних моделей управління/ педагогічний дискурс: зб. наук. праць/ гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2012. – Вип. 11, С. 179–183. (0,2 др. арк.).
 33. Михайленко Н. А. Готовність майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до творчої діяльності як педагогічна проблема. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. - №5. – С.376-384. (0,4 др. арк.).
 34. Михайленко Н. А. Компоненти готовності майбутніх учителів до творчої діяльності. // Інноваційні процеси в освітньому просторі: доступність, ефективність, якість. Педагогічні науки: за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні процеси в освітньому просторі: доступність, ефективність, якість» (м. Луганськ 13-15 листопада 2012 року ). - №22 (257), частина V, листопад, 2012. – С. 187-195. (0,4 др. арк.).
 35. Сбруєва А. А. Формування історико-педагогічної компетентності майбутнього вчителя: з досвіду професійної рефлексії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 418 с. – С. 21-30. (0,2 др. арк.). у співавторстві.

36.Сбруєва А. А. Інтеграція університету в національну інноваційну систему: світовий досвід та українські проблеми. // Порівняльно-педагогічні студії. № 3 (13) 2012. – 169 с. С. 133 – 141. (0,4 др. арк.).

37.Сбруєва А. А. Аналіз зарубіжних досліджень інноваційних моделей управління навчальним закладом // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – К., 2012. – Т. 3(36). – С. 175-184. (0,2 др. арк.). у співавторстві.

38.Мартиненко Д. В. Релігійний чинник у розвитку національного шкільництва України в XVIII ст.. // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : науковий збірник. – Умань, 2012. – Вип. 42. – Ч. 1. – С. 278-283. (0,25 др. арк.).

39.Мартиненко Д. В. Пріоритети політики «освіченого гетьманату» К. Розумовського. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми, 2012. – № 3 (21). – С. 12-20. (0,2 др. арк.). у співавторстві.

40.Мартиненко Д. В. Розвиток освіти в Україні козацького періоду: контекст діалогу культур. у співавторстві.

41.Чернякова Ж. Ю. Інтернаціоналізація освітнього простору старшої школи Великобританії: нормативно-правові засади. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал. Вип. № 8 (26)–2012. – Суми: СумДПУ ім. А .С. Макаренка. У друці. (0,5 др. арк.).

42.Чистякова І. А. Порівняльно-педагогічні компетентності як складова професійної культури майбутніх фахівців. У друці. (0,3 др. арк.).

43.Чистякова І. А. Змістові та процесуальні засади діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії та України // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – 2012. - № 6. – С. 196–205. (0,4 др. арк.).

44. Пасько Н. А.Мельбурнська модель навчальних планів як домінанта дискусії щодо змін у вищій освіті Австралії // Порівняльно-педагогічні студії. – 2012. - № 1 (11). – С. 49-63. (0,6 др. арк.).

45. Пасько Н. А. Австралійський досвід об’єднання вищих навчальних закладів в межах реформи Докінза у 1988-1989 рр.: приклад Університету Нової Англії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – 2011. - № 8. – С. 84 – 92. (0,4 др. арк.).

46. Пасько Н. А. Вимоги до створення та діяльності австралійських університетів // Наукові праці Донецького Національного Технічного Університету. Серія: Педагогіка, Психологія і соціологія. – 2012. – Вип.11 (202). – С. 25-38. (0,6 др. арк.).

47. Пасько Н. А.Кредитування як механізм фінансування вищої освіти Австралії // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 617. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац.у-т, 2012. – С. 129 -140. (0,5 др. арк.).

Обновлено 25.11.2014 19:15