Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Кафедра та її основні завдання PDF Печать E-mail
Автор: Лариса   
24.12.2010 07:22

Кафедра, як визначено в законі України “Про вищу освіту”, – базовий структурний підрозділ університету, який здійснює навчально-методичну і науково-методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей та спеціалізацій, за якими ведеться підготовка студентів в університеті. Обов’язком кафедри є також здійснення науково-дослідної, виховної, громадсько-пропагувальної та просвітницької діяльності у відповідності із основним напрямом своєї навчальної роботи.

 Кафедра, за законом, створюється за рішенням Вченої ради вищого навчального закладу за умови, якщо до її складу входить не менш як п’ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з яких мають науковий ступінь або вчене звання.

 У штатному складі кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності навчально-наукового Інституту педагогіки і психології СумДПУ імені А.С. Макаренка працюють 9 штатних викладачів.

 Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності має багато завдань, серед яких:

 • реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки  фахівців;
 • теоретична розробка і практичне втілення єдиної концепції реалізації змісту освіти за дисциплінами, що викладаються кафедрою;
 • координація діяльності всіх кафедр, що забезпечують спеціальну фахову підготовку бакалаврів та спеціалістів зі спеціальності «Соціальна педагогіка», із дисциплін соціально-гуманітарного, природничо-наукового та професійного психолого-педагогічного теоретичного і практичного циклу;
 • організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу в групових та індивідуальних формах роботи;
 • розробка й затвердження засобів діагностики рівня знань, єдиних критеріїв оцінки;
  здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через проведення залікових та екзаменаційних сесій, державних екзаменів, 
  захист курсових і дипломних робіт;
 • підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення навчального процесу  з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;
 • опрацювання різноманітних форм і методів виховної роботи зі студентами;
 • впровадження в навчально-методичній роботі кафедри ідей та принципів Болонського процесу, елементів кредитно-модульної системи організації навчального процесу;
 • керівництво науково-дослідною роботою студентів, організація роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності кафедри;
 • організація науково-педагогічної діяльності кафедри з метою постійного підвищення  професійної компетентності викладачів кафедри шляхом проведення й подальшого обговорення на засіданнях кафедри відкритих лекцій, практичних занять,  взаємних відвідувань навчальних занять;
 • постійних обмін професійним досвідом і новітніми здобутками професійної роботи шляхом обговорення на методологічних і методичних семінарах кафедри провідних проблем організації навчального процесу;
 • збір та узагальнення передового досвіду, здобутого викладачами кафедри під час проведення занять і позанавчальної роботи шляхом відображення його в індивідуальних та колективних науково-методичних публікаціях;
 • виконання планів щодо наукової підготовки кадрів і підвищення кваліфікації викладачів, рекомендація їх для навчання в аспірантурі,  стажування на споріднених кафедрах у провідних вищих навчальних закладах України та в зарубіжжі;
 • керівництво підготовкою кандидатських дисертацій, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри, міжкафедральних  семінарах та засіданнях Спеціалізованої ради з захисту кандидатських дисертацій;
 • організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;
 • підготовка і видання навчальної, наукової, методичної літератури з проблем методології  та теорії соціальної педагогіки, розвитку соціально-педагогічних наукових досліджень, опрацювання новітніх соціально-педагогічних технологій;
 • проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл та коледжів  з метою здійснення профорієнтаційної роботи; організація виховних та просвітницьких заходів для дітей, підлітків та молоді.
Обновлено 11.04.2016 11:05