Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Публікації кафедри спеціальної та інклюзивної освіти PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.09.2012 10:11

Основні публікації ПВС кафедри у наукометричних базах даних

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ТА МЕТОДИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

професорсько-викладацького складу

кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

 

БОНДАРЕНКО Ю.А.

 1. Навчально-виховна програма та методичні рекомендації для спеціальних закладів для дітей з порушеннями зору сьомого року життя / укл. Т .В. Ващенко, Л. М. Виходцева, Т. М. Дегтяренко, Ю. А. Картава, Н. О. Косарєва та ін. – Суми, 2005. – 155 с. (Рекомендовано науково-методичною комісією із спеціальної педагогіки Науково-методичної ради з питань освіти МОН України. Протокол №3 від 26 жовтня 2005 року)
 2. Картава Ю. А. Програма з ритміки для дітей дошкільного віку з порушеннями зору. – Суми : СумДПУ імені А. С.Макаренка, 2006. – 58 с. (Гриф МОН України. Протокол № 1/11-136 від 16.01.2006 р.)
 3. Картава Ю. А. Теоретико-методичні засади музично-ритмічного виховання дошкільників із порушеннями зору : навч.-метод. посіб. / Ю. А. Картава – Суми : СумДПУ ім. А. С.  Макаренка, 2014. – 220 с. (Гриф МОНМС України. Лист №1/11-5829 від 22.03.2013)
 4. Картава Ю. А. Дитина із порушеннями зору в умовах інклюзивної освіти : метод. посіб. / Ю. А. Картава, Н. О. Косарєва. – Суми : СумДПУ імені А. С.Макаренка, 2010. – 80 с.
 5. Теоретичні та методичні аспекти корекційно-реабілітаційної діяльності : монографія / за ред. : Т. М. Дегтяренко, Ю. А. Картавої. – Суми : Мрія, 2015. – 252 с.
 6. Програма державного екзамену з корекційної педагогіки зі спеціальними методиками викладання дисциплін у спеціальній школі (ОКР „спеціаліст”). Для студентів спеціальності 7.01010501 – Корекційна освіта / укл. Т. М. Дегтяренко, Ю. А. Картава, О. В. Колишкін, А. В. Кравченко. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 30 с.
 7. Картава Ю. А. Лікувально-корекційний вплив музичного мистецтва в історичному аспекті / Картава Ю. А. // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки / зб. наук. праць / за ред. О. М. Пєхоти. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – № 1 (48). – С.127–132.
 8. Картава Ю. А. Еволюція зарубіжної думки щодо лікувально-педагогічного впливу музичного мистецтва на особистість / Ю. А.Картава // Освіта осіб з особливими потребами : шляхи розбудови. / зб. наук. праць. – К. : ТОВ „Поліграф плюс”, 2015.– Вип. 9. – С. 39–46.
 9. Картава Ю. А. Виховний вплив музичного мистецтва на формування особистості дитини / Ю. А. Картава // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47) – С. 274–281.
 10. Картава Ю. А. Корекційна спрямованість видів музичної діяльності у музичному вихованні дошкільників зі зниженим зором / Ю. А. Картава // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2015. – № 4. – С. 17–24.
 11. Картавая Ю.А. Проблема коррекционной направленности музыкального воспитания детей с нарушениями зрения в исследованиях советских и современных украинских ученых / Ю.А. Картава // Black Sea: scientific journal of academic research. Multidisciplinary journal. – Tbilisi, Georgia, 2015. – vol. 23. – p. 3–13.
 12. Yuliya Kartavaya. Starting and development of the national starting and development of the national systems of pre-school music education in Ukraine / Yuliya Kartavaya // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Slovakia, Košice, 2015. – vol. 3. – p. 69–72.
 13. Yuliya Kartava. Тhe usage of music rhythm in the correction and rehabilitation process of children’s music education with vision disorders / Yuliya Kartava // зб. мат-лів. Міжнар. наук.-практ. конф. [„Багатомірність – основа сучасного розвитку спеціальної освіти” (м. Братислава, Університет Коменського)]. – Братислава : Університет Коменського, 2015. – С. 6–10.

КОЛИШКІН О. В.

 1. Колишкін О. В. Використання засобів адаптивної фізичної культури під час корекції рухових порушень дітей із розладами слуху / О. В. Колишкін // Дефектологія. – Київ : Педагогічна преса, 2002. – № 3. – С. 22–24.
 2. Колишкін О. В. Педагогічні аспекти використання засобів адаптивного фізичного виховання у процесі корекції рухових порушень слабочуючих старшокласників / О. В. Колишкін // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2003. – С. 178–187.
 3. Колишкін О. В. Адаптивне фізичне виховання слабочуючих учнів спеціальної школи / О. В. Колишкін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка. – 2003. – 156 с.
 4. Колишкін О. В. Методика адаптивного фізичного виховання для дітей з особливостями інтелектуального розвитку : навч. посіб. / О. В. Колишкін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка. – 2006. – 97 с.
 5. Колишкін О. В.Вступ до спеціальності „Корекційна освіта” : навч. посіб. / О. В. Колишкін. – Суми : Університетська книга, 2012. – 392 с. (Гриф МОНМС України. Лист № 1/11-19477 від 18.12.2012)
 6. Колишкін О. В. Теоретико-практичні основи адаптивної фізичної культури: навч. посіб. / О. В. Колишкін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 424 с.(Рішення вченої ради Сум ДПУ імені А. С. Макаренка від 29.09.14).
 7. Колишкін О. В. Програма науково-виробничої (асистентської) практики для студентів спеціальності 8.01010501 Корекційна освіта (олігофренопедагогіка) за ОКР „магістр” / О. В. Колишкін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 31 с.
 8. Колышкин А. В. Коррекция психофизического развития учащихся с особенностями интеллектуального развития средствами двигательной активности / А.В. Колышкин / сб. мат-лов ІІ Всероссийской научн.-практ. конф. / [„Психолого-педагогическая коррекция нарушений интеллектуального развития у детей в современном образовании”]. – М. : МГППУ, 2013. – С. 100–102.
 9. Колишкін О. В. Особливості впровадження профорієнтаційної роботи в спеціальній школі / О. В. Колишкін // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 30 : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – С. 91–96.
 10. Колишкін О. В. Розвиток рухової сфери у дітей з інтелектуальними порушеннями засобами адаптивного фізичного виховання / О.В. Колишкін // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2015. – № 4 (76). – С. 58–63.
 11. Колишкін О. В. Педагогічні аспекти діяльності вчителя-дефектолога в роботі із сім’ями, що виховують дітей з особливими потребами / О. В. Колишкін // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / [голов. ред. А. А. Сбруєва]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 10–20.
 12. Колишкін О. В. Соціальна реабілітація як важлива галузь соціалізації осіб з обмеженими можливостями / О. В. Колишкін // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) / зб. наук. праць; вип. 6, у 2-т. / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори–2006, 2015. – Т. 2. – С. 116–127.

ДЕГТЯРЕНКО Т. М.

 1. Дегтяренко Т. М. Зошит взаємозв’язку вихователів, лікарів та вчителів-дефектологів дошкільного навчального закладу для дітей зі зниженим зором : метод. пос. / Т. М. Дегтяренко, Н. О. Косарєва. – К., 2004. – 38 с. (Рекомендовано науково-методичною комісією із спеціальної педагогіки Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №2 від 6 травня 2004р.)
 2. Навчально-виховна програма та методичні рекомендації для спеціальних закладів для дітей з порушеннями зору сьомого року життя / укл. Т .В. Ващенко, Л. М. Виходцева, Т. М. Дегтяренко, Ю. А. Картава, Н. О. Косарєва та ін. – Суми, 2005. – 155 с. (Рекомендовано науково-методичною комісією із спеціальної педагогіки Науково-методичної ради з питань освіти МОН України. Протокол №3 від 26 жовтня 2005 року)
 3. Дегтяренко Т. М. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних закладах для дітей з особливими потребами: навч. пос. / Т. М.Дегтяренко, Л. С. Вавіна. – Суми : Університетська книга , 2008. – 302 с. (Гриф МОН України. Протокол № 1.4/18-Г-2222 від 12.12.2007 р.)
 4. Дегтяренко Т. М. Мовленнєва та сенсорна системи та їх порушення : навч. пос. / Т. М. Дегтяренко, О. В. Лобанова, І. О. Дудченко. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2009. – 416 с. (Гриф МОН України. Лист № 1/11-19468 від 18.12.12)
 5. Дегтяренко Т. М. Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегія управління : монографія / Т. М. Дегтяренко. – Суми : Університетська книга, 2011. – 403 с.
 6. Теоретичні та методичні аспекти корекційно-реабілітаційної діяльності : монографія / за ред. : Т. М. Дегтяренко, Ю. А.  Картавої. – Суми : Мрія, 2015. – 252 с.
 7. Дегтяренко Т. М. Система спеціальної освіти: проблеми та перспективи // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки / зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 15 (23). – С. 27–32.
 8. Дегтяренко Т. М. Організаційні умови реалізації корекційно-реабілітаційної допомоги на рівні регіону / Т. М. Дегтяренко // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка / зб. наук. праць / ред. кол. : О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : ГНПУ імені О. Довженка, 2014. – Вип. 27. – С. 98–104.
 9. Дегтяренко Т. М. Зміна управлінської парадигми в системі корекційно-реабілітаційної допомоги на регіональному рівні / Т. М. Дегтяренко // Актуальні питання корекційної освіти / зб. наук. праць Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: педагогічна. – Кам’янець-Подільський. – 2015. – С. 87–98.
 10. Дегтяренко Т. Н. Результаты научных исследований Р.В. Левиной как научно-методическая основа формирования профессиональной компетентности студентов-дефектологов / Т.Н. Дегтяренко // Современная коррекционная педагогика: методология, теория, практика / сб. науч.-метод. трудов с междунар. участием. – СПб. : РГПУ имени А.И. Герцена, 2015. – С.6–10.
 11. Дегтяренко Т. М. Чинники стратегічних змін у системі корекційно-реабілітаційної допомоги особам із психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю в Україні (на прикладі Сумської області) / Т. М. Дегтяренко / зб. мат. Міжнар. наук.-практ. конф. [„Багатомірність – основа сучасного розвитку спеціальної освіти” (м. Братислава, Університет Коменського)]. – Братислава : Університет Коменського, 2015. – С.6–10.

БОРЯК О. В.

 1. БорякО.В. Корекція просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією : навч.-метод. посіб. / М. К. Шеремет, О.В. Боряк. − Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. –192 с.
 2. Боряк О. В. Методика діагностики та корекції просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією : навч.-метод. посіб. / О. В. Боряк. − Суми : Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. –144 с. (Рішення вченої ради СумДПУ імені А. С. Макаренка від 29.09.14)
 3. Боряк О. В. Програма державного іспиту з логопедії (ОКР „спеціаліст”) для студентів спеціальності Дошкільна освіта. Корекційна освіта (Логопедія) / О. В. Боряк. − Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2013. – 44 с.
 4. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з навчальної дисципліни „Логопедія” студентів спеціальності „Дошкільна освіта. Корекційна освіта (логопедія)” / укл. О. В. Боряк. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 36 с.
 5. Боряк О. В. Специфіка формування семіотичної підсистеми мови при дизонтогенезі розвитку (розумовій відсталості) / О. В. Боряк // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) / зб. наук. праць / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Вип. V. В 2-х т., том І. – Кам'янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2015. – С. 36–47.
 6. Боряк О.В. До проблеми системного недорозвинення мовлення /О.В. Боряк // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19 Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: Випуск 29: зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – № 29. – C. 21–27.
 7. Боряк О. В. Причинна обумовленість порушень у мовленнєвому розвитку в розумово відсталих дітей / О. В. Боряк // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2015. – № 4. – С. 24–33.
 8. Боряк О. В. Методика логопедичного обстеження розумово відсталих дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку / О. В. Боряк // Теоретичні та методичні аспекти корекційно-реабілітаційної діяльності : монографія / за заг. ред. : Т. М. Дегтяренко, Ю. А. Картавої. – Суми : ВВП „Мрія”, 2015. – С. 133–152.
 9. Боряк О. В. Проблематика психолингвистического анализа речевой деятельности умственно отсталых детей / О.В. Боряк // Современная коррекционная педагогика: методология, теория, практика/ сб. науч.-метод. трудов с междунар. участием. – СПб. : РГПУ имени А.И. Герцена, 2015. – С. 91–95.
 10. Боряк О. В. Аналіз результатів логопедичного обстеження мовленнєвого розвитку розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку / О. В. Боряк // InternationalScientificandPracticalConference„WORLDSCIENCE” (The goals of the WorldScience 2016 (February 27–28, 2016, Dubai, UAE), 2(6), Vol. 5, 40–45.
 11. Boriak Oksana. Language and Speech Functional System under Development Pathologies (Mental Retardation) / Oksana Boriak // International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies, ISSN: 2392-0092, Vol. 2, No. 1, 2015: 69-75, IJPINT, Volume 2015; 2(1): 69–75, journal homepage:   http://www.ijpint.com.

КОСЕНКО Ю. М.

 1. Косенко Ю. М. Корекційно-розвиваючий вплив дидактичних ігор у навчанні розумово відсталих учнів на уроках історії / Ю. М. Косенко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 4–5. – С. 239–246.
 2. Косенко Ю. М. Проблема дидактичної гри у навчанні розумово відсталих школярів / Ю. М. Косенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія / зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – №19. – С. 84–88.
 3. Косенко Ю. М. Сутність дидактичної гри як методу навчання / Ю. М. Косенко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 7–8. – С. 184–191.
 4. Косенко Ю. М. Ретроспектива використання дидактичних ігор у навчанні історії дітей з вадами інтелекту / Ю. М. Косенко / зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / за ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака. Серія : соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. – Ч. 2. – С. 106–114.
 5. Косенко Ю. М. Особливості проведення дидактичної гри на уроках історії у спеціальній школі / Ю. М. Косенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія / зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – № 21. – С. 162–167.
 6. Косенко Ю. М. Особливості застосування дидактичних ігор на уроках історії у спеціальній школі: метод. посіб. / Ю. М. Косенко. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 136 с.
 7. Косенко Ю. М.  Дидактична гра як метод формування історичних понять у розумово відсталих учнів : монографія / Ю.М.Косенко. – Суми : СумДПУ імені А. С.Макаренка, 2015. – 312 с.
 8. Косенко Ю. М. Формування історичних знань у розумово відсталих учнів в Україні у дореволюційний період / Ю. М. Косенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – № 28. – С. 111–114.
 9. Косенко Ю. М. Навчання історії розумово відсталих школярів у 30-х – 40-х роках ХХ століття / Ю. М. Косенко // Актуальні питання корекційної освіти / зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2015. – Вип. V. – Т. 1. – С. 146–155.
 10. Косенко Ю. М. Вивчення історичного минулого як засіб соціалізації розумово відсталих учнів (за науковою спадщиною А. І. Капустіна) / Ю. М. Косенко // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2015. – № 4. – С. 64–69.
 11. Косенко Ю. М. Формування понятійних систем у розумово відсталих школярів на уроках історії / Ю. М. Косенко // Теоретичні та методичні аспекти корекційно-реабілітаційної діяльності : монографія / за ред. : Т. М. Дегтяренко, Ю. М. Картавої. – Суми : Мрія, 2015. – С. 210 – 232.

ПРЯДКО Л.О.

 1. Прядко Л. О. Проблема підготовки корекційного педагога до роботи з розумово відсталими дітьми в умовах реабілітаційного центру у спеціальній педагогічній літературі / Л. О. Прядко / мат-ли I Міжнар. наук.-практ. конф. [„Сучасні підходи до організації роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку”]. – Кам’янець-Подільський : КДПУ, 2006. – (Серія „Соціально-педагогічна”). – Вип. 6. – С. 36–39.
 2. Прядко Л. О. Модель діяльності корекційного педагога соціально-реабілітаційного центру до роботи з розумово відсталими дітьми в реабілітаційному центрі / Л. О. Прядко // Науковий часопис НПУ iмeнi М. П. Драгоманова. – К. : НПУ iмeнi М. П. Драгоманова, 2007. – (Серія 19 : „Корекційна педагогіка та психологія”). – Вип. 8. – С. 48–53.
 3. Прядко Л. О. Аспекти корекційно-реабілітаційної допомоги в соціально-реабілітаційному центрі / Л. О. Прядко // Імідж сучасного педагога. – 2008. – № 9–10 (88–89). – С. 17–18.
 4. Прядко Л. О. Стан професійної компетентності майбутніх корекційних педагогів до роботи в соціально-реабілітаційному центрі / Л. О. Прядко / мат-ли ІII Міжнар. наук.-практ. конф. / [„Актуальні проблеми сучасної корекційної освіти”]. – Кам’янець-Подільський, 2008. – (Серія „Соціально-педагогічна”). –Вип. 8. – С. 439–445.
 5. Прядко Л. О. Особливості формування соціальної компетентності дітей, які відвідують реабілітаційний центрі / Л. О. Прядко // Науковий часопис НПУ iмeнi М. П. Драгоманова. – К. : НПУ iмeнi М. П. Драгоманова, 2011. – (Серія 19 : „Корекційна педагогіка та психологія”). – Вип. 20. – С. 206–209.
 6. Прядко Л. О. Методичні рекомендації до самостійної роботи слухачів з методики для слухачів проблемно-тематичних курсів „Особливості організації індивідуального навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку” (очно-дистанційна форма навчання) / Л. О. Прядко. – Суми : СОІППО, 2011. – 13 с.
 7. Прядко Л. О. Раціоналізація педагогічної практики в соціально-реабілітаційному центрі / Л. О. Прядко // Педагогічні науки : зб. наук. праць / за ред. А. А. Сбруєвої. – Суми : СумДПУ iмені А. С. Макаренка, 2009. – С. 277–284.
 8. Прядко Л. О. На допомогу педагогу загальноосвітнього навчального закладу: метод. посіб. / Л. О. Прядко, О. О. Фурман. – Суми : РВВ СОІППО. – 2015. – 62 с.
 9. Прядко Л. О. Дидактичні основи навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку : метод. посіб./ Л. О. Прядко, О. О. Фурман. – Суми : РВВ СОІППО. – 2015. – 112 с.
 10. Прядко Л. О. Науково-дослідна робота як один із засобів підготовки майбутніх корекційних педагогів до роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку інклюзивному навчальному закладі / Л. О. Прядко // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) / зб. наук. праць / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – В 2-х т., том1 – Камянець-Подільський , 2015. –С. 253–261.
 11. Прядко Л. О. Діяльність корекційного педагога реабілітаційного центру // Теоретичні та методичні аспекти корекційно-реабілітаційної діяльності : монографія / за ред. : Т. М.  Дегтяренко, Ю. М.  Картавої. – Суми : Мрія, 2015. – С. 37–56.

 

КОСАРЄВА Н. О.

 1.  Навчально-виховна програма та методичні рекомендації для спеціальних закладів для дітей з порушеннями зору сьомого року життя / укл. Т .В. Ващенко, Л. М. Виходцева, Т. М. Дегтяренко, Ю. А. Картава, Н. О. Косарєва та ін. – Суми, 2005. – 155 с. (Рекомендовано науково-методичною комісією із спеціальної педагогіки Науково-методичної ради з питань освіти МОН України. Протокол №3 від 26 жовтня 2005 року)
 2. Косарєва Н.О. Дитина із порушеннями зору в умовах інклюзивної освіти: метод. посіб. / Ю. А. Картава, Н. О. Косарєва. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – 80 с.
 3. Косарєва Н. О. Батьківський лекторій-ефективна форма консультативно-просвітницької роботи з батьками : метод. посіб. / Н. О. Косарєва. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012.– 70 с.

 

КІСЛІЦИНА М. В.

 1. Говорун М. В. Проблема „професійного вигорання” : порівняльний аналіз різних професійних груп / М. В. Говорун / зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Серія соціально-педагогічна : Випуск Х / за ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – С. 52–55.
 2. Говорун М. В. Проблема підготовки майбутніх корекційних педагогів до гувернерської діяльності / М. В. Говорун // Сучасна молодь : крок у майбутнє : мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. для студентів та аспірантів. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2008. – С. 466–469.
 3. Говорун М. В. Шляхи профілактики синдрому „професійного вигорання” в учителів на рівні закладу / М. В. Говорун // Сучасні підходи до розвитку особистості дітей з обмеженими можливостями : мат-ли наук.-практ. семінару [„Теорія і практика корекційної психопедагогіки (олігофренопедагогіки) : взаємозв’язки і взаємозбагачення”]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2009. – Вип. 1. – С.27–29.
 4. Говорун М. В. Професійне вигорання : теоретичний аналіз поняття / М. В. Говорун // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія / зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – № 15. – С. 346–348.
 5. Говорун М.В. Диференціація понять „професійне вигорання” та „професійна деформація” в діяльності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих учнів / М. В. Говорун // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія / зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – № 19 – С. 226–229.
 6. Говорун М. В. Проблема профессионального выгорания личности в современной психологии / М. В. Говорун // Учитель у балканским културами : међнародни научни скуп / [организатор] Университет у Нишу, Учитељски факултет у Врању; [уредиле Стана Смильковић, Марина Јањић]. – Врање : Учитељски факултет, 2012 (Врање : Аурора). – С. 157–160.
 7. Кісліцина М. В.Поширеність та особливості прояву професійного вигорання серед педагогічних працівників загальноосвітніх закладів для розумово відсталих учнів // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – № 22. – С. 339–343.
 8. Кислицына М. В. Профессиональное выгорание учителей и воспитателей общеобразовательных учебных заведений для умственно отсталых учеников: общее и особенное / М. В. Кислицына // Теоретические и прикладные вопросы специальной педагогики и психологии / мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. (3–4 июня 2013 г.). – Прага : Vědecko vydavatelské centrum „Sociosféra-CZ”, 2013 – С. 94–102.
 9. Кісліцина М. В. Зв’язок професійного вигорання та емпатійності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих учнів / М. В. Кісліцина // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців / мат-ли І Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених (25–26 квітня 2013 р., м. Суми). – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – С. 530–537.
 10. Кісліцина М. В. Оптимізм як критерій професійного вигорання педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих учнів /М. В. Кісліцина // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) / зб. наук. праць / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Вип. V. В 2-х т., том 1 – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2015. – С. 121–136.
 11. Кісліцина М. В. Професійні деструкції педагогічних працівників спеціальних навчальних закладів для дітей з особливостями психофізичного розвитку // Теоретичні та методичні аспекти корекційно-реабілітаційної діяльності : монографія / за ред. : Т. М. Дегтяренко, Ю. М. Картавої. – Суми : Мрія, 2015.  – С. 57–69, 239-249.

ЧОБАНЯН А.В.

 1. Чобанян А. В. Психолого-педагогічний супровід сімей дітей з порушенням інтелекту : постановка проблеми / А.В. Чобанян // Педагогічна освіта : теорія і практика. Психологія. Педагогіка / зб. наук. статей Київського університету імені Бориса Грінченка. – К., 2010. – С. 87–91.
 2. Чобанян А. В. Особливості психокорекційної роботи в сім’ї, де виховується дитина з порушеннями інтелектуального розвитку / А. В. Чобанян / мат-ли VII наук. конф. [„Актуальні проблеми корекційної педагогіки і спеціальної психології”]. – Х. : ХДУ, 2010. – С. 178–180.
 3. Чобанян А. В. Застосування інформаційних Інтернет-ресурсів в системі психолого-педагогічної допомоги сім’ям осіб з інтелектуальними порушеннями / А. В. Чобанян / мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. [„Освіта в інформаційному суспільстві : філософські, психологічні та педагогічні аспекти”]. – Суми : Університетська книга 2010. – С. 226–229.
 4. Чобанян А. В. Оосбенности психологической адаптации родителей детей с умеренной умственной отсталостью к состоянию „особого” родительства // Учитель у балканским културами : међнародни научни скуп / [организатор] Университет у Нишу, Учитељски факултет у Врању ; [уредиле Стана Смильковић, Марина Јањић]. – Врање : Учитељски факултет, 2011 (Врање : Аурора). – С. 165–168.
 5. Чобанян А. В. Организация психолого-педагогической помощи семьям детей с особенностями интеллектуального развития / А. В. Чобанян / мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. Е. А. Репринцевой, Е. Н. Российской. – Курск : Мечта, 2013. – С. 354.
 6. Чобанян А. В. Особенности социально-реабилитационной работы с семьями детей с нарушениями интеллектуального равития / А. В. Чобанян / сб. мат-лов ІІ Всерос. науч.-практ. конф. по психолого-педагогической коррекции нарушений развития у детей [„Коррекция нарушений интеллектуального развития у детей в современном образовании” (5–6 марта 2013 г.)]. – М. : МГППУ, 2013. – С. 136.
 7. Чобанян А. В. Застосування інформаційно-освітніх ресурсів як засобу розвитку педагогічної компетентності батьків дітей з особливостями інтелектуального розвитку / А. В. Чобанян // Актуальні питання корекційної освіти (психологічні) : зб. наук. пр. / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Вип. V. В 2-х т., том ІІ – Кам'янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2015. – С. 152–158.
 8. Чобанян А.В. Теоретичний аналіз підготовки майбутніх спеціальних психологів до здійснення психолого-педагогічного супроводу
 9. / А.В. Чобанян // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 30 / зб. наук. пр. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С 338–343.
 10. Чобанян А. В. Актуалізація соціального партнерства у процесі психолого-педагогічного супроводу : понятійно-категоріальний аспект / А. В. Чобанян // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2015. – № 4. – С. 52–58.
 11. Чобанян А. В. Развитие педагогической компетентности родителей детей с особенностями интеллектуального развития в процессе психолого-педагогическокого сопровождения / А.В. Чобанян // Современная коррекционная педагогика: методология, теория, практика: сб. науч.-метод. труд. с междунар.участием. – СПб.: РГПУ имени А.И. Герцена, 2015. – С. 215–220.
 12. Чобанян А. В. Умови впровадження моделі психолого-педагогічного супроводу дітей з помірною розумовою відсталістю та їх сімей / А. В. Чобанян. // InternationalScientificandPracticalConference„WORLDSCIENCE” (The goals of the World Science 2016 (February 27 – 28, 2016, Dubai, UAE), 2(6), Vol.5, 49–52.

ЗОЛОТАРЬОВА Т.В.

 1. Золотарьова Т. В. Вклад Л. С. Виготського у становлення синергетичного підходу в корекційній педагогіці / Т. В. Золотарьова// Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – № 15. – С. 89–93.
 2. Золотарьова Т. В. Синергетичні методи корекційної педагогіки // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – № 19. – С. 73–77.
 3. Золотарьова Т. В. Створення дидактичних методик, відповідних рівню розвитку людини / Т. В. Золотарьова // мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. / [„Развитие системы коррекционного образования на современном этапе”]. – Симферополь, 2013. – С. 129–134.
 4. Золотарьова Т. В. Синергетичні методи корекції // зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / за ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака. – Випуск ХІІ. Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець- Подільський : Аксіома, 2009. – С. 41–44.
 5. Золотарёва Т. В. Характеристика систем „личность” и „дефект” людей с психофизическими нарушениями / Т. В. Золотарёва // Актуальные проблемы коррекционного и инклюзивного образования в контексте реализации ФГОС : мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. / под. общ. ред. Е. А. Репринцевой,Е. Н. Российской. – Курск : Мечта, 2013. –С. 30–38.
 6. Золотарьова Т. В. Методика опосередкованого корекційного управління розвитком молодших школярів / Т. В. Золотарьова / Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології / гол. ред. Сбруєва А. А. – № 3. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 370 с.– С. 176–191.
 7. Золотарьова Т. В. Схематичне зображення структури систем „особистість” і „дефект”: гносеологічний аспект / Т. В. Золотарьова / Філософія науки : традиції та інновації / відп. ред. Цикін В. О. – № 1. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – С. 171–182.
 8. Золотарьова Т. В. Динаміка рівнів утворення дисипативних функціональних структур у молодших школярів з ДЦП / Т. В. Золотарьова // зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / за ред. О. В.Гаврилова, В. І.Співака. – Вип. XХІІ, Ч. 2. – Кам’янець- Подільський : Медобори-2006, 2013. – С. 206–217.
 9. Золотарьова Т. В. Взаємодія вчителя  й учня під час застосування синергетичної технології управління вертикальними процесами у системах „особистість” і „дефект” / Т. В. Золотарьова / Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць / відп. ред. Синьов В. М. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – № 23. – С. 86–93.
 10. Золотарьова Т. В. Горизонтальні зв’язки в системах „особистість” і „дефект” у дітей з психофізичними порушеннями / Т. В. Золотарьова // Теоретичні та методичні аспекти корекційно-реабілітаційної діяльності : монографія / за ред. : Т. М.  Дегтяренко, Ю. М.  Картавої. – Суми : Мрія, 2015. – С. 83–104.
 11. Золотарьова Т. В. Характеристика дисипативних функціональних структур, які виникають у системах „особистість”і „дефект” / Т. В. Золотарьова // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. праць / за ред. В. М. Синьова, О. В.Гаврилова.– Вип.V. В  2-х т., том 2. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2015. – 408 с.– С. 117–132.

СКИБА Т.Ю.

 1. Скиба Т. Ю. Сучасний погляд на спеціальну освіту в умовах інклюзивного навчання / Т. Ю. Скиба, Л. С. Левченко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / зб. за підсумками Міжнар. наук.-практ. конф. [„Корекційна освіта : історія, сучасність та перспективи розвитку” (02 – 03 квітня 2012 р.)]. – Випуск 19. У 2-х ч. – Кам’янець–Подільський : Медобори-2006, 2012. – Ч. 1. – С. 251–258.
 2. Скиба Т. Ю. Использование проектной технологии обучения на уроках географии в специальной школе / Т.Ю. Скиба / Актуальные проблемы коррекционного и инклюзивного образования в контексте реализации ФГОС : мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. / под. общ. ред. Е. А. Репринцевой, Е. Н. Российской. – Курск : Мечта, 2013. – С. 399–405.
 3. Скиба Т. Ю. Проектна методика навчання як засіб активізації навчальної діяльності учнів спеціальної школи / Т. Ю. Скиба, Л. К. Одинченко / мат-ли І Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених [„Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців”]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – С. 310–313.
 4. Скиба Т. Ю. До питання навчально-методичного забезпечення викладання курсу „Географія України” в спеціальній школі для розумово відсталих учнів / Т. Ю. Скиба // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / зб. за підсумками Міжнар. наук.-практ. конф. [„Актуальні питання корекційної освіти”]. – Випуск 5.– Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – Т. 1. – С. 228–241.

ЛЮБЧИЧ Н.В.

 1. Любчич Н.В. Корекційний вплив дидактичних ігор на розвиток зв’язного мовлення розумово відсталих учнів / Н.В. Любчич, Ю.А. Картава // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців / мат-ли І Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених (25–26 квітня 2013 року, м. Суми). – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – С. 205–209.
 2. Любчич Н. В. Ретроспективний аналіз становлення спеціальної методики викладання мови в школах для дітей з розумовою відсталістю / Н. В. Любчич // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) / зб. наук. праць / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Вип. V. В 2-х т., том 1 – Камянець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2015. – С. 193–203.
 3. Любчич Н. В. До проблеми спеціальної методики навчання української мови розумово відсталих учнів спеціальної школи / Н. В. Любчич // Науковий часопис НПУ імені М. П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 30 / зб. наук. праць. – К., 2015. – С. 125–132.
 4. Любчич Н. В. Роль корекційного педагога в розвитку мовлення розумово відсталих школярів на уроках читання (розділ колективної монографії) / Н. В. Любчич // Теоретичні та методичні аспекти корекційно-реабілітаційної діяльності : монографія / за ред. : Т. М. Дегтяренко, Ю. М. Картавої. – Суми : Мрія, 2015. – С. 152–157.

Основні публікації ПВС кафедри у наукометричних базах даних

Обновлено 06.09.2017 07:13