Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Видання 2010 року PDF Печать E-mail
Автор: Елена Король   
09.02.2012 09:18

1.Сбруєва А.А. University research administration and management: mission, structures, evaluation of results. Washington – Bloomington: Irex – UASP. 2009, 65 pages/

2. Бойченко М.А. Реформування управління загальною середньою освітою: досвід США: Монографія. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 180 с.

3. Голубченко В.Ю. Добротворець. Педагогічна та просвітницька діяльність письменника О.П. Столбіна. – Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2007. – 120 с.

4.Сбруєва А.А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.). Монографія. – Суми: ВАТ «Сумська обласна друкарня». Видавництво «Козацький вал», 2004. – 500 с.

5.Корж Л.В. Історія становлення та розвитку Сумського державного педагогічного університету ім.. А.С. Макаренка. – Суми: Редакційно-видавничий відділ СДПУ, 1999. – 88 с.

 

Навчальні посібники

1.Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка. Навчальний посібник. – Суми: Редакційно-видавничий відділ СумДПУ, 1999. – 300 с.

2.Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка. Навчальний посібник. – 2-ге вид., стер. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 320 с.

3.Сбруєва А.А. (у співавторстві). Соціалізація і соціальне виховання. Навчальний посібник. – Житомир, 2006, 216 с.

4.Хрестоматія з історії педагогіки. Частина І. Вітчизняна школа і педагогіка. Упорядники та автори вступних статей Рисіна М.Ю., Сбруєва А.А. Наук. ред. та автор передмови Сбруєва А.А. – Суми: СумДПУ ім.. А.С. Макаренка, 2003. – 299 с.

5.Хрестоматія з історії педагогіки. Частина ІІ. Зарубіжна школа і педагогіка /Упорядники та автори вступних статей: Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Наук. ред. Мозговий І.П. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2006. – 432 с.

6.Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навчальний посібник. – Суми: СумДПУ, 2000. – 208 с.

 

Навчально-методичні посібники

1.Вам, Куратори! Навчально-методичний посібник / Укл. Бабич В.Г. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С.Макаренка. 2009.

2.І знову літо. Навчально-методичний посібник / Укл. Бабич В.Г. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С.Макаренка. 2009.

3.Табірний збір. Навчально-методичний посібник / Укл. Осьмук Н.Г. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 132 с.

4.Кривонос О.Б. Соціальний супровід клієнта: навч.–посіб. Для студ. вищ. навч. закл. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 215 с.

5.Листопад О.В. Вступ до спеціальності. Навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2009. – 167 с.

6.Кононенко М.П., Кудренко А.І., Лянной Ю.О. Програма навчального курсу «Педагогіка». Напрям підготовки 6.01-23 «Здоров’я людини». – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 50 с.

7.Програма державного екзамену з теорії та практики навчання і виховання. (Видання третє). Для студентів педагогічних університетів / Укл. М.П. Кононенко, О.В. Перетятько, А.А. Сбруєва. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 64 с.

8.Рисіна М.Ю., Осьмук Н.Г. Сутнісні характеристики авторських шкіл видатних послідовників А.С. Макаренка (друга половина XX століття)// Творча спадщина А.С. Макаренка крізь призму сучасності: Монографія. – Суми: СумДПУ, 2008. – С.46 – 96.

9. Сбруєва А.А. Авторська школа А.С.Макаренка: характеристика чинників ефективності // Творча спадщина А.С. Макаренка крізь призму сучасності: Монографія. – Суми: СумДПУ, 2008. – С. 4 – 31.

10.Сбруєва А.А. Глобальні та регіональні тенденції розвитку вищої освіти в умовах побудови суспільства знань. – Суми: СумДПУ, 2008, – 80 с.

11. Робочий зошит з педагогіки. Теорія виховання / Укл. О.В. Перетятько. – Суми: СумДПУ, 2008. – 63 с.

12. Робочий зошит студента-практиканта V курсу / Укл. О.В. Перетятько. – Суми: СумДПУ, 2008. – 37 с.

13. Педагогічна практика. Частина друга: Навчально-методичний посібник / За наук. ред. А.А. Сбруєвої та О.Г. Козлової. Вид. 3-е, доп. І перероб. – Суми: СумДПУ, 2007. – 184 с.

14. Кудренко А.І., Перетятько О.В. Вступ до спеціальності. Практикум: Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ. – Суми: СумДПУ ім.. А.С. Макаренка, 2007. – 180 с.

15. Перетятько О.В. Педагогіка: Навчальна програма. – Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2007.

16.Педагогіка: Навчальна програма для спеціальності 7.01.2.3 Олімпійський і професійний спорт (у співавторстві) – Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2007.

17. Педагогічна практика (виробнича практика студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»). Частина друга: Навчально-методичний посібник / За наук. ред. А.А. Сбруєвої та О.Г. Козлової. Вид. 3-є, доп. І перероб. – Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2007.

18. Педагогічна практика (виробнича практика студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»). Частина друга: Навчально-методичний посібник / За наук. ред. А.А. Сбруєвої та О.Г. Козлової. Вид. 3-є, доп. І перероб. – Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2007.

19. Робочий зошит з педагогіки студента-практиканта У курсу: Методичні рекомендації / Укл. Перетятько О.В. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 2007. – 45 с.

20. Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка. Навчальна програма для пед. спец. вищих закладів освіти. – Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка,2006 р.

21. Бабич В.Г., Тихенко Л.В. І знову літо!: Навчально-методичний посібник. – Суми: 2006. -121 с.

22. Сбруєва А.А., Кононенко М.П., Перетятько О.В., Рисіна М.Ю. Курсова робота з педагогіки: методичні основи організації дослідження та орієнтовна тематика. Навчально-методичний посібник. – Суми, СумДПУ ім.. А.С. Макаренка, 2005. – 120 с.

 

Методичні рекомендації

1. Програма навчального курсу"Педагогіка”. Для студентів педагогічних університетів. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 104 с.

2.Робочий зошит з педагогіки. Модуль І. Загальні основи педагогіки. Методичні рекомендації – 2-ге вид., випр. і доп. / Укл. Листопад О.В. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С.Макаренка. 2009. – 48 с. (2,8 др.арк.)

3.Робочий зошит з педагогіки. Модуль ІІ. Теорія навчання. Методичні рекомендації – 2-ге вид., випр. і доп. / Укл. Листопад О.В. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С.Макаренка. 2009. – 68 с. (3,9 др.арк.)

4.Робочий зошит з педагогіки студента-практиканта Vкурсу: Методичні рекомендації / Укл. Листопад О.В. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С.Макаренка. 2009. – 42 с. (2,5 др.арк.)

5.Сбруєва А.А., Кононенко М.П., Листопад О.В., Рисіна М.Ю. Курсова робота з педагогіки: методичні основи організації дослідження та орієнтовна тематика. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 140 с. (8,1 др.арк).

6.Робочий зошит з педагогіки студента-практиканта ІІ (ІІІ) курсу: Методичні рекомендації / Укл. Кононенко М.П., Коваленко Н.В., Михайленко Н.А. – 2-ге вид., вид., вип.. і доп. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 50 с. (2,9 др.арк.)

7.Робочій зошит з педагогіки для студента-практикант ІVкурсу Методичні рекомендації / Укл. Рисіна М.Ю., Сенчуріна В.І. – Суми: Редакційно-видавничий відділ СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 50 с. (2,9др.арк.)

8.Кононенко М.П. Робочий зошит з асистентської (науково-педагогічної) практики магістранта: Методичні рекомендації / Укл. Кононенко М.П. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – 34 с. (2,25 др.арк.)

9.Кононенко М.П. Програма асистентської практики студентів-магістрантів спеціальності 010105 Методичні рекомендації / Укл. Кононенко М.П. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – 68 с. (4,1 др.арк.)

 

Обновлено 09.02.2012 14:37